Seznam regulárních výrazů

Znak

Výsledek/Použití

Jakýkoli znak

Představuje daný znak, pokud není určeno jinak.

.

Představuje jeden jakýkoliv znak kromě odřádkování a konce odstavce. Např. při hledání termínu "p.s" se najde "pes" i "pas".

^

Najde hledaný termín, pouze pokud se nachází na začátku odstavce. Ignorují se zvláštní objekty, např. prázdná pole či rámce ukotvené ke znaku, na začátku odstavce. Příklad: "^Petr".

$

Najde hledaný termín, pouze pokud se nachází na konci odstavce. Ignorují se zvláštní objekty, např. prázdná pole či rámce ukotvené ke znaku, na konci odstavce. Příklad: "Petr$".

Samotný znak $ představuje konec odstavce. S jeho pomocí je možné konce odstavců hledat a nahrazovat.

*

Najde žádný či více výskytů znaku před "*". Např. "Ab*c" najde "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc" atd.

+

Najde jeden či více výskytů znaku před "+". Např. "AX.+4" najde "AXx4", ale ne "AX4".

V odstavci se hledá vždy nejdelší řetězec odpovídající regulárnímu výrazu. Pokud by odstavec obsahoval řetězec "AX 4 AX4", označil by se celý tento řetězec.

?

Najde žádný nebo jeden výskyt znaku před "?". Např. "Texty?" najde "Text" nebo "Texty" a "x(ab|c)?y" najde "xy", "xaby" nebo "xcy".

\

Zvláštní znak, který následuje po "\", se interpretuje jako normální znak a ne jako regulární výraz (kromě kombinací \n, \t, \> a \<). Např. "tree\." najde "tree.", ale ne "treed" či "trees".

\n

Represents a line break that was inserted with the Shift+Enter key combination. To change a line break into a paragraph break, enter \n in the Find and Replace boxes, and then perform a search and replace.

\n in the Find text box stands for a line break that was inserted with the Shift+Enter key combination.

\n in the Replace text box stands for a paragraph break that can be entered with the Enter or Return key.

\t

Represents a tab. You can also use this expression in the Replace box.

\b

Označuje hranici slov. Například "\bbook" nalezne "bookmark", ale ne "checkbook", kdežto "book\b" nalezne "checkbook", ale ne "bookmark". Slovo "book" je pak nalezeno v obou případech.

^$

Najde prázdný odstavec.

^.

Najde první znak odstavce.

& nebo $0

Adds the string that was found by the search criteria in the Find box to the term in the Replace box when you make a replacement.

For example, if you enter "window" in the Find box and "&frame" in the Replace box, the word "window" is replaced with "windowframe".

You can also enter an "&" in the Replace box to modify the Attributes or the Format of the string found by the search criteria.

[abc123]

Představuje jeden ze znaků v závorkách.

[a-e]

Představuje jakýkoliv ze znaků, které jsou mezi a a e, včetně počátečního a koncového znaku.

Znaky jsou řazeny podle svých číselných kódů.

[a-eh-x]

Představuje znaky mezi a-e a h-x.

[^a-s]

Představuje cokoliv, co není mezi a a s.

\uXXXX

\UXXXXXXXX

Představuje znak určený čtyřmístným šestnáctkovým kódem Unicode (XXXX).

Pro zvláštní znaky existuje odlišná varianta s velkým U a osmi šestnáctkovými číslicemi (XXXXXXXX).

Pro určitá symbolová písma může kód speciálního znaku záviset na použitém písmu. Kódy je možné zjistit v dialogu Vložit - Speciální znak.

|

Najde výraz, který se nachází před "|", a také výraz, který se nachází za "|". Například "tohle|tamto" najde "tohle" a "tamto".

{2}

Určuje, kolikrát se má vyskytnout znak před počáteční závorkou. Např. "tre{2}" najde a označí "tree".

{1,2}

Určuje minimální a maximální počet, kolikrát se má vyskytnout znak před počáteční závorkou. Např. "tre{1,2}" najde a označí "tre" a "tree".

{1,}

Určuje minimální počet, kolikrát se má vyskytnout znak před počáteční závorkou. Např. "tre{2,}" najde "tree", "treee" i "treeeee".

( )

In the Find box:

Určuje znaky v závorkách jako referenci. Na první referenci v aktuálním výrazu se je poté možné odkázat pomocí "\1", na druhou referenci "\2" atd.

Např. pokud váš text obsahuje číslo 13487889 a hledáte regulárním výrazem (8)7\1\1, najde se "8788".

Závorky () je také možné použít k seskupení výrazů, např. "a(bc)?d" najde "ad" nebo "abcd".

In the Replace box:

Pro vložení odkazů použijte $ (znak dolaru) místo \ (zpětné lomítky). Pro vložení celého řetězce použijte $0.

[:alpha:]

Represents an alphabetic character. Use [:alpha:]+ to find one or more of them.

[:digit:]

Represents a decimal digit. Use [:digit:]+ to find one or more of them.

[:alnum:]

Představuje alfanumerický znak ([:alpha:] a [:digit:]).

[:space:]

Představuje znak mezera (nikoli však další prázdné znaky).

[:print:]

Představuje tisknutelný znak.

[:cntrl:]

Představuje netisknutelný znak.

[:lower:]

Představuje malý znak, je-li v Možnostech zaškrtnuta volba Rozlišovat velikost.

[:upper:]

Představuje velký znak, je-li v Možnostech zaškrtnuta volba Rozlišovat velikost.


Příklady

e([:digit:])? -- najde 'e' následované jednou nebo žádnou číslicí. V současnosti musí být všechna jména znakových tříd jako [:digit:] uzavřena v závorkách.

^([:digit:])$ -- najde řádky nebo buňky s právě jednou číslicí.

Vyhledávané řetězce můžete spojovat a hledat složitější výrazy.

Nalezení samotného trojciferného čísla v odstavci

^[:digit:]{3}$

^ znamená, že hledaný výraz musí být na začátku řádku,

[:digit:] odpovídá číslici,

{3} znamená, že se musí najít přesně tři výskyty číslice,

$ znamená, že hledaný výraz musí být na konci odstavce.