Vložit

Tato nabídka obsahuje příkazy pro vkládání nových prvků do dokumentu. Těmito prvky mohou být obrázky, multimédia, grafy, objekty z jiných aplikací, hypertextové odkazy, komentáře, symboly, poznámky pod čarou nebo sekce.

Zalomení stránky

Vloží na aktuální pozici kurzoru ruční zalomení stránky a umístí kurzor na začátek následující stránky.

Ruční zalomení

Vloží na aktuální pozici kurzoru ruční zalomení řádku, zalomení sloupce nebo zalomení stránky.

Obrázek

Vloží do aktuálního dokumentu obrázek .

Multimédia

Tato podnabídka obsahuje různé zdroje, ze kterých lze vložit obrázek, zvuk nebo video.

Graf

Vloží graf zobrazující data z oblasti buněk či tabulky nebo výchozí data.

Objekt

Vloží do dokumentu objekt, například vzorec, 3D model, graf nebo objekt OLE.

Tvar

Tato podnabídka obsahuje běžné tvary (čára, kruh, trojúhelník či čtverec) a tvary symbolů (smajlík, srdce, květina), které je možné vložit do dokumentu.

Písmomalba

Otevře dialogové okno Písmomalba, ze kterého můžete do dokumentu vložit stylizovaný text, který nelze vytvořit pomocí formátování písma.

Textové pole

Nakreslí textový rámec s vodorovnou orientací textu. Natáhněte rámec do velikosti, jakou potřebujete, a poté napište nebo vložte text. Chcete-li text otočit, otočte rámcem.

Komentář

Vloží komentáře k vybranému textu nebo na aktuální pozici kurzoru.

Rámec

Tato podnabídka umožňuje vložit interaktivně či neinteraktivně rámec.

Popisek

Adds a numbered caption to a selected image, table, chart, frame, or shape. You can also access this command by right-clicking the item that you want to add the caption to.

Dialog pro hypertextové odkazy

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Záložka

Vloží na pozici kurzoru záložku. Později můžete pomocí Navigátoru na takto označené místo rychle přejít. V HTML dokumentu se záložky převedou na kotvy, na které můžete odkazovat.

Křížové odkazy

Zde vkládáte do dokumentu odkazy nebo odkazovaná pole. Odkazy jsou tvořeny odkazovanými poli v rámci stejného dokumentu nebo v poddokumentech hlavního dokumentu.

Speciální znak

Umožňuje vkládat znaky z množiny symbolů nalezených v nainstalovaných písmech.

Formátovací značka

Otevře podnabídku umožňující vložit zvláštní formátovací značky, jako je nezlomitelná mezera, nezlomitelný spojovník a volitelné rozdělení.

Vodorovná čára

Vloží na aktuální pozici kurzoru vodorovnou čáru.

Poznámka pod čarou a vysvětlivka

Tato nabídka obsahuje příkazy pro vložení poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, a to jak s dalším nastavením uživatelem, tak bez něj.

Table of Contents and Index

Opens a menu to insert an index or bibliography entry, as well as inserting a table of contents, index, and or bibliography.

Číslo stránky

Vlotíž na pozici kurzoru aktuální číslo stránky jako pole. Ve výchozím nastavení se použije znakový styl Číslo stránky.

Pole

Tato nabídka obsahuje nejběžnější typy polí, které lze vložit do dokumentu na aktuální pozici kurzoru. Všechna dostupná pole zobrazíte volbou Další pole.

Záhlaví a zápatí

Tato podnabídka umožňuje přidávat nebo odstraňovat záhlaví a zápatí stránek.

Sekce

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Obálka

Vytvoří obálku. Můžete určit adresáta a odesílatele, umístění a formát obou adres, velikost obálky a orientaci obálky.

Dokument

Vloží do aktuálního dokumentu na pozici kurzoru obsah jiného dokumentu.

Skript

Na pozici kurzoru vloží skript do HTML nebo textového dokumentu.

Ovládací prvek formuláře

Tato podnabídka obsahuje ovládací prvky formuláře, které je možné vložit do dokumentu, například textové pole, zaškrtávací pole, tlačítko volby nebo pole seznamem.