Obecné

Na kartě Obecné je možné nastavit obecné vlastnosti ovládacího prvku. Tyto vlastnosti se mohou lišit v závislosti na druhu ovládacího prvku. Ne všechny následující vlastnosti jsou dostupné pro všechny ovládací prvky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře - zvolte Ovládací prvek - Obecné

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře nebo Návrh formuláře, klepněte na ikonu Ovládací prvek - karta Obecné


Ikona poznámky

Pokud exportujete dokument do formátu HTML, exportují se výchozí hodnoty ovládacích prvků, ne aktuální vybrané hodnoty. Výchozí hodnoty se určí - v závislosti na druhu ovládacího prvku - vlastnostmi Výchozí hodnota (např. textové pole), Výchozí stav (zaškrtávací pole a tlačítka volby), a Výchozí výběr (pro seznamy).


Automatické vyplňování

Funkce automatického vyplňování zobrazuje seznam dříve zadaných položek podle znaků, které píšete.

Barva ohraničení

Specifies the border color for controls that have the Border property set to "flat".

Barva pozadí

Barvu pozadí lze určit pro většinu polí a ovládacích prvků. Pokud klepnete na Barva pozadí, zobrazí se seznam, kde si je možné vybrat mezi různými barvami. Při volbě "Standardní" se použije nastavení systému. Pokud v seznamu nenajdete požadovanou barvu, klepněte na tlačítko ... a vyberte barvu v dialogu Barva.

Barva symbolu

Určuje barvu symbolů na ovládacím prvku, např. šipek posuvníku.

Desetinná přesnost

Pro číselná a měnová pole je možné určit počet číslic, které se zobrazí v desetinné části čísla.

Filtrování / třídění

Specifies to show or hide the filtering and sorting items in a selected Navigation Bar control. Filtering and sorting items are the following: Sort ascending, Sort descending, Sort, Automatic filter, Default filter, Apply filter, Reset filter/sort.

Formát data

Formát data je možné určit pro pole data.

Ikona poznámky

Zvolený formát je automaticky použit pro všechna formátovaná pole (data, času, měny, číselné) ihned po té co ukončíte jejich editaci a nezáleží při tom, jakým způsobem byl vstup zadán.


Formát času

Umožňuje zadat požadovaný formát času.

Formátování

Určuje formátovací kód pro ovládací prvek. Klepnutím na tlačítko ... jej možné kód vybrat.

Hodnota

Pro skryté ovládací prvky je možné pomocí vlastnosti Hodnota určit hodnotu, která bude přidána ke skrytému ovládacímu prvku. Tyto údaje se přenesou při odeslání formuláře.

Krok hodnoty

Je možné přednastavit intervaly hodnot v číselnících pro čísla a měnu. S pomocí šipek číselníku je možné hodnotu snížit nebo zvýšit.

Krok tabulátoru

Vlastnost Krok tabulátoru určuje, zda lze ovládací prvek vybrat pomocí klávesy Tab. K dispozici jsou následující možnosti:

Ne

Při použití klávesy Tab se tento ovládací prvek přeskočí.

Ano

Na pole lze přejít stisknutím klávesy Tab.


Lišta navigace

Určuje, zda se u spodního ohraničení ovládacího prvku tabulky zobrazí lišta navigace.

Malá změna

Určuje hodnotu, která se přičte nebo odečte, když uživatel klepne na šipku posuvníku.

Max. datum

Uživatel nemůže zadat vyšší datum než toto.

Max. hodnota

Pro číselná a měnová pole je možné určit maximální hodnotu, kterou může uživatel zadat.

Max. hodnota posunu

Určuje maximální hodnotu pro posuvník.

Max. čas

Určuje maximální hodnotu času, kterou může uživatel zadat.

Maximální délka textu

Pro textová pole a pole se seznamem je možné určit maximální počet znaků, které může uživatel zadat. Pokud není tato vlastnost ovládacího prvku známa, nastaví se výchozí hodnota na nulu.

Je-li formulářové pole propojeno s databází a maximální délka textu je určena nastavením v databázi, nelze do tohoto pole zadávat žádnou hodnotu. Nastavení bude databází přijato pouze tehdy, nebude-li hodnota tohoto ovládacího pole zadána.

Min. datum

Určuje nejnižší datum, které může uživatel zadat.

Min. hodnota

Pro číselná a měnová pole je možné určit minimální hodnotu, uživatel nemůže zadat nižší.

Min. hodnota posunu

Určuje minimální hodnotu pro posuvník.

Min. čas

Určuje nejnižší čas, který může uživatel zadat.

Měřítko

Změní velikost obrázku, aby odpovídal velikosti ovládacího prvku.

Navigace

Specifies to show or hide the navigation items in a selected Navigation Bar control. Navigation items are the following: First record, Previous record, Next record, Last record.

Název

Každý ovládací prvek a každý formulář má vlastnost Název, pomocí které jej lze identifikovat. Název se zobrazí v Navigátoru formuláře a pomocí názvu se také je možné na ovládací pole odkazovat v makru. Ovládací pole je určeno názvem, který se složí z popisku a čísla.

Ikona poznámky

Při práci s makry se přesvědčte, že se žádné názvy formulářových polí neopakují.


Název se také používá pro seskupení různých ovládacích prvků, které spolu funkčně souvisejí, např. přepínače. Chcete-li prvky seskupit, zadejte všem členům skupiny stejný název: Ovládací prvky se stejným názvem tvoří skupinu. Seskupené ovládací prvky lze vizuálně reprezentovat pomocí Seskupení.

Obrázek

Obrázkové tlačítko má vlastnost Obrázek. Vlastnost Obrázek určuje cestu a název souboru s obrázkem, který chcete zobrazit na tlačítku. Pokud vyberete obrázek pomocí tlačítka ..., vyplní se cesta a název souboru automaticky.

Oddělovač tisíců

Pro číselná a měnová pole je možné určit, zda se použije oddělovač tisíců.

Ohraničení

U ovládacích prvků, které mají ohraničení, je možné určit zobrazení ohraničení nastavením vlastnosti Ohraničení. Na výběr máte mezi volbami "Bez rámce", "3D" nebo "Plochý".

Opakovat

Určuje, zda se má opakovat akce ovládacího prvku, pokud na něj klepnete a držíte tlačítko myši (např. pro rolovací tlačítko nebo posuvník).

Orientace

Určuje, zda bude posuvník či rolovací tlačítko orientován svisle nebo vodorovně.

Pomocný text

Umožňuje zadat pomocný text, který se zobrazí jako tip ovládacího prvku. Pomocný text se zobrazí, když uživatel najede myší nad ovládací prvek.

Pro tlačítka URL se pomocný text zobrazí místo adresy zadané v URL.

Pomocný text

Pro každý ovládací prvek je možné určit doplňující informace nebo popisný text. Tato vlastnost pomáhá programátorovi uložit doplňující informace, které lze použít v kódu programu. Např. může toto pole použít pro proměnné nebo parametry.

Popisek

Určuje zdroj pro popisek ovládacího prvku. Místo názvu databázového pole se použije text popisku. Např. v dialogu Průvodce filtrem, Hledat a jako popis sloupců v zobrazení tabulky.

Chcete-li některý znak popisku určit jako klávesovou zkratku, vložte před znak vlnovku (~).

Popisek tlačítek volby lze zadávat pouze jako název skupinového rámečku. Tento název se bude vztahovat ke všem přepínačům v jedné skupině.

Pokud klepnete na tlačítko ... vedle textového pole, zobrazí se dialog Výběr pole pro popisek. Vyberte popisek ze seznamu.

Zaškrtnutím políčka Žádné přiřazení odstraníte propojení mezi ovládacím prvkem a přiřazeným popiskem.

Popisek

Vlastnost Popisek nastavuje popisek ovládacího prvku ve formuláři. Tato vlastnost určuje viditelný popisek nebo záhlaví sloupce v ovládacím prvku tabulky.

Když vytvoříte nový ovládací prvek, použije se jako výchozí popisek přednastavený Název. Tento název se skládá z názvu ovládacího prvku a čísla (např. Tlačítko1). Vlastností Popisek je možné přiřadit jiný popis, který bude lépe vystihovat funkci ovládacího prvku.

Chcete-li vytvořit víceřádkový popisek, otevřete pole se seznamem pomocí šipky. Zalomení řádku vložíte klávesovou zkratkou Shift+l+Enter.

Ikona poznámky

Vlastnost Popisek se používá jen pro označení prvků formuláře v rozhraní viditelném pro uživatele. Pokud pracujete s makry, nezapomeňte, že se k ovládacím prvkům přistupuje pomocí vlastnosti Název.


Posun kolečkem myši

Určuje, zda se hodnota mění, pokud uživatel otáčí kolečkem myši. Nikdy: Hodnota se nebude měnit. Při zaměření: (výchozí) Hodnota se bude měnit, pokud má dané pole v okamžiku otáčení kolečkem myši zaměření a je nad ním ukazatel myši. Vždy: Hodnota se bude měnit vždy, když nad dané pole při otáčení kolečkem umístíte ukazatel myši, a to i když dané pole nemá zaměření.

Posuvník

Přidá k textovému poli posuvník, jaký určíte.

Pouze pro čtení

Vlastnost Pouze pro čtení lze přiřadit všem ovládacím prvkům, do kterých uživatel zadává údaje. Pokud přiřadíte tuto vlastnost ovládacímu prvku pro obrázek, který přebírá obrázky z databáze, uživatel nebude moci vložit do databáze nový obrázek.

PoziceX

Určuje pozici ovládacího prvku na ose X s počátkem v místě ukotvení.

PoziceY

Určuje pozici ovládacího prvku na ose Y s počátkem v místě ukotvení.

Počet řádek

Pro pole se seznamem s vlastností Rozbalovací je možné určit, kolik řádků se zobrazí v rozbalovacím seznamu. U polí, které nemají vlastnost Rozbalovací, je možné počet řádků určit nastavením velikosti pole a písma.

Pořadí aktivace

Vlastnost Pořadí aktivace určuje pořadí, v jakém získávají ovládací prvky zaměření při stisku klávesy Tab. Ve formuláři, který obsahuje více ovládacích prvků, je možné přesouvat zaměření na následující ovládací prvek stisknutím klávesy Tab. Pomocí vlastnosti Pořadí aktivace je možné změnit pořadí, v jakém budou ovládací prvky získávat zaměření.

Ikona poznámky

Vlastnost Pořadí aktivace není k dispozici pro Skryté ovládací prvky. Pokud chcete, je možné tuto vlastnost nastavit také obrázkovým tlačítkům a ovládacímu poli obrázku.


Při vytváření formuláře se index automaticky přiřazuje podle pořadí, v jakém ovládací prvky přidáváte; každému ovládacímu prvku se přiřadí index zvýšený o 1. Pokud změníte index ovládacího prvku, automaticky se aktualizují indexy ostatních ovládacích prvků. Prvkům, které nemohou získat zaměření (Krok tabulátoru = Ne), se hodnota také přiřadí. Ovšem při použití klávesy Tab se tyto ovládací prvky přeskočí.

V dialogu Pořadí aktivace je možné snadno určit indexy různých ovládacích prvků.

Prodleva

Určuje prodlevu v milisekundách mezi opakováním událostí. Opakovaná událost nastane, když klepnete na šipku nebo pozadí posuvníku nebo navigační tlačítko na liště Navigace a podržíte tlačítko myši. Pokud chcete, je možné zadat hodnotu doplněnou platnou měrnou jednotkou, např. 5 cm.

Písmo

Pro ovládací prvky, které mají viditelný text nebo popisek, vyberte písmo, které chcete použít. Chcete-li otevřít dialog Písmo klepněte na tlačítko .... Vybrané písmo se použije pro popisek ovládacího prvku a k zobrazení dat.

Přepnout

Určuje, zda se tlačítko chová jako přepínací tlačítko. Pokud nastavíte Přepnout na "Ano", je možné přepínat mezi stavy "vybráno" a "nevybráno" klepnutím na tlačítko nebo stisknutím mezerníku, má-li tlačítko zaměření. Tlačítko ve stavu "vybráno" se zobrazuje "stisknuté".

Přesný formát

Umožňuje nastavit kontrolu formátu, která akceptuje formátovaný obsah (datum, čas apod.). Je-li aktivní přesný formát (Ano), přijímány jsou jen povolené znaky. Například v poli pro datum budou přijaty pouze čísla nebo oddělovače data; všechny alfabetické znaky zadané z klávesnice budou ignorovány.

Při klepnutí získat zaměření

Je-li tato volba nastavena na "Ano", tlačítko získá zaměření, když na něj klepnete.

Rolovací tlačítko

Rolovací tlačítka lze přidat k číselným polím, měnovým polím, polím pro data a pro čas.

Rozbalit

Ovládací prvek s vlastností Rozbalovací má navíc šipku, která po klepnutí myši otevře seznam existujících záznamů. Volbou Počet řádků je možné určit, kolik řádků se má zobrazit při rozbalení. Tuto vlastnost mohou mít i pole se seznamem.

Ve výchozím nastavení lze vždy rozbalovat pole se seznamem, která byla vložena jako sloupce v ovládacích prvcích tabulky.

Rámec

Také je možné určit rámec, ve kterém se zobrazí URL, jenž bude otevřeno po klepnutí na tlačítko s přiřazenou akcí Otevřít dokument / webovou stránku).

Klepnete-li na pole, je možné výběrem ze seznamu určit, do kterého rámce se má další dokument načíst. Máte na výběr následujících možností:

Položka

Význam

_blank

Dokument se zobrazí v novém prázdném rámci.

_parent

Dokument se zobrazí v nadřazeném rámci. Pokud neexistuje nadřazený rámec, zobrazí se dokument ve stejném rámci.

_self

Dokument bude otevřen ve stejném rámci.

_top

Dokument se zobrazí v hlavním okně, tj. v nejvyšším rámci v hierarchii; je-li aktuální rámec hlavním oknem, zobrazí se dokument v aktuálním rámci.


Ikona poznámky

Vlastnost Rámec je relevantní pro HTML formuláře, ale ne pro databázové formuláře.


Seznam záznamů

Přečtěte si také tipy pro ovládání aplikace pomocí klávesnice.

Přednastavená výchozí položka seznamu se určuje v poli Výchozí výběr.

Ikona poznámky

Poznámka: položky seznamu se zapojí do formuláře pouze tehdy, je-li je na kartě Data v poli Obsah seznamu zvolena možnost "Seznam hodnot".


Pokud nechcete položky seznamu zapisovat do databáze nebo přenášet do webového formuláře, ale spíše přiřadit hodnoty, které nejsou ve formuláři vidět, je možné položky seznamu přiřadit jiným hodnotám v seznamu hodnot. Seznam hodnot se určuje na kartě Data. V poli Druh obsahu seznamu a do pole Obsah seznamu zadejte seznam hodnot, které se mají přiřadit odpovídajícím viditelným položkám seznamu. Pro správné přiřazení je důležité pořadí hodnot.

Ikona poznámky

Pro HTML dokumenty odpovídá položka seznamu zadaná na kartě Obecné HTML značce <OPTION>; položka v seznamu hodnot na kartě Data v poli Obsah seznamu odpovídá značce <OPTION VALUE=...>.


Skrýt výběr

Specifies whether a text selection on a control remains selected when a the focus is no longer on a control. If you set Hide selection to "No", the selected text remains selected when the focus is no longer on the control that contains the text.

Styl

Specifies whether Check boxes and Option buttons are displayed in a 3D look (default) or a flat look.

Symbol měny

Pro měnové pole je možné přednastavit symbol měny zadáním znaku nebo řetězce do vlastnosti Symbol měny.

Symbol pro předponu

Určuje, zda se symbol měny v měnovém poli zobrazí před nebo za číslem. Výchozí nastavení je zobrazení za číslem.

Textové řádky zakončeny

Pro textová pole vyberte kód konce řádku, který se použije při zápisu textu do databáze.

Tisknutelné

Určuje, zda se má toto ovládací pole tisknout.

Trojstav

Určuje, zda může zaškrtávací pole reprezentovat kromě hodnot PRAVDA a NEPRAVDA navíc hodnotu NEVYPLNĚNO. Tato funkce je k dispozici, pouze pokud databáze akceptuje tři stavy: TRUE, FALSE a ZERO.

Ikona poznámky

Vlastnost Trojstav lze definovat jen pro databázové formuláře, pro HTML formuláře to nelze.


Typ textu

Allows you to use line breaks and formatting in a control field, such as a text box or label. To manually enter a line break, press the Enter key. Select "Multi-line with formatting" to enter formatted text.

Ikona upozornění

Pokud vyberete typ textu "Víceřádkový s formátováním", není možné tento ovládací prvek svázat s databázovým polem.


Ikona poznámky

Pro textová pole v ovládacím prvku tabulky se tento typ textu jmenuje "Víceřádkový vstup".


URL

Do pole URL zadejte URL adresu pro tlačítko typu Otevřít dokument / webovou stránku. Tato adresa bude otevřena po klepnutí na tlačítko.

Pokud v uživatelském režimu najedete myší na tlačítko, zobrazí se URL jako tip, pokud nebyl zadán jiný Pomocný text.

URL nápovědy

Určuje URL odkaz na dokument nápovědy, který se zobrazí jako nápověda ovládacího prvku. Nápověda ovládacího prvku se otevře, má-li ovládací prvek zaměření a uživatel stiskne F1.

Ukotvení

Určuje místo ukotvení ovládacího prvku ke kterému je vztažena jeho pozice.

Umístění

Specifies to show or hide the positioning items in a selected Navigation Bar control. Positioning items are the following: Record label, Record position, Record count label, Record count.

Upravit masku

Určením masky je možné ovlivnit, jaké údaje může uživatel zadat do pole vzorku.

Délka vstupní masky určuje počet možných pozic vstupu. Pokud uživatel zadá znaky, které neodpovídají masce, vstup je při dokončení editace pole odmítnut. Vstupní masku je možné určit pomocí následujících znaků:

Znak

Význam

L

Textová konstanta. Tuto pozici nelze upravit. Zobrazí se odpovídající znak ze znakové masky.

a

Lze zadat znaky a-z a A-Z. Velká písmena se nezmění na malá.

A

Lze zadat znaky A-Z. Pokud uživatel zadá malé písmeno, automaticky se převede na velké.

c

Lze zadat znaky a-z, A-Z a 0-9. Velká písmena se nepřevádí na malá.

C

Lze zadat znaky A-Z a 0-9. Pokud uživatel zadá malé písmeno, automaticky se převede na velké.

N

V této pozici mohou být zadány libovolné číslice od 0 do 9.

x

V této pozici mohou být zadány libovolné tisknutelné znaky.

X

V této pozici mohou být zadány libovolné tisknutelné znaky. Bude-li zadáno malé písmeno, bude automaticky převedeno na písmeno velké.


Znakovou masku je možné například zadat v podobě "__.__.2002" a jako vstupní masku výraz v podobě "NNLNNLLLLL". Uživatel bude moci při zadávání data doplnit pouze čtyři číslice v pozicích označených písmenem N.

Velikost ikony

Specifies whether the icons in a selected Navigation Bar should be small or large.

Velká změna

Určuje hodnotu, která se přičte nebo odečte, když uživatel klepne vedle posouvátka na posuvníku.

Viditelná velikost

Určuje velikost posouvátka posuvníku v "hodnotových jednotkách". Např. hodnota ("Max. hodnota posunu" mínus "Min. hodnota posunu") / 2 bude mít za následek posouvátko, které zabere polovinu posuvníku.

Je-li nastaveno na 0, šířka a výška posouvátka bude stejná.

Viditelné

Určuje, zda bude ovládací prvek viditelný v režimu testování. V režimu návrhu jsou ovládací prvky vždy viditelné.

Uvědomte si, že nastavení této volby na hodnotu "Ano" (výchozí) neznamená nutně, že se daný ovládací prvek opravdu zobrazí. Při určování výsledné viditelnosti prvku jsou brány v úvahu další podmínky. Například ovládací prvek umístěný ve skryté sekci ve Writeru nebude nikdy viditelný, dokud nebude viditelná i sama sekce.

Pokud je volba nastavena na hodnotu "Ne", bude ovládací prvek v režimu testování vždy skryt.

Verze OpenOffice.org starší než 3.1 tuto volbu při načtení souborů, ve kterých je použita, tiše ignorují.

Vícenásobný výběr

Umožňuje vybrat více než jednu položku seznamu.

Výchozí datum

Nastaví výchozí datum.

Výchozí hodnota

Nastaví výchozí hodnotu ovládacího prvku. Výchozí hodnota se zobrazí např. při otevření formuláře.

Určuje také stav, pokud uživatel stiskne tlačítko typu Obnovit.

Výchozí hodnota posunu

Nastaví výchozí hodnotu pro posuvník.

Výchozí stav

Určuje, zda je tato volba nebo zaškrtávací pole implicitně zapnuto.

Určuje také stav, pokud uživatel stiskne tlačítko typu Obnovit.

Pro seskupené volby se výchozí stav skupiny určuje pomocí vlastnosti Výchozí stav.

Výchozí text

Nastaví výchozí text pro textové pole nebo pole se seznamem.

Výchozí tlačítko

Vlastnost Výchozí tlačítko určuje, které tlačítko se použije při stisku klávesy Enter. Pokud otevřete dialog nebo formulář a neupravíte stav, bude tlačítko s touto vlastností výchozí tlačítko.

Ikona poznámky

Tato vlastnost by vždy měla být přiřazena jen jednomu tlačítku ve formuláři.


Při použití webových formulářů se s touto vlastností můžete setkat např. ve vyhledávání. Jde o textové pole s tlačítkem pro odeslání formuláře. Do textového pole zadáte text a klepnutím spustíte vyhledávání. Je-li tlačítko určeno jako výchozí, stačí po napsání textu stisknout Enter.

Výchozí výběr

Určuje položky seznamu, které se mají implicitně označit.

Určuje také stav seznamu, pokud uživatel stiskne tlačítko typu Obnovit.

Pro seznam obsahující seznam hodnot je možné klepnutím na tlačítko ... otevřít dialog Výchozí výběr.

V dialogu Výchozí výběr vyberte záznamy, které se mají označit při otevření formuláře, který obsahuje seznam.

Výchozí čas

Nastaví výchozí čas.

Výška

Určuje výšku ovládacího prvku.

Výška řádku

Zadejte výšku řádku v ovládacím prvku tabulky. Pokud chcete, je možné zadat hodnotu s měrnou jednotkou, např. 2 cm.

Zalomení slova

Zobrazí text s více řádky. Umožní použít v textovém poli zalomení řádků, takže je možné zadat více než jeden řádek textu. Pro ruční vložení zalomení řádku stiskněte klávesu Enter.

Zapnuto

Je-li vlastnost "Povoleno" nastavena na (Ano), uživatel může tento ovládací prvek používat. Je-li vlastnosti nastavena na (Ne), prvek nebude přístupný a zobrazí se zešedlý.

Zarovnání / Zarovnání obrázku

Zarovnání lze nastavit vlevo, vpravo či na střed. Tyto volby jsou k dispozici pro následující elementy:

  1. Název popisku

  2. Obsah textových polí

  3. Obsah polí ve sloupcích ovládacího prvku tabulky

  4. Obrázek nebo text použitý na tlačítcích

    Ikona poznámky

    Volba Zarovnání pro tlačítka se nazývá Zarovnání obrázku.


Znaková maska

U pole vzorku je možné určit znakovou masku. Znaková maska obsahuje výchozí hodnoty a je viditelná vždy po načtení formuláře. Pomocí kódu pro Vstupní masku je možné určit, jaké údaje může uživatel zadávat do pole vzorku.

Ikona poznámky

Délka znakové masky by měla vždy odpovídat délce znakového kódu zadaného v poli Vstupní maska. Pokud si délka obou masek nebude vzájemně odpovídat, bude znakový kód zadaný v poli Vstupní maska buď zkrácen, nebo doplněn mezerami na délku znakové masky.


Znaky hesla

Pokud uživatel zadává heslo, je možné určit, které znaky se zobrazí místo znaku zadávaných uživatelem. Do pole Znaky hesla zadejte ASCII kód požadovaného znaku. Je možné použít hodnotu od 0 do 255.

Ikona tipu

Znaky odpovídající ASCII kódům si je možné prohlédnout v dialogu Speciální znaky (Vložit - Speciální znak).


Značka záznamu

Určuje, zda se má první sloupec zobrazit s popisky řádků, kde je aktuální záznam označen šipkou.

Zvýšit/snížit hodnotu

Určuje intervaly pro zvýšení a snížení hodnoty číselníku.

Činnost

Můžete použít akce navigace a vytvořit si vlastní tlačítka pro navigaci v databázi.

Následující tabulka popisuje akce, které je možné tlačítku přiřadit.

Činnost

Popis

Žádné

Nestane se nic.

Odeslat formulář

Odešle data zadaná v aktuálním formuláři na adresu, která je určena v dialogu Vlastnosti formuláře v poli URL.

Chcete-li exportovat soubor do PDF, zadejte URL do pole "URL" ve vlastnostech formuláře.

Obnovit formulář

Změní obsah a stav ovládacích prvků formuláře na výchozí hodnoty (Výchozí hodnota, Výchozí stav, Výchozí výběr).

Otevřít dokument / webovou stránku

Otevře URL určené v poli URL. Cílový rámec je možné určit pomocí Rámec.

První záznam

Zobrazí první záznam.

Předchozí záznam

Zobrazí předchozí záznam.

Další záznam

Zobrazí další záznam.

Poslední záznam

Zobrazí poslední záznam.

Uložit záznam

Uloží aktuální záznam, pokud byl změněn.

Zpět: datová položka

Vrátí zpět změny provedené v aktuálním záznamu.

Nový záznam

Umožní ve formuláři vložit nový záznam.

Odstranit záznam

Smaže aktuální záznam.

Obnovit formulář

Načte naposledy uloženou verzi aktuálního formuláře.


Činnost na záznamu

Specifies to show or hide the action items in a selected Navigation Bar control. Action items are the following: Save record, Undo, New record, Delete record, Refresh.

Šířka

Nastaví šířku sloupce v ovládacím prvku tabulky v jednotkách, které jsou určeny v nastavení LibreOffice. Pokud chcete, je možné zadat hodnotu doplněnou platnou měrnou jednotkou, např. 5 cm.

Šířka

Určuje šířku ovládacího prvku.