FreeFile-funktion

Returnerer det næste tilgængelig filnummer til åbning af en fil. Brug denne funktion til åbne en fil ved at bruge et filnummer der ikke allerede er i brug af en aktuel åbn fil.

Syntaks:

FreeFile

Returværdi:

Integer

Parametre:

Denne funktion kan kun bruges lige foran en Open-sætning. FreeFile returnerer det næste tilgængelig filnummer, men reserverer det ikke.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

67 For mange filer

Eksempel:

Sub ExampleWorkWithAFile

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

Dim sMsg As String

  aFile = "c:\data.txt"

  sMsg = ""

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "Første tekstlinje"

  Print #iNumber, "En anden tekstlinje"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As #iNumber

  While Not eof(#iNumber)

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)

    End If

  Wend

  Close #iNumber

  MsgBox sMsg

End Sub