Klávesové zkratky pro LibreOffice Writer

Klávesovými zkratkami můžete urychlit vykonání běžných úkolů v aplikaci LibreOffice. Tato sekce uvádí seznam výchozích klávesových zkratek pro LibreOffice Writer.

Ikona poznámky

Některé klávesové zkratky může používat váš systém. Tyto zkratky nejsou LibreOffice k dispozici. Zkuste změnit nastavení klávesových zkratek v LibreOffice (Nástroje - Přizpůsobit - Klávesnice) nebo ve svém systému.


Můžete také použít obecné klávesové zkratky pro LibreOffice.

Funkční klávesy pro LibreOffice Writer

Zkratky

Efekt

F2

Lišta vzorců

+F2

Vložit pole

F3

Dokončit automatický text

+F3

Upravit automatický text

Shift+F4

Vybrat další rám

Ctrl+Shift+F4

Otevřít zobrazení zdroje dat

F5

Navigátor zap/vyp

+Shift+F5

Zapnout navigátor, přejít na stranu číslo

F7

Kontrola pravopisu

+F7

Slovník synonym

F8

Režim rozšiřování

+F8

Stínování pole zap/vyp

Shift+F8

Režim dalšího výběru

Ctrl+Shift+F8

Blokový režim výběru

F9

Aktualizovat pole

+F9

Zobrazit pole

Shift+F9

Spočítat tabulku

+Shift+F9

Obnovit vstupní pole a vstupní seznamy

+F10

Řídící znaky zap/vyp

Styles window on/off

Shift+F11

Vytvořit styl

+F11

Nastavit zaměření na pole Použít styl

+Shift+F11

Aktualizovat styl

F12

Zapnout číslování

+F12

Vložit nebo upravit tabulku

Shift+F12

Zapnout odrážky

+Shift+F12

Vypnout číslování nebo odrážky


Klávesové zkratky pro LibreOffice Writer

Zkratky

Efekt

+A

Vybrat vše

+J

Do bloku

+D

Dvojité podtržení

+E

Na střed

+H

Najít a nahradit

+Shift+P

Horní index

+L

Zarovnat vlevo

+R

Zarovnat vpravo

+Shift+B

Dolní index

Znovu provést poslední akci

+0 (nula)

Použít styl odstavce Tělo textu

+1

Použít styl odstavce Nadpis 1

+2

Použít styl odstavce Nadpis 2

+3

Použít styl odstavce Nadpis 3

+4

Použít styl odstavce Nadpis 4

+5

Použít styl odstavce Nadpis 5

+Plus (+)

Vypočítá výraz obsažený v bloku a výsledek zkopíruje do schránky

+spojovník (-)

Volitelná rozdělení, dělení slov nastavené uživatelem

+Shift+Mínus (-)

Nezlomitelný spojovník (nepoužívá se při dělení slov)

+Hvězdička (*, jen na numerické klávesnici)

Spustit pole makra

+Shift+Mezerník

Nezlomitelná mezera. Na místě nezlomitelné mezery nejsou děleny řádky, a je-li text zarovnán do bloku, nejsou ani rozšiřovány.

Shift+Enter

Zalomit řádek bez změny odstavce

+Enter

Ručně zalomit stránku

+Shift+Enter

Zalomit sloupec v textech s více sloupci

+Enter

Vložit do seznamu nový odstavec bez číslování. Nefunguje, pokud je kurzor na konci seznamu.

+Enter

Vložit nový odstavec přímo před nebo za sekci nebo za tabulku.

Šipka vlevo

Přesunout kurzor doleva

Shift+šipka vlevo

Přesunout kurzor doleva a označit text jako blok

+šipka doleva

Přejít na začátek slova

+Shift+šipka doleva

Označit jednotlivá slova jako blok směrem vlevo

Šipka vpravo

Přesunout kurzor doprava

Shift+šipka vpravo

Přesunout kurzor doprava a označit text jako blok

+šipka doprava

Přejít na začátek dalšího slova

+Shift+šipka doprava

Označit jednotlivá slova jako blok směrem vpravo

Šipka nahoru

Přesunout kurzor o jeden řádek nahoru

Shift+šipka nahoru

Označit řádky jako blok směrem nahoru

Ctrl+šipka nahoru

Přesunout kurzor na začátek předchozího odstavce

+Shift+šipka nahoru

Označit do začátku odstavce. Další stisk klávesy rozšíří výběr k začátku předchozího odstavce

Šipka dolů

Přesunout kurzor o řádek níže

Shift+šipka dolů

Označit řádky jako blok směrem dolů

+šipka dolů

Přesunout kurzor na začátek následujícího odstavce.

