Databáze

You can insert fields from any database, for example, address fields, into your document.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Pole - Další pole - Databáze


Typ

Seznam dostupných typů polí. Chcete-li přidat pole do dokumentu, klepněte na typ pole, poté na pole v seznamu Vybrat a poté klepněte na Vložit. Jsou dostupné následující typy polí:

Typ pole

Význam

Jakýkoliv záznam

Vloží obsah databázového pole zadaného v políčku Číslo záznamu jako pole hromadné korespondence, je-li vámi zadaná podmínka splněna. Budou se zpracovávat pouze záznamy vybrané ve zdroji dat vícenásobným výběrem.

Toto pole můžete použít k současnému vložení několika záznamů do dokumentu. Stačí vložit pole Jakýkoliv záznam před pole formulářového dopisu, která daný záznam používají.

Název databáze

Vloží název databázové tabulky vybrané v sekci Výběr databáze. Pole "Název databáze" je globální. To znamená, že obsah všech dosud vložených polí "Název databáze" bude aktualizován, pokud do dokumentu vložíte název jiné databáze.

Pole hromadné korespondence

Vloží jméno databázového pole jako zástupný znak, aby bylo možné vytvořit dokument hromadné korespondence. Obsah pole bude automaticky doplněn, jakmile budete formulářový dopis tisknout.

Další záznam

Vloží do dokumentu obsah dalšího pole hromadné korespondence, je-li vámi definovaná podmínka splněna. Záznamy, které chcete použít, musí být vybrány v zobrazení zdroje dat.

K vložení obsahu po sobě jdoucích záznamů do polí hromadné korespondence v dokumentu můžete použít pole "Další záznam".

Číslo záznamu

Vloží číslo zvoleného databázového záznamu.


Ikona poznámky

Následující pole mohou být vložena pouze tehdy, je-li v seznamu Typ vybrána odpovídající položka.


Výběr databáze

Vyberte databázovou tabulku nebo databázový dotaz, na který se má pole odkazovat. V dokumentu můžete použít pole z více než jedné databáze nebo dotazu.

Podmínka

Pro pole spojené s podmínkou zadejte její kritéria zde.

Pokud chcete, můžete vytvořit podmínku, která musí být splněna před vložením obsahu polí "Jakýkoliv záznam" a "Další záznam". Výchozí stav je "TRUE", to znamená že podmínka je vždy splněna, pokud ovšem nezměníte její text.

Číslo záznamu

Zadejte číslo záznamu, který chcete vložit, je-li vámi zadaná podmínka splněna. Číslo záznamu odpovídá aktuálnímu výběru v zobrazení zdroje dat. Pokud například vyberete posledních 5 záznamů v databázi obsahující 10 záznamů, bude číslo prvního záznamu 1, a nikoliv 6.

Ikona poznámky

Pokud se odkazujete na pole v jiné databázi (nebo v jiné tabulce nebo dotazu v téže databázi), LibreOffice určí číslo záznamu vzhledem k aktuálnímu výběru.


Formát

Select the format of the field that you want to insert. This option is available for numerical, boolean, date and time fields.

Z databáze

Použije formát definovaný ve vybrané databázi.

Procházet

Zobrazí dialog pro otevření souboru, ve kterém můžete zvolit databázový soubor (*.odb). Zvolený soubor bude přidán do seznamu Výběr databáze.

Definovaný uživatelem

Použije formát, který vyberete v Seznamu formátů definovaných uživatelem.

Seznam formátů definovaných uživatelem

Lists the available user-defined formats.

Tisk formulářového dopisu

Pokud tisknete dokument, který obsahuje databázová pole, budete v dialogovém okně dotázán, zda chcete vytisknout formulářový dopis. Pokud odpovíte "ano", bude zobrazen dialog Hromadná korespondence, ve kterém můžete vybrat databázové záznamy, které se mají vytisknout.