Návrh indexu

V dialogu Návrh indexu je možné upravit indexy aktuální tabulky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

V okně databázového souboru klikněte na ikonu Tabulky. Zvolte Vložit - Návrh tabulky nebo Úpravy - Upravit


Návrh tabulky

Seznam indexů

Zobrazuje dostupné indexy. Vyberte ze seznamu index, který si přejete upravit. Na pravé straně dialogového okna jsou zobrazeny podrobnější informace o vybraném indexu.

Nový index

Vytvoří nový index.

Smazat aktuální index

Smaže aktuální index.

Přejmenovat aktuální index

Přejmenuje aktuální index.

Uložit aktuální index

Uloží aktuální index do zdroje dat.

Obnovit aktuální index

Obnoví u aktuálního indexu nastavení, které měl při otevření dialogového okna.

Podrobnosti o indexu

Jakmile změníte údaje aktuálního indexu a vyberete jiný index, změny budou okamžitě předány zdroji dat. Pokud zdroj dat úspěšně potvrdí změnu, je možné jen ukončit dialogové okno nebo vybrat jiný index. Změny je ale možné vrátit zpět klepnutím na ikonu Obnovit aktuální index.

Jedinečný

Určuje, že aktuální index může mít jen jedinečné hodnoty. Zaškrtnutím pole Jedinečný zabráníte zadání duplikovaných údajů a udržíte integritu dat.

Pole

V oblasti Pole se zobrazuje seznam polí aktuální tabulky. Je možné vybrat i více polí. Chcete-li výběr polí zrušit, vyberte prázdnou položku na začátku seznamu.

Pole indexu

Zobrazuje seznam polí aktuální tabulky. Je možné vybrat i více polí.

Pořadí řazení

Určuje pořadí řazení.

Zavřít

Zavře dialogové okno.