+Shift+šipka dolů

Označit do konce odstavce. Další stisk klávesy rozšíří výběr ke konci dalšího odstavce

Přejít na začátek řádku

+Shift

Označit text od stávající pozice k začátku řádku

Přejít na konec řádku

+Shift

Označit text od stávající pozice ke konci řádku

Přejít na začátek dokumentu

+Shift

Přejít na začátek textu a označit text jako blok

Přejít na konec dokumentu

+Shift

Přejít na konec textu a označit text jako blok

+Page Up

Přepnout kurzor mezi textem a záhlavím

+Page Down

Přepnout kurzor mezi textem a zápatím

Vložit

Režim vkládání zap/vyp

PageUp

Posunout náhled obrazovky nahoru

Shift+PageUp

Posunout náhled obrazovky nahoru a označit jako blok

PageDown

Posunout náhled obrazovky dolů

Shift+PageDown

Posunout náhled obrazovky dolů a označit jako blok

Odstranit text směrem ke konci slova

+Backspace

Odstranit text směrem k začátku slova

V seznamu: odstranit prázdný odstavec před aktuálním odstavcem

+Shift

Odstranit text směrem ke konci věty

+Shift+Backspace

Odstranit text směrem k začátku věty

+Tab

Další návrh funkce Automatické dokončování slov

+Shift+Tab

Předchozí návrh funkce Automatické dokončování slov

+Shift+V

Vloží obsah schránky jako neformátovaný text.

+poklepání nebo +Shift+F10

Use this combination to quickly dock or undock the Navigator, Styles window, or other windows


Klávesové zkratky pro odstavce a úrovně nadpisů

Zkratky

Efekt

+Šipka nahoru

Přesunout aktuální odstavec nebo označené odstavce o jeden odstavec nahoru

+Šipka dolů

Přesunout aktuální odstavec nebo odstavce označené jako blok o odstavec níže

Tabulátor

Přesunout nadpis ve formátu Nadpis X (X = 1-9) v osnově o úroveň níže

Shift+tabulátor

Přesunout nadpis ve formátu Nadpis X (X = 2-10) v osnově o úroveň výše

+Tab

Na začátku nadpisu: Vloží tabulátor. V závislosti na použitém správci oken lze použít také +Tab

Chcete-li změnit úroveň nadpisu pomocí klávesnice, umístěte nejdříve kurzor před nadpis.


Klávesové zkratky pro tabulky v programu LibreOffice Writer

Zkratky

Efekt

+A

Je-li aktuální buňka prázdná: Označit jako blok celou tabulku. Pokud prázdná není: Označit jako blok obsah aktuální buňky. Dalším stisknutím kombinace těchto kláves označíte jako blok celou tabulku.

+Home

Je-li aktuální buňka prázdná: Přemístit kurzor na začátek tabulky. Pokud prázdná není: Prvním stisknutím kombinace těchto kláves přemístíte kurzor na začátek aktuální buňky, druhým stisknutím jej přemístíte na začátek aktuální tabulky a po třetím stisknutí se kurzor přemístí na začátek dokumentu.

+End

Jestliže je aktuální buňka prázdná: Přemístit kurzor na konec tabulky. Jestliže prázdná není: Prvním stisknutím kombinace těchto kláves přemístíte kurzor na konec aktuální buňky, druhým stisknutím jej přemístíte na konec aktuální tabulky a po třetím stisknutí se kurzor přemístí na konec dokumentu.

+Tab

Vloží tabulátor (jen v tabulkách). V závislosti na správci oken, můžete použít také +Tab.

+klávesy se šipkami

Zvětšit/zmenšit velikost sloupce/řádku na pravé/spodní hraně buňky

+Shift+klávesy se šipkami

Zvětšit/zmenšit velikost sloupce/řádku na levé/horní hraně buňky

+klávesy se šipkami

Jako , ale je změněna jen aktivní buňka

+Shift+klávesy se šipkami

Jako , ale je změněna jen aktivní buňka

+Shift+T

Odstranit ochranu buněk ve všech vybraných tabulkách. Není-li vybrána žádná tabulka, bude odstraněna ochrana buněk ve všech tabulkách aktivního dokumentu.

Shift++Del

Pokud není označena celá buňka, odstraní se text od kurzoru do konce aktuální věty. Pokud je kurzor na konci buňky a není označena celá buňka, odstraní se obsah následující buňky.

Jestliže není označena celá buňka a kurzor je na konci tabulky, odstraní se odstavec následující za tabulkou, dokud se nebude jednat o poslední odstavec v dokumentu.

Pokud je označena jedna či více buněk, smaže se celý řádek s danými buňkami. Pokud jsou úplně či částečně označeny všechny řádky, odstraní se celá tabulka.


Klávesové zkratky pro přesun a změnu velikostí rámů, obrázků a objektů

Zkratky

Efekt

Esc

Kurzor je uvnitř textového rámu a žádný text není vybrán: Esc vybere textový rám.

Je vybrán textový rám: klávesa Escape odstraní kurzor z textového rámu.

F2 nebo enter nebo libovolná znaková klávesa

Je-li vybrán textový rám: přesunutí kurzoru na konec textu v textovém rámu. Stisknete-li libovolnou znakovou klávesu a dokument je v režimu úprav, bude znak připojen k textu.

+klávesy se šipkami

Přesunout objekt.

+klávesy se šipkami

Změnit velikost posunutím pravého dolního rohu

+Shift+klávesy se šipkami

Změnit velikost posunutím levého horního rohu

+Tab

Vybere ukotvení objektu (v režimu Upravit body).