Sloupce

Určení počtu a rozvržení sloupců pro styl stránky, rámce či sekce.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Stránka - Sloupce

Zvolte kartu Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti - Sloupce

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Columns tab

Choose Insert - Frame - Frame - Columns tab

Zvolte kartu Vložit/Formát - Sekce - Sloupce


Výchozí nastavení

Můžete vybrat přednastavené rozvržení sloupců nebo vytvořit vlastní. Když pro styl stránky vyberete rozvržení sloupců, použije se toto rozvržení pro všechny stránky, které používají stejný styl. Podobně také když vyberete rozvržení sloupců pro styl rámce, aktualizují se všechny rámce používající tento styl. Můžete také změnit rozvržení sloupců pro jeden rámec.

Sloupce

Zadejte počet sloupců, které chcete zobrazit na stránce, v rámci či v sekci.

Také můžete zvolit některé z přednastavených rozvržení sloupců.

Pole výběru

Rovnoměrně rozdělit obsah mezi všechny sloupce

Rovnoměrně rozdělí text ve vícesloupcových sekcích.

Šířka a rozestupy

Pokud není zaškrtnuto pole Automatická šířka, určete nastavení šířky a vzdáleností sloupců.

(Číslo sloupce)

Zobrazuje číslo sloupce, jeho šířku a vzdálenost k sousedním sloupcům.

Šipka doleva

Zobrazí sloupec vlevo.

Ikona

Šipka doleva

Šipka doprava

Zobrazí sloupec vpravo.

Ikona

Šipka doprava

Šířka

Zadejte šířku sloupce.

Rozestupy

Zadejte mezeru, kterou chcete vynechat mezi dvěma sloupci.

Automatická šířka

Vytvoří sloupce stejné šířky.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

V náhledu rozvržení sloupců se zobrazují pouze sloupce a ne okolní obsah stránky.

Oddělovací čára

Tato část je k dispozici, pokud rozvržení obsahuje více sloupců.

Čára

Vyberte styl formátování pro čáru oddělující sloupce. Pokud nechcete oddělovací čáru, zvolte "Žádná".

Výška

Zadejte délku oddělovací čáry v procentech výšky sloupce.

Umístění

Vyberte svislé zarovnání oddělovací čáry. Tato volba je k dispozici, jen je-li Výška čáry menší než 100 %.

Použít na

Vyberte objekt, na který chcete použít rozvržení sloupců. Tato volba je dostupné pouze tehdy, pokud k tomuto dialogu přistupujete volbou Formát - Sloupce.

Vlastnosti

Směr textu

Určete směr textu pro odstavec, který používá komplexní rozvržení textu (CTL). Tato vlastnost je dostupná, pouze pokud je povoleno komplexní rozvržení.