Statistické funkce – část 5

SKEWP

Vypočítá šikmost rozdělení ze základního souboru náhodné veličiny.

Syntaxe

SKEWP(Number1; Number2; ...; Number30)

Číslo1; Číslo2; ..., Číslo30 je až 30 číselných hodnot nebo oblastí.

Vypočítá šikmost rozdělení ze základního souboru náhodné veličiny, tj. z možných výsledků. Posloupnost by měla obsahovat alespoň tři čísla.

Ikona poznámky

Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Příklady

SKEWP(2;3;1;6;8;5) vrátí 0,2828158928

SKEWP(A1:A6) vrátí 0,2828158928, kde oblast A1:A6 obsahuje {2;3;1;6;8;5}

SKEWP(Number1; Number2) always returns zero, if Number1 and Number2 results in two numbers.

SKEWP(Číslo1) vrátí chybu Chyba:502 (neplatný argument), pokud je Číslo1 představováno jedním číslem, protože funkci SKEWP nelze pro jedinou hodnotu vypočítat.

DEVSQ

Vrátí součet čtverců odchylek od střední hodnoty výběru.

Syntaxe

DEVSQ(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing a sample.

Příklad

=DEVSQ(A1:A50)

FORECAST

Extrapoluje budoucí hodnoty podle stávajících hodnot x a y.

Syntaxe

FORECAST(Hodnota; DataY; DataX)

Hodnota je hodnota x, pro kterou bude pomocí lineární regrese vrácena hodnota y.

DataY je matice nebo oblast známých dat y.

DataX je matice nebo oblast známých dat x.

Příklad

=FORECAST(50;A1:A50;B1;B50) vrátí hodnotu Y očekávanou pro X rovné 50 za předpokladu, že mezi odkazovanými hodnotami X a Y existuje lineární závislost.

FORECAST.LINEAR

Extrapoluje budoucí hodnoty podle stávajících hodnot x a y.

Syntaxe

FORECAST.LINEAR(Value; DataY; DataX)

Hodnota je hodnota x, pro kterou bude pomocí lineární regrese vrácena hodnota y.

DataY je matice nebo oblast známých dat y.

DataX je matice nebo oblast známých dat x.

Příklad

=FORECAST(50;A1:A50;B1;B50) vrátí hodnotu Y očekávanou pro X rovné 50 za předpokladu, že mezi odkazovanými hodnotami X a Y existuje lineární závislost.

NORM.S.DIST

Vrátí distribuční funkci normovaného normálního rozdělení. Toto rozdělení má střední hodnotu nula a směrodatnou odchylku jedna.

Syntaxe

NORM.S.DIST(Číslo; Kumulativní)

Číslo je hodnota, pro kterou se spočítá distribuční funkce normovaného normálního rozdělení.

Kumulativní: Pro 0 nebo NEPRAVDA se vypočítá hustota pravděpodobnosti. Pro jiné hodnoty nebo PRAVDA se vypočítá distribuční funkce.

Příklady

=NORM.S.DIST(1;0) vrátí 0,2419707245.

=NORM.S.DIST(1;1) vrátí 0,8413447461. Plocha pod křivkou normovaného normálního rozdělení zleva po hodnotu X rovnou 1 tvoří 84 % celkové plochy.

NORM.S.INV

Vrátí inverzní distribuční funkci normovaného normálního rozdělení.

Syntaxe

NORM.S.INV(Číslo)

Číslo je pravděpodobnost, pro kterou se spočítá inverzní distribuční funkce normovaného normálního rozdělení.

Příklad

=NORM.S.INV(0,908789) vrátí 1,333334673.

NORMSDIST

Vrátí distribuční funkci normovaného normálního rozdělení. Toto rozdělení má střední hodnotu nula a směrodatnou odchylku jedna.

Platí GAUSS(x)=NORMSDIST(x)-0.5

Syntaxe

NORMSDIST(Číslo)

Číslo je hodnota, pro kterou se spočítá distribuční funkce normovaného normálního rozdělení.

Příklad

=NORMSDIST(1) vrátí 0,84. Plocha pod křivkou normovaného normálního rozdělení zleva po hodnotu X rovnou 1 tvoří 84 % celkové plochy.

NORMSINV

Vrátí inverzní distribuční funkci normovaného normálního rozdělení.

Syntaxe

NORMSINV(Číslo)

Číslo je pravděpodobnost, pro kterou se spočítá inverzní distribuční funkce normovaného normálního rozdělení.

Příklad

=NORMSINV(0,908789) vrátí 1,3333.

PERMUT

Vrátí počet variací pro zadaný počet prvků.

Syntaxe

PERMUT(Počet1; Počet2)

Počet1 je celkový počet prvků.

Počet2 je počet prvků v každé variaci.

Příklad

=PERMUT(6;3) vrátí 120. Existuje 120 různých způsobů jak vybrat posloupnost 3 karet z balíku 6 hracích karet.

PERMUTATIONA

Vrátí počet variací pro zadaný počet prvků, když je povoleno jejich opakování.

Syntaxe

PERMUTATIONA(Počet1; Počet2)

Počet1 je celkový počet prvků.

Počet2 je počet prvků v každé variaci.

Příklad

Kolika způsoby lze vybrat 2 objekty z 11 objektů?

=PERMUTATIONA(11;2) vrátí 121.

=PERMUTATIONA(6;3) vrátí 216. Existuje 216 různých způsobů jak vybrat posloupnost 3 karet z celkem šesti hracích karet, pokud se karta po každém vytažení vrací zpět do balíku.

PROB

Vrátí pravděpodobnost toho, že hodnoty leží v oblasti mezi dvěma mezemi. Pokud není zadán Konec, funkce vypočítá pravděpodobnost toho, že se hodnoty dat rovnají hodnotě Začátek.

Syntaxe

PROB(Data; Pravděpodobnosti; Začátek; Konec)

Data je matice nebo oblast s daty výběru.

Pravděpodobnosti je matice nebo oblast odpovídajících pravděpodobností.

Začátek je počáteční hodnota intervalu, pro nějž budou pravděpodobnosti sečteny.

End (optional) is the end value of the interval whose probabilities are to be summed. If this parameter is missing, the probability for the Start value is calculated.

Příklad

=PROB(A1:A50;B1:B50;50;60) vrátí pravděpodobnost, se kterou se hodnota z oblasti A1:A50 nachází mezi hodnotami 50 a 60. Každá hodnota v oblasti A1:A50 má pravděpodobnost určenou v oblasti B1:B50.

RANK

Vrátí pořadí hodnoty v daném výběru.

Syntaxe

RANK(Hodnota; Data; Typ)

Hodnota je hodnota, jejíž pořadí má být určeno.

Data je matice nebo oblast s daty výběru.

Typ (nepovinné) určuje řazení dat.

Typ = 0 znamená sestupné pořadí, od posledního prvku matice k prvnímu (toto je výchozí chování).

Typ = 1 znamená vzestupné pořadí, od prvního prvku k poslednímu.

Příklad

=RANK(A10;A1:A50) vrátí pořadí hodnoty z A10 v oblasti hodnot A1:A50. Pokud Hodnota v dané oblasti neexistuje, zobrazí se chybové hlášení.

RANK.AVG

Vrátí pořadí zadané hodnoty v dané matici hodnot. Pokud se v seznamu hodnoty opakují, vrátí se průměrné pořadí.

Ikona poznámky

Rozdíl mezi RANK.AVG a RANK.EQ se projevuje tehdy, pokud se hodnoty v seznamu opakují. Funkce RANK.EQ vrátí vyšší pořadí, zatímco funkce RANK.AVG vrátí průměrné pořadí.


Syntaxe

RANK.AVG(Hodnota; Data; Typ)

Hodnota je hodnota, jejíž pořadí má být určeno.

Data je matice nebo oblast s daty výběru.

Typ (nepovinné) určuje řazení dat.

Typ = 0 znamená sestupné pořadí, od posledního prvku matice k prvnímu (toto je výchozí chování).

Typ = 1 znamená vzestupné pořadí, od prvního prvku k poslednímu.

Příklad

=RANK.AVG(A10;A1:A50) vrátí pořadí hodnoty z A10 v oblasti hodnot A1:A50. Pokud Hodnota v dané oblasti neexistuje, zobrