Reset-udtryk

Lukker alle åbne filer og skriver indholdet af alle filbuffere til harddisken.

Syntaks:

Reset

Eksempel:

Sub ExampleReset

On Error GoTo ErrorHandler

Dim iNumber As Integer

Dim iCount As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "Dette er en ny linje tekst"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As iNumber

  For iCount = 1 To 5

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      Rem

    End If

  Next iCount

  Close #iNumber

  Exit Sub

ErrorHandler:

  Reset

  MsgBox "Alle filer vil blive lukket",0,"Fejl"

End Sub