Not-operator

Negerer et udtryk ved at invertere bitværdierne.

Syntaks:

Result = Not Expression

Parametre:

Result: Enhver numerisk variabel, som indeholder resultatet af negationen.

Expression: Ethvert udtryk, som du vil negere.

Når et logisk udtryk bliver negeret, vil værdien True (sand) ændres til False (falsk), og værdien False ændres til True.

I en bitvis negation vil hver enkelt bit blive inverteret.

Eksempel:

Sub ExampleNot

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

    vOut = Not vA REM returnerer -11

    vOut = Not(vC > vD) REM returnerer -1

    vOut = Not(vB > vA) REM returnerer -1

    vOut = Not(vA > vB) REM returnerer 0

End Sub