Ovládací prvky formuláře

Nástrojová lišta Ovládací prvky formuláře obsahuje nástroje, které vám pomohou při vytváření interaktivních formulářů. Pomocí této nástrojové lišty je možné přidávat ovládací prvky do formuláře v textech, sešitech, prezentacích nebo HTML dokumentech, např. tlačítko, které spustí makro.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty - Ovládací prvky formuláře.

Ikona na nástrojové liště Vložit (může být potřeba tuto ikonu povolit):

Ikonka

Ovládací prvky formuláře


Ikona poznámky

XML formuláře (XForms) používají stejné ovládací prvky.


Chcete-li vytvořit formulář, otevřete dokument a použijte nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře k přidání a nastavení prvků formuláře. Pokud chcete, je možné spojit formulář s databází, takže pomocí ovládacích prvků budete moci manipulovat s databází.

Když vytváříte formulář v HTML dokumentech, je možné jej použít k odeslání dat po Internetu.

Ikona poznámky

LibreOffice exportuje jen vlastnosti formulářů podporované verzí HTML, do které exportujete. Cílovou verzi HTML určíte volbou - Načítání/ukládání - HTML kompatibilita.


Pro přidání ovládacího prvku do dokumentu

  1. Na nástrojové liště Ovládací prvky formuláře klepněte na ikonu ovládacího prvku, který chcete přidat.

  2. V dokumentu tažením určete velikost ovládacího prvku.

    Pro vytvoření čtvercového ovládacího prvku, podržte při tažení klávesu Shift.

Ikona tipu

Chcete-li přidat pole formuláře ze seznamu polí tabulky nebo z dotazu, přetáhněte buňku do formuláře. V textovém dokumentu je také možné přetáhnout záhlaví sloupce a přidat tak pole formuláře. Chcete-li přidat popisek pole, podržte během tažení klávesu +Shift.


Úprava ovládacího prvku

  1. Klepněte pravým tlačítkem na ovládací prvek a zvolte Ovládací prvek. Otevře se dialog, kde je možné upravit vlastnosti ovládacího prvku.

  2. Pro určení klávesové zkratky pro ovládací prvek přidejte v popisu před požadovaný znak vlnovku (~).

  3. Ovládací prvky je možné přetahovat z jednoho dokumentu do druhého. Také je možné je zkopírovat a vložit do jiného dokumentu. Když vložíte ovládací prvek z jiného dokumentu, LibreOffice analyzuje zdroj dat, typ a vlastnosti ovládacího prvku, aby odpovídal logické struktuře v cílovém dokumentu. Např. ovládací prvek, který zobrazuje obsah adresáře, bude zobrazovat stejný obsah i po zkopírovaní do jiného dokumentu. Tyto vlastnosti si je možné prohlédnout na kartě Data dialogu Vlastnosti formuláře.

Vybrat

Ikonka

Tato ikona přepíná ukazatel myši do režimu výběru, nebo tento režim ukončí. Režim výběru se používá k výběru ovládacích prvků v aktuálním formuláři.

Režim návrhu zap/vyp

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Ikona

Režim návrhu zap/vyp

Vlastnosti ovládacího prvku

Otevře dialog pro úpravu vlastností vybraného ovládacího prvku.

Ikona

Ovládací prvek

Vlastnosti formuláře

V tomto dialogu je možné mimo jiné určit zdroj dat a událostí pro celý formulář.

Ikona

Formulář

Zaškrtávací políčko

Ikonka

Vytvoří zaškrtávací pole. Zaškrtávací pole umožňují aktivovat nebo deaktivovat funkce formuláře.

Textové pole

Ikonka

Vytvoří textové pole. Textová pole jsou pole, do kterých může uživatel zadávat text. Ve formulářích se v textových polích zobrazují údaje nebo umožňují zadávání dat.

Formátované pole

Ikonka

Vytvoří formátované pole. Formátované pole je textové pole, u kterého je možné určit, jak se formátuje vstup a výstup a jaká omezení pro ně platí.

Formátované pole má zvláštní vlastnosti (zvolte Formát - Ovládací prvek).

Tlačítko

Ikonka

Vytvoří tlačítko. Tuto funkci lze použít ke spuštění příkazu pro určenou událost, např. klepnutí myší.

Na tato tlačítka je možné použít text i obrázky.

Tlačítko volby

Ikonka

Vytvoří tlačítko volby. Tlačítka volby umožňují dát uživateli na výběr z několika možností. Tlačítka volby se stejnou funkčností mají stejný název (vlastnost Název). Obvykle se spojí pomocí seskupení.

Seznam

Ikona

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

Pole se seznamem

Ikonka

Vytvoří pole se seznamem. Pole se seznamem je jednořádkový seznam s rozbalovacím seznamem, ze kterého může uživatel vybrat hodnotu. Poli se seznamem je možné přiřadit vlastnost "pouze pro čtení", aby uživatel nemohl zadat jiné hodnoty, než jsou určeny v seznamu. Je-li formulář propojený s databází a spojení s databází je aktivní, automaticky se po vložení pole se seznamem do dokumentu spustí Průvodce polem se seznamem.

Popisek

Ikona

Vytvoří pole pro zobrazení textu. Tyto popisky slouží pouze k zobrazení předem definovaného textu. Nelze do nich zadávat údaje.

Další ovládací prvky

Otevře nástrojovou lištu Další ovládací prvky.

Návrh formuláře

Otevře nástrojovou lištu Návrh formuláře.

Průvodci zap/vyp

Ikonka

Zapne nebo vypne automatické spouštění průvodců pro funkce formuláře.

Průvodci vám pomohou zadat vlastnosti seznamů, ovládacích prvků tabulky či dalších ovládacích prvků.

Příkazy místní nabídky