Programmeringseksempler for kontrolelementer i dialogeditoren

Følgende eksempler er for en ny dialog kaldet "Dialog1". Brug værktøjerne på værktøjslinjen Værktøjskasse i dialogeditoren for at oprette dialogen, og tilføj følgende kontrolelementer: et afkrydsningsfelt kaldet "CheckBox1", et etiketfelt kaldet "Label1", en knap kaldet "CommandButton1" og en rulleliste kaldet "ListBox1".

Advarselsikon

Vær konsistent med store og små bogstaver når du hæfter et kontrolelement til en objektvariabel.


Global funktion til indlæsning af dialoger

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

Visning af en dialog

REM global definition af variable

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Læs eller rediger egenskaber for kontrolelementer i programmet

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM hent dialogmodel

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM vis tekst på Label1

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM indstil ny tekst for kontrolelementet Label1

  oLabel1.Text = "New files"

  REM vis Modelegenskaber for kontrolelementet CheckBox1

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  REM indstil ny tilstand for CheckBox1 til model af kontrol

  oCheckBox1Model.State = 1

  REM vis modelegenskaber for kontrolelement CommandButton1

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  REM vis egenskaber for kontrolelement CommandButton1

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  REM udfør dialog

  oDialog1.Execute()

End Sub

Tilføjelse af et element til en ListBox

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM Tilføjer et nyt element til ListBox

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oListbox.additem("Nyt element" & iCount,0)

End Sub

Fjernelse af et element fra en ListBox

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM fjern det første element fra ListBox

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub