Výpočty

Nastavení pro výpočty v sešitech. Můžete určit chování pro iterační odkazy, nastavení data, počet desetinných míst a zda se má při hledání v sešitech brát v úvahu velikost písmen.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Calculate.


Iterační odkazy

V této části můžete omezit počet aproximačních kroků při iteračních výpočtech. Také můžete určit stupeň přesnosti výsledku.

Iterace

Určuje, zda se mají počítat vzorce s iteračními odkazy (vzorce, které se neustále opakují, dokud není problém vyřešen). Pokud není pole Iterace zaškrtnuto, iterační odkazy způsobí chybu.

Příklad: výpočet ceny položky bez daně z přidané hodnoty.

  1. Do buňky A5 napište 'Prodejní cena', do buňky A6 'Cena bez DPH' a do buňky A7 text 'DPH'.

  2. Nyní do buňky B5 zapište prodejní cenu (např. 100). Cena bez daně by se měla zobrazit v buňce B6 a daň by se měla zobrazit v buňce B7.

  3. Víte, že daň z přidané hodnoty se počítá jako 'cena bez daně krát 20 %' a že cenu bez daně získáte odpočtem výše DPH z prodejní ceny. Do B6 zapište vzorec =B5-B7 pro výpočet ceny bez daně a do buňky B7 zapište vzorec =B6*0.20 pro výpočet DPH.

  4. Pro správný výpočet vzorců povolte iterace, jinak se ve stavovém řádku zobrazí chybová zpráva 'Cyklický odkaz'.

A

B

5

Prodejní cena

100

6

Cena bez DPH

=B5-B7

7

DPH

=B6*0.15


Kroky

Nastaví maximální počet kroků iterace.

Minimální změna

Určuje rozdíl mezi výsledky dvou iteračních kroků. Je-li výsledek iterace nižší než hodnota minimální změny, iterace skončí.

Datum

Vyberte počáteční datum pro interní převod z dní na čísla.

12/30/1899 (výchozí)

Nastaví jako den nula 30. 12. 1899.

01/01/1900 (StarCalc 1.0)

Nastaví jako den nula 1. 1. 1900. Toto nastavení použijte pro sešity StarCalc 1.0 s datovými záznamy.

01/01/1904

Nastaví jako den nula 1. 1. 1904. Toto nastavení použijte pro sešity importované z cizího formátu.

Rozlišovat velikost písmen

Určuje, zda se má při porovnávání obsahu buněk rozlišovat mezi velkými a malými písmeny.

Příklad: Napište do buňky A1 text 'Test' a do buňky B1 text 'test'. Potom napište vzorec "=A1=B1" do buňky C1. Je-li zaškrtnuto Rozlišovat velikost písmen, objeví se v buňce NEPRAVDA, jinak se objeví PRAVDA.

Ikona poznámky

Textová funkce EXACT rozlišuje malá a velká písmena vždy, nezávisle na nastavení v tomto dialogovém okně.


Ikona upozornění

V sešitech, u kterých je požadována interoperabilita s programem Microsoft Excel, rozlišování velikosti písmen zakažte.


Přesnost podle zobrazení

Určuje, zda se mají výpočty provádět se zaokrouhlenou hodnotou zobrazenou v sešitu. V grafech se zobrazují zaokrouhlené hodnoty. Pokud není zaškrtnuto pole Přesnost podle zobrazení, zobrazují se čísla zaokrouhlená, ale při výpočtech se používají interní nezaokrouhlené hodnoty.

Vyhledávací kritéria = a <> musí platit pro celé buňky

Určuje, zda vyhledávací kritéria, která nastavíte pro databázové funkce Calcu, musí platit přesně pro celou buňku. Pokud jsou zaškrtnuta pole Vyhledávací kritéria = a <> musí platit pro celé buňky a Povolit zástupné znaky ve vzorcích, LibreOffice Calc se při prohledávání buněk v databázových funkcích bude chovat stejně jako MS Excel.

* v následující pozici:

Výsledek vyhledávání

win

Najde win, ale ne win95, os2win nebo upwind

win*

Najde win a win95, ale ne os2win nebo upwind

*win

Najde win a os2win, ale ne win95 nebo upwind

*win*

Najde win, win95, os2win a upwind


Pokud není zaškrtnuto pole Vyhledávací kritéria = a <> musí platit pro celé buňky, hledání "win" se chová stejně jako "*win*". Hledaný výraz se při hledání pomocí databázových funkcí Calcu může nacházet kdekoliv v buňce.

Ikona upozornění

V sešitech, u kterých je požadována interoperabilita s programem Microsoft Excel, nastavte, že kritéria musí platit pro celé buňky.


Povolit zástupné znaky ve vzorcích

Určuje, zda je možné při vyhledávání a porovnávání znakových řetězců použít zástupné znaky.

Ikona upozornění

V sešitech, u kterých je požadována interoperabilita s programem Microsoft Excel, zástupné znaky ve vzorcích povolte.


Povolit regulární výrazy ve vzorcích

Určuje, zda je možné při vyhledávání a porovnávání znakových řetězců použít regulární výrazy místo prostých zástupných znaků.

Ikona upozornění

V sešitech, u kterých je požadována interoperabilita s programem Microsoft Excel, regulární výrazy ve vzorcích nepovolujte.


Vzorce bez zástupných znaků a regulárních výrazů

Určuje, že je možné při vyhledávání a porovnávání znakových řetězců použít pouze textové řetězce.

Ikona upozornění

V sešitech, u kterých je požadována interoperabilita s programem Microsoft Excel, zástupné znaky ve vzorcích nezakazujte.


Automaticky najít popisky sloupců a řádků

Určuje, že text v jakékoliv buňce můžete použít jako popisek pro sloupec pod textem nebo pro řádek napravo od textu. Text musí obsahovat alespoň jedno slovo a nesmí obsahovat žádné operátory.

Příklad: Buňka E5 obsahuje text "Evropa". Pod ní, v buňce E6, je hodnota 100 a v buňce E7 hodnota 200. Je-li zaškrtnuto Automaticky najít popisky sloupců a řádků, je možné napsat do buňky A1 následující vzorec: =SUM(Evropa).

Omezit počet desetinných míst pro obecný formát čísla

Můžete určit maximální počet desetinných míst, který se v buňkách zobrazuje jako výchozí pro formát čísla Standard. Není-li povoleno, buňky s formátem čísla Standard budou zobrazovat tolik desetinných míst, kolik šířka sloupce dovolí.

Desetinná místa

Určuje počet číslic při zobrazování čísel ve formátu Standard. Čísla jsou jako zaokrouhlená zobrazována, ne ukládána.