Choose-funktion

Returnerer en valgt værdi fra en liste over argumenter.

Syntaks:

Choose (Index, Selection1[, Selection2, ... [,Selection_n]])

Parametre:

Index: Et numerisk udtryk der specificerer værdien som returneres..

Selection1: Ethvert udtryk, der indeholder et af de mulige valg.

Funktionen Choose returnerer en værdi fra listen af udtryk baseret på værdien af indekset. Hvis Indeks = 1, vil funktionen returnere det første udtryk i listen, hvis indeks i= 2, returneres det andet udtryk, og så videre.

Hvis indeksets værdi er mindre end 1 eller større end antallet af udtryk listet, vil funktionen returnere en nulværdi.

Det følgende eksempel bruger funktionen Choose til at vælge en streng fra flere strenge som former en menu:

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleChoose

Dim sReturn As String

    sReturn = ChooseMenu(2)

    Print sReturn

End Sub

 

Function ChooseMenu(Index As Integer)

    ChooseMenu = Choose(Index, "Hurtig format", "Gem format", "Systemformat")

End Function