Proměnné

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Pole - Další pole - Proměnné


Ikona upozornění

Uživatelem definovaná pole jsou dostupná pouze v aktuálním dokumentu.


Typ

Seznam dostupných typů polí. Chcete-li přidat pole do dokumentu, klepněte na typ pole, poté na pole v seznamu Vybrat a poté klepněte na Vložit. Jsou dostupné následující typy polí:

Typ

Popis

Nastavit proměnnou

Definuje proměnnou a její hodnotu. Hodnotu proměnné můžete změnit klepnutím před pole s proměnnou a zvolením Úpravy - Pole.

Zobrazit proměnnou

Vloží aktuální hodnotu proměnné, kterou vyberete v seznamu Výběr.

Pole DDE

Vloží do dokumentu DDE odkaz, který můžete přes přiřazené jméno aktualizovat podle potřeby.

Vložit vzorec

Vloží konstantu, nebo výsledek vzorce.

Vstupní pole

Vloží novou hodnotu proměnné nebo uživatelem definovaného pole.

Hodnota proměnné ve vstupním poli platí pouze od toho místa, kde je pole vloženo. Pokud chcete hodnotu proměnné někde dále v dokumentu změnit, vložte další pole stejného jména, ale s jinou hodnotou. Naproti tomu hodnota uživatelem definovaného pole má globální platnost.

Proměnné jsou vypsány v poli Výběr. Pokud klepnete na tlačítko Vložit, zobrazí se dialog Vstupní pole. Zde můžete zadat novou hodnotu nebo jako poznámku dodatečný text.

Interval číslování

Vloží automatické číslování pro tabulky, obrázky nebo textové rámce.

Nastavit proměnnou stránky

Vloží do dokumentu referenční bod, od něhož se číslování stran začne počítat znovu od začátku. Referenční bod povolíte zvolením hodnoty "zapnuto", zakážete jej nastavením hodnoty "vypnuto". Pokud chcete, aby číslování stran začalo vámi určenou hodnotou, můžete zde také nastavit korekci.

Zobrazit proměnnou stránky

Zobrazí v tomto poli počet stran získaný z referenčního bodu "Nastavit proměnnou stránky".

Uživatelská pole

Vloží uživatelsky definovanou globální proměnnou. K definici proměnné nebo podmínky můžete použít uživatelské pole. Pokud změníte uživatelské pole, všechny výskyty proměnné v dokumentu budou aktualizovány.


Ikona poznámky

Následující pole mohou být vložena pouze tehdy, je-li v seznamu Typ vybrána odpovídající položka.


Formát

Klepněte na formát, který chcete použít na vybrané pole, nebo klepněte na "Další formáty" a vytvořte si vlastní formát.

Pro uživatelem definovaná pole klepněte v seznamu Formát na formát, který chcete použít. K definici vlastního formátu klepněte na další formáty.

Název

Zadejte název uživatelského pole, které chcete vytvořit. K nastavení cíle klepněte na "Nastavit odkaz" v seznamu Typ, zadejte název a klepněte na Vložit. K vytvoření odkazu na nový cíl klepněte na název cíle v seznamu Výběr.

Hodnota

Zadejte obsah, který chcete přidat do uživatelem definovaného pole.

V seznamu Formát nastavte, zda bude hodnota vložena jako text nebo jako číslo.

Select

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

Ikona tipu

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


V HTML dokumentu jsou pro pole typu "Nastavit proměnnou" k dispozici dvě dodatečná pole: HTML_ON a HTML_OFF. V závislosti na tom, co zvolíte, bude při uložení souboru jako HTML text zadaný do pole Hodnota převeden na úvodní HTML značku (<Hodnota>) nebo na uzavírací HTML značku (</Hodnota>).

Ikona tipu

Pokud poklepete na položku při současném stisku klávesy Ctrl, nebo vyberete proměnnou a stisknete mezerník, bude tato položka rovnou vložena do dokumentu.


Vzorec

Tato volba je k dispozici pouze tehdy, je-li zvolen typ pole "Vložit vzorec".

Odkaz

Zadejte text, který chcete v poli zobrazit. Pokud vkládáte pole typu zástupný znak, zadejte text, který se má zobrazit jako tip, pokud nad polem podržíte ukazatel myši.

Odchylka

Zadejte požadovaný posun číslování pro pole čísla strany, např. "+1".

Neviditelná

Skryje v dokumentu obsah polí. Toto pole je do dokumentu vloženo jako tenká šedá značka. Tato volba je k dispozici pouze pro typy polí "Nastavit proměnnou" a "Uživatelská pole".

Číslování podle kapitol

Nastaví volby pro vynulování číslování kapitol.

Úroveň

Zvolte úroveň nadpisu nebo kapitoly, pro kterou chcete v dokumentu začít číslovat od začátku.

Oddělovač

Zadejte znak, který chcete použít jako oddělovač mezi úrovněmi nadpisů nebo kapitol.

Použít

Přidá uživatelem definované pole do seznamu Výběr.

Ikonka

Použít

Smazat

Odstraní uživatelem definované pole ze seznamu. Odstranit můžete pouze ta pole, která nejsou použita v aktuálním dokumentu. Pokud chcete odstranit pole, které je v aktuálním dokumentu použito, odstraňte nejprve všechny výskyty tohoto pole v dokumentu a nakonec pole odstraňte ze seznamu.

Icon

Odstranit