Vzorec

Opens a submenu, from which you can insert a formula into the cell of a table. Place the cursor in a cell in the table or at the position in the document where you want the result to appear. Click the Formula icon and choose the desired formula from the submenu.

Vzorec se zobrazí ve vstupním řádku. Chcete-li určit oblast buněk v tabulce, označte požadované buňky myší. Adresy buněk se také zobrazí ve vstupním řádku. Podle potřeby doplňte další parametry a klepnutím na Použít potvrďte vzorec. Pokud znáte odpovídající syntaxi, můžete vzorec zadat přímo. To je nezbytné např. v dialogu Vložit pole nebo Upravit pole.

Icon

Vzorec

Přehled možností vzorce

Základní výpočty

Sčítání

+

Vypočítá součet.

Příklad: <A1> + 8

Odčítání

-

Vypočítá rozdíl

Příklad: 10 - <B5>

Násobení

MUL nebo *

Vypočítá součin.

Příklad: 7 MUL 9

Dělení

DIV nebo /

Vypočítá podíl

Příklad: 100 DIV 15


Základní funkce v podnabídce

Součet

SUM

Calculates the sum of the selected cells.

Příklad: SUM <A2:C2> zobrazí součet hodnot v buňkách A2 až C2

Zaokrouhlení

ROUND

Rounds a number to the specified decimal places.

Příklad: 15.678 ROUND 2 zobrazí 15.68

Procento

PHD

Calculates a percentage

Příklad: 10 + 15 PHD zobrazí 10.15

Druhá odmocnina

SQRT

Calculates the square root.

Příklad: SQRT 25 zobrazí 5.00

Exponent

POW

Calculates the power of a number.

Příklad: 2 POW 8 zobrazí 256.00


Operátory

You can insert various operators in your formula. Choose from the following functions:

Oddělovač v seznamu

|

Separates the elements in a list.

Příklad použití seznamu:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Rovno

EQ nebo ==

Checks if selected values are equal. If they are unequal, the result is zero, otherwise 1 (true) appears.

Příklad: <A1> EQ 2 zobrazí 1 pokud buňka A1 obsahuje číslo 2.

Není rovno

NEQ nebo !=

Tests for inequality between selected values.

Příklad: <A1> NEQ 2 zobrazí 0 (nepravda), je-li obsahu A1 roven 2.

Méně než nebo rovno

LEQ

Tests for values less than or equal to a specified value.

Příklad: <A1> LEQ 2 zobrazí 1 (pravda), je-li obsah A1 menší nebo roven 2.

Více než nebo rovno

GEQ

Tests for values greater than or equal to a specified value

Příklad: <A1> GEQ 2 zobrazí 1 (pravda), je-li obsah A1 větší nebo roven 2.

Menší než

L

Tests for values less than a specified value

Příklad: <A1> L 2 zobrazí 1 (pravda), je-li obsah A1 menší než 2.

Větší než

G

Tests for values greater than a specified value

Příklad: <A1> G 2 zobrazí 1 (pravda), je-li obsah A1 větší než 2.

Booleovské OR

OR

Tests for values matching the Boolean OR

Příklad: 0 OR 0 zobrazí 0 (nepravda), všechno ostatní skončí výsledkem 1 (pravda)

Booleovské X OR

XOR

Tests for values matching the Boolean exclusive OR

Příklad: 1 XOR 0 zobrazí 1 (pravda)

Booleovské AND

AND

Tests for values matching the Boolean AND

Příklad: 1 AND 2 zobrazí 1 (pravda)

Booleovské NOT

NOT

Tests for values matching the Boolean NOT

Příklad: NOT 1 (pravda) zobrazí 0 (nepravda)


Statistické funkce

You can choose from the following statistical functions:

Střední hodnota

MEAN

Calculates the arithmetic mean of the values in an area or a list.

Příklad: MEAN 10|30|20 zobrazí 20

Nejmenší hodnota

MIN

Calculates the minimum value in an area or a list.

Příklad: MIN 10|30|20 zobrazí 10

Největší hodnota

MAX

Calculates the maximum value in an area or a list.

Příklad: MAX 10|30|20 zobrazí 30


Trigonometrické funkce

You can choose from the following trigonometric functions:

Sinus

SIN

Calculates the sine in radians

Příklad: SIN (PI/2)

Kosinus

COS

Calculates the cosine in radians.

Příklad: COS 1

Tangens

TAN

Calculates the tangent in radians.

Příklad: TAN <A1>

Arkussinus

ASIN

Calculates the arc sine in radians.

Příklad: ASIN 1

Arkuskosinus

ACOS

Calculates the arc cosine in radians.

Příklad: ACOS 1

Arkustangens

ATAN

Calculates the arc tangent in radians.

Příklad: ATAN 1


Proměnné pro vlastnosti dokumentu

Následující vlastnosti dokumentu najdete také v nabídce Soubor - Vlastnosti - Statistika.

CHAR

Počet znaků v dokumentu

WORD

Počet slov v dokumentu

PARA

Počet odstavců v dokumentu

GRAPH

Počet obrázků v dokumentu

TABLES

Počet tabulek v dokumentu

OLE

Počet objektů v dokumentu

PAGE

Celkový počet stránek v dokumentu


Další předdefinované hodnoty

PI

PI

3.1415...

Eulerova konstanta

E

2.71828...

Pravda

TRUE

různé od 0

Nepravda

FALSE

0