Zobrazit

Tato nab√≠dka obsahuje pŇô√≠kazy ovl√°daj√≠c√≠ zobrazen√≠ dokumentu na obrazovce.

Normální

Zobraz√≠ dokument tak, jak bude vypadat, kdyŇĺ jej vytisknete.

Web

Zobraz√≠ dokument tak, jak by vypadal ve webov√©m prohl√≠Ňĺeńći. To je uŇĺiteńćn√© pŇôi tvorbńõ HTML dokumentŇĮ.

Zdrojov√Ĺ text HTML

Zobraz√≠ zdrojov√Ĺ text aktu√°ln√≠ho HTML dokumentu. Toto zobrazen√≠ je k dispozici pŇôi vytv√°Ňôen√≠ nov√©ho HTML dokumentu nebo po otevŇôen√≠ jiŇĺ existuj√≠c√≠ho.

N√°strojov√© liŇ°ty

OtevŇôe podnab√≠dku k zobrazen√≠ a skryt√≠ n√°strojov√Ĺch liŇ°t. N√°strojov√° liŇ°ta obsahuje ikony pro rychl√Ĺ pŇô√≠stup k pŇô√≠kazŇĮm LibreOffice.

Stavov√Ĺ Ňô√°dek

Zobraz√≠ nebo skryje stavov√Ĺ Ňô√°dek ve spodn√≠ ńć√°sti okna.

Pravítka

Obsahuje podnab√≠dku umoŇĺŇąuj√≠c√≠ zobrazit nebo skr√Ĺt vodorovn√° a svisl√° prav√≠tka.

Posuvníky

Zobraz√≠ nebo skryje vodorovn√Ĺ a svisl√Ĺ posuvn√≠k, kter√© umoŇĺŇąuj√≠ prohl√≠Ňĺet oblast dokumentu, kter√° se nevejde do okna.

Hranice textu

Zobraz√≠ nebo skryje hranice oblasti str√°nky urńćen√© pro tisk. ńĆ√°ry oznańćuj√≠c√≠ hranice nebudou vytiŇ°tńõny.

Hranice tabulky

Zobraz√≠ nebo skryje hranice kolem bunńõk tabulky, kter√© nemaj√≠ nastaven√© ohranińćen√≠. Hranice se zobraz√≠ pouze na obrazovce a nevytisknou se.

Obr√°zky a grafy

V dokumentu zobrazí nebo skryje grafické objekty jako obrázky a grafy.

Koment√°Ňôe

Zobraz√≠ nebo skryje koment√°Ňôe k dokumentu a odpovńõdi na nńõ.

Formatting Marks

Zobrazuje v textu netisknuteln√© Ňô√≠d√≠c√≠ znaky jako napŇô√≠klad znaky konce odstavce, zalomen√≠ Ňô√°dku, tabul√°tory a mezery.

Grid and Help Lines

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current sheet.

Skr√Ĺt pr√°zdn√© m√≠sto

V dokumentu skryje pr√°zdn√© m√≠sto nach√°zej√≠c√≠ se na zańć√°tku a konci str√°nek.

Sledov√°n√≠ zmńõn

Shows or hides recorded changes.

Stínování polí

V dokumentu zobraz√≠ nebo skryje st√≠nov√°n√≠ pol√≠, a to vńćetnńõ nezlomiteln√Ĺch mezer, voliteln√Ĺch rozdńõlen√≠, rejstŇô√≠kŇĮ a pozn√°mek pod ńćarou.

Field Names

PŇôepne mezi zobrazen√≠m obsahu pole a jeho n√°zvu. ZaŇ°krtnut√≠ znamen√°, Ňĺe n√°zvy pol√≠ budou zobrazeny, pr√°zdn√© pole znamen√°, Ňĺe bude zobrazen obsah pole. Nńõkter√Ĺ obsah pole nemŇĮŇĺe b√Ĺt zobrazen.

Skryté odstavce

Zobraz√≠ nebo skryje skryt√© odstavce. Tato moŇĺnost ovlivn√≠ pouze zobrazen√≠ na obrazovce, a nikoliv tisk skryt√Ĺch odstavcŇĮ.

Postrann√≠ liŇ°ta

Postrann√≠ liŇ°ta je svisl√Ĺ prvek grafick√©ho uŇĺivatelsk√©ho rozhran√≠, kter√Ĺ nab√≠z√≠ vlastnosti zobrazen√© podle kontextu, spr√°vu stylŇĮ, navigaci dokumentem a galerii multim√©di√≠.

Styles

Use the Styles deck of the Sidebar to apply, create, edit, and remove formatting styles. Double-click an entry to apply the style.

Galerie

OtevŇôe na postrann√≠ liŇ°tńõ kartu Galerie, na n√≠Ňĺ mŇĮŇĺete vybrat obr√°zky a zvuky, kter√© chcete vloŇĺit do dokumentu.

Navig√°tor

Zobraz√≠ nebo skryje okno Navig√°tor, kde je moŇĺn√© rychle pŇôech√°zet mezi jednotliv√Ĺmi ńć√°stmi dokumentu. Navig√°tor je rovnńõŇĺ dostupn√Ĺ jako karta postrann√≠ liŇ°ty. Navig√°tor lze t√©Ňĺ pouŇĺ√≠t pro vkl√°d√°n√≠ ńć√°st√≠ z aktu√°ln√≠ho nebo jin√Ĺch otevŇôen√Ĺch dokumentŇĮ. S jeho pomoc√≠ lze tak√© organizovat hlavn√≠ dokumenty. Chcete-li upravit poloŇĺku v Navig√°toru, klepnńõte na ni prav√Ĺm tlańć√≠tkem a vyberte pŇô√≠kaz z m√≠stn√≠ nab√≠dky. Je t√©Ňĺ moŇĺn√© ukotvit Navig√°tor k okraji pracovn√≠ plochy.

Zdroje dat

Zobraz√≠ seznam datab√°z√≠, kter√© jsou zaregistrov√°ny v LibreOffice, a umoŇĺn√≠ spravovat obsah tńõchto datab√°z√≠.

Cel√° obrazovka

Zobraz√≠ nebo skryje nab√≠dky a n√°strojov√© liŇ°ty aplikace Writer nebo Calc. Chcete-li reŇĺim zobrazen√≠ na celou obrazovku ukonńćit, klepnńõte na tlańć√≠tko Cel√° obrazovka nebo stisknńõte kl√°vesu Esc.

PŇôibl√≠Ňĺen√≠

ZmenŇ°√≠ ńći zvńõtŇ°√≠ velikost zobrazen√≠ v LibreOffice.