Převod textu na čísla

Calc převede text v buňkách na příslušné číselné hodnoty, pokud lze provést jednoznačný převod. Pokud převod možný není, vrátí Calc chybu #VALUE!

Převáděny jsou pouze celá čísla včetně exponentů a data a časy podle ISO 8601 ve svých rozšířených formátech s oddělovači. Cokoliv jiného, například zlomky s desetinnými oddělovači nebo jiná data než podle ISO 8601, převáděno není, protože by textový řetězec závisel na národním prostředí. Bílé znaky na začátku a na konci jsou ignorovány.

Převáděny jsou následující formáty podle ISO 8601:

Kód století CC nelze vynechat. Místo oddělovače data a času T smí být použita právě jedna mezera.

Je-li zadáno datum, musí se jednat o platné datum gregoriánského kalendáře. Volitelný čas musí být v tomto případě v rozmezí 00:00 až 23:59:59.99999...

Je-li zadán pouze řetězec pro čas, hodnota hodin může být větší než 24, ale minuty a sekundy mohou dosáhnout maximálně hodnoty 59.

Převod se provádí pouze pro jednotlivé argumenty jako v =A1+A2 nebo ="1E2"+1. Netýká se argumentů oblasti buněk, proto se bude SUM(A1:A2) lišit od A1+A2, jestliže aspoň jedna z obou buněk obsahuje řetězec, který může být převeden.

Převáděny jsou také řetězce ve vzorcích, například ="1999-11-22"+42 vrátí datum následující 42 dnů po 22. prosinci 1999. Výpočet vzorce, který obsahuje řetězec s datem v místním nastavení, vrátí chybu. Pro automatický převod tak nemůže být použit například řetězec "11/22/1999" nebo "22.11.1999".

Příklad

Do A1 zadejte text '1e2 (který se vnitřně převede na číslo 100).

Do A2 zadejte =A1+1 (což vede ke správnému výsledku 101).