Basic-konstanter

Konstanter brugt i Basic-programmer

Logiske konstanter

Navn

Type

Værdi

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Eksempel:

Dim bPositive as Boolean

bPositive = True

Matematisk konstant

Navn

Type

Værdi

Pi

Double

3.14159265358979


Eksempel:

Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double

 Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi

End Function

Objektkonstanter

Navn

Type

Brug

Empty

Variant

Værdien Tom indikerer, at værdien ikke er klargjort.

Null

null

Indikerer, at variablen ikke indeholder data.

Nothing

Object

Tildel objektet Nothing til en variabel for at fjerne en tidligere tildeling.


Eksempel:

SubExampleEmpty

Dim sVar As Variant

 sVar = Empty

 Print IsEmpty(sVar) ' Returns True

End Sub

Sub ExampleNull

Dim vVar As Variant

 MsgBox IsNull(vVar)

End Sub

Sub ExampleNothing

Dim oDoc As Object

 Set oDoc = ThisComponent

 Print oDoc.Title

 oDoc = Nothing

 Print oDoc ‘ Error

End Sub

Yderligere VBA-konstanter

Følgende konstanter er tilgængelige, når VBA-kompatibilitetstilstand er aktiveret

Advarselsikon

Denne funktion eller konstant aktiveres med erklæringen Option VBASupport 1 placeret før den eksekverbare kode i et modul.


Navngivet konstant

Hexadecimal (decimal) værdi

Beskrivelse

vbCr

\x0D (13)

Vognretur

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - Vognretur og ny linje

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - Form feed

vbLf

\x0A (10)

LF - Line feed

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) til 32-bit Windows

\x0A (10) til andre 64-bit systemer

LF eller CRLF

vbNullString

""

Null-streng

vbTab

\x09 (9)

HT - Vandret tabulering

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - Lodret tabulering