Exportovat jako PDF

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose File - Export As - Export as PDF

Ikona

Přímý export do PDF


Karta Obecné

Rozsah

Nastavuje možnosti exportu pro stránky obsažené v PDF souboru.

Vše

Exportuje všechny určené tiskové rozsahy. Pokud není určen tiskový rozsah, exportuje se celý dokument.

Stránky

Exportuje stránky, které zadáte do pole.

Chcete-li vytisknout rozsah stránek, použijte zápis 3-6. Chcete-li vytisknout jednotlivé stránky, použijte zápis 7;9;11. Je možné také tisknout kombinaci jednotlivých stránek a rozsahu stránek. Použijte formát 3-6;8;10;12.

Výběr

Exportuje aktuální výběr.

Obrázky

Nastaví možnosti exportu obrázků v dokumentu.

Ikona poznámky

EPS obrázky s vloženými náhledy e exportují jen jako náhledy. EPS obrázky bez vložených náhledů se exportují jako prázdné zástupné soubory.


Bezztrátová komprese

Zvolí pro obrázky bezztrátovou kompresi. Zachovají se všechny pixely.

Komprese JPEG

Zvolí pro obrázky kompresi JPEG. Při vyšší kvalitě se zachovají téměř všechny pixely. Při nižší kvalitě se některé pixely ztratí a vznikají ruchy, ale zmenší se velikost souboru.

Kvalita

Vyberte kvalitu JPEG komprese.

Zmenšit rozlišení obrázků

Snížením počtu pixelů na palec se zmenší velikost obrázku.

Vyberte nové rozlišení obrázků.

Obecné

Nastavení obecných voleb exportu do PDF.

Hybridní PDF (vložit soubor ODF)

Toto nastavení umožňuje exportovat dokument jako soubor .pdf, který obsahuje dva formáty souboru: PDF a ODF. V prohlížeči PDF se tento soubor chová jako obyčejný soubor .pdf, v LibreOffice ho ale lze plnohodnotně upravovat.

Archivní PDF/A-1a (ISO 19005-1)

Konvertuje do formátu PDF/A-1. Tento formát je definován jako elektronický dokument pro uchování formátu dokumentu na delší dobu.

Tagované PDF (se strukturou dokumentu)

Zaškrtněte, chcete-li exportovat tagy PDF. To může výrazně zvětšit velikost souboru.

Tagované PDF obsahuje informace o struktuře dokumentu. To může pomoci zobrazit dokument na zařízeních s odlišnou obrazovkou a při použití hlasového výstupu.

Exportovat záložky

Select to export bookmarks of Writer documents as PDF bookmarks. Bookmarks are created for all outline paragraphs (Tools - Chapter Numbering) and for all table of contents entries for which you did assign hyperlinks in the source document.

Exportovat komentáře

Zaškrtněte, chcete-li komentáře z dokumentů Writeru a Calcu exportovat jako poznámky v PDF.

To export comments of Writer documents as they are shown in LibreOffice, choose - LibreOffice Writer - Print and select the In margins option in the Comments area. The exported pages will be scaled down and the comments will be placed into their margins.

Vytvořit PDF formulář

Zaškrtněte, pokud chcete vytvořit PDF formulář. Tento formulář může uživatel vyplnit a vytisknout.

Formát odeslání

Vyberte formát odeslání formulářů z PDF souboru.

Vyberte formát dat, která obdržíte od toho, kdo formulář vyplní: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML, nebo XML.

Toto nastavení nahrazuje URL nastavené v dokumentu.

Povolit shodné názvy polí

Povolí ve vytvářeném PDF použití stejných názvů pro více polí. Je-li vypnuto, při exportu budou vytvořeny jedinečné názvy polí.

Exportovat automaticky vložené prázdné stránky

Pokud je povoleno, do souboru PDF se exportují automaticky vložené prázdné stránky. To je nejvhodnější, pokud tisknete oboustranně. Příklad: V knize je nadpis kapitoly nastaven tak, aby začínal na liché stránce. Pokud předchozí kapitola končí na liché stránce, LibreOffice vloží prázdnou sudou stránku. Tato volba určuje, zda se má taková stránka exportovat.

Use reference XObjects

This option affects how PDF images are exported back to PDF. When this option is disabled, then the first page of the PDF data is included in the output. The PDF export merges the used images, fonts and other resources during export. This is a complex operation, but the result can be viewed in various viewers. When the option is enabled, then the reference XObject markup is used: this is a simple operation, but viewers have to support this markup to show vector images. Otherwise a fallback bitmap is shown in the viewer.

Karta Výchozí zobrazení

Panely

Pouze stránka

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje pouze obsah stránky.

Záložky a stránka

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje záložky a obsah stránky.

Náhledy a stránka

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje náhledy a obsah stránky.

Otevřít na stránce

Vyberte stránku, která se otevře, když prohlížeč otevře PDF soubor.

Přiblížení

Výchozí

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje obsah stránky bez přiblížení. Pokud je prohlížeč dokumentů nastaven na výchozí míru přiblížení, stránka se přiblíží podle výchozího nastavení.

Přizpůsobit oknu

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje stránky přiblížené tak, aby zaplnily celé okno prohlížeče.

Přizpůsobit šířce

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje stránky přiblížené tak, aby zaplnily celou šířku okna prohlížeče.

Přizpůsobit viditelné

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje stránky přiblížené tak, aby zaplnily celou výšku okna prohlížeče.

Míra přiblížení

Zvolte míru přiblížení při otevření souboru PDF v prohlížeči.

Rozvržení stránek

Výchozí

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje stránky rozložené podle nastavení prohlížeče.

Jedna stránka

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje stránky po jedné.

Souvislé

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje stránky v souvislém svislém sloupci.

Souvislé po dvou

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje stránky souvisle po dvou vedle sebe. Při více než dvou stránkách se první strana zobrazuje vpravo.

První stránka je levá

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje stránky souvisle po dvou vedle sebe. Při více než dvou stránkách se první strana zobrazuje vlevo. Musí být povolena podpora pro komplexní rozvržení textu v Jazyková nastavení - Jazyky v dialogovém okně Možnosti.

Karta Uživatelské rozhraní

Nastavení okna

Změnit velikost okna podle úvodní stránky

Zvolte pro vytvoření PDF, které se zobrazí v okně, ve kterém bude celá počáteční stránka.

Vystředit okno na obrazovce

Zvolte pro vytvoření PDF, které se zobrazí v okně prohlížeče umístěném do středu obrazovky.

Otevřít v režimu na celou obrazovku

Zvolte pro vytvoření PDF, které se zobrazí v okně na celou obrazovku před všemi ostatními okny.

Zobrazit název dokumentu

Zvolte pro vytvoření PDF, u kterého se v záhlaví prohlížeče zobrazí název dokumentu.

Nastavení uživatelského rozhraní

Skrýt hlavní nabídku

Hlavní nabídka prohlížeče se skryje, když je dokument aktivní.

Skrýt nástrojovou lištu

Nástrojová lišta prohlížeče se skryje, když je dokument aktivní.

Skrýt ovládací prvky okna

Ovládání prohlížeče se skryje, když je dokument aktivní.

Přechody

Použít přechodové efekty

Zvolte pro export přechodů mezi snímky Impress na odpovídající efekty PDF.

Záložky

Všechny úrovně záložek

Zvolte pro zobrazení všech úrovní záložek při otevření PDF souboru v prohlížeči.

Viditelné úrovně záložek

Zvolte pro zobrazení úrovní záložek až po zvolenou úroveň při otevření PDF souboru v prohlížeči.

Karta Odkazy

Stanovte, jak exportovat záložky a hypertextové odkazy v dokumentu.

Exportovat záložky jako pojmenované cíle

Záložky (odkazy) v PDF souborech mohou být definovány jako obdélníkové oblasti. Záložky na pojmenované objekty mohou být také definovány pomocí jmen těchto objektů. Zaškrtnutím povolíte, aby se jména objektů v dokumentu exportovala jako platné cíle záložek. Toto umožní odkazovat na objekty pomocí jejich jmen z jiných dokumentů.

Převést odkazy na dokumenty na odkazy na PDF

Zaškrtnutím povolíte konverzi URL odkazujících na soubory ODF na odkazy na soubory PDF se stejným názvem. V odkazujících URL jsou přípony .odt, .odp, .ods, .odg, a .odm změněny na příponu pdf.

Exportovat URL relativně k souborovému systému

Zaškrtnutím povolíte export URL na jiné dokumenty jako URL relativní k souborovému systému. Více informací v nápovědě pod relativní hypertextové odkazy.

Odkazy mezi dokumenty

Stanovte, jak v souboru PDF zacházet s hypertextovými odkazy na jiné soubory.

Výchozí režim

V dokumentu PDF se bude s odkazy na jiné dokumenty zacházet tak, jak je to nastaveno v operačním systému.

Otevřít aplikací pro čtení PDF

Odkazy na jiné dokumenty budou otevírány prohlížečem PDF, ve kterém je zobrazen aktuální dokument. Prohlížeč PDF musí zobrazení daného typu souboru uvedeného v hypertextovém odkazu podporovat.

Otevřít v internetovém prohlížeči

Odkazy na jiné dokumenty budou otevírány ve webovém prohlížeči. Webový prohlížeč musí zobrazení daného typu souboru uvedeného v hypertextovém odkazu podporovat.

Karta Zabezpečení

Nastavit hesla

Kliknutím otevřete dialog pro zadání hesel.

Je možné zadat heslo nutné pro prohlížení dokumentu. Volitelně je možné zadat heslo, které umožní dokument upravovat nebo tisknout.

Tisk

Nepovoleno

Tisk dokumentu není povolen.

Nízké rozlišení (150 dpi)

Dokument lze vytisknout jen v nízkém rozlišení (150 dpi). Toto nastavení některé prohlížeče PDF ignorují.

Vysoké rozlišení

Dokument lze vytisknout ve vysokém rozlišení.

Změny

Nepovoleno

Změny obsahu nejsou povoleny.

Vkládání, mazání a otáčení stránek

Je povoleno jen vkládání, mazání a otáčení stránek.

Vyplňování polí formuláře

Je povoleno jen vyplňování polí formuláře.

Komentáře, vyplňování polí formuláře

Je povoleno jen komentování a vyplňování polí formuláře.

Vše kromě vyjmutí stránek

Jsou povoleny všechny změny kromě vyjmutí stránek.

Povolit kopírování obsahu

Povolí kopírování obsahu do schránky.

Povolit přístup k textu pro zpřístupnění

Povolí přístup k textu nástrojům pro zpřístupnění.

Karta Elektronické podpisy

Tato karta obsahuje možnosti týkající se exportu do elektronicky podepsaného PDF.

Elektronické podpisy zaručují, že PDF bylo skutečně vytvořeno původním autorem (tj. vámi) a že dokument nebyl od doby, kdy byl podepsán, změněn.

Export podepsaných PDF používá klíče a certifikáty X.509, které jsou uloženy ve výchozím umístění úložiště klíčů nebo na čipové kartě.

Používáte-li čipovou kartu, musí již být nastavená, aby ji mohlo úložiště klíčů využívat. To se obvykle provádí při instalaci software ke kartě.

Pro podepisování dokumentů PDF použít tento certifikát

Umožňuje vybrat certifikát, který se má použít pro podepsání tohoto exportovaného PDF.

Vybrat

Otevře dialogové okno Vybrat certifikát.

Zobrazí se všechny certifikáty nalezené ve vybraném úložišti. Je-li úložiště chráněno heslem, budete vyzváni k jeho zadání. V případě použití chráněné čipové karty budete dotázáni na kód PIN.

Vyberte certifikát, který chcete pro podepsání exportovaného PDF použít, tím, že klepnete na odpovídající řádek a poté klepnete na OK.

Všechna ostatní pole na kartě Elektronické podpisy budou přístupná až poté, co bude certifikát vybrán.

Heslo certifikátu

Zadejte heslo použité k ochraně soukromého klíče přiřazeného k vybranému certifikátu. Zpravidla se jedná o heslo k úložišti klíčů.

Ikona poznámky

Pokud již bylo heslo k úložišti klíčů zadáno v dialogovém okně Vybrat certifikát, je možné, že úložiště bylo odemčeno, a heslo nebude znovu vyžadováno. Pro jistotu jej však přesto zadejte.


Ikona upozornění

Používáte-li čipovou kartu, zadejte PIN. Software u některých karet bude vyžadovat opětovné zadání kódu PIN před podepsáním. Je to nepohodlné, ale tak některé čipové karty fungují.


Umístění, Kontaktní informace, Důvod

These three fields allow you to optionally enter additional information about the digital signature that will be applied to the PDF (Where, by whom and why it was made). It will be embedded in the appropriate PDF fields and will be visible to anyone viewing the PDF. Each or all of the three fields may be left blank.

Autorita časových razítek

Umožňuje volitelně vybrat adresu URL autority časových razítek (TSA).

Během podepisování PDF se pomocí autority časových razítek získá elektronicky podepsané časové razítko, které se vloží do podpisu. Takové razítko (RFC 3161) umožní komukoliv, kdo si PDF bude prohlížet, ověřit, kdy byl dokument podepsán.

The list of TSA URLs that can be selected is maintained under - LibreOffice - Security - TSAs.

Není-li adresa URL autority časových razítek vybrána (výchozí nastavení), podpis nebude obsahovat časové razítko, ale použije se aktuální čas počítače.

Tlačítko Exportovat

Exportuje aktuální soubor do formátu PDF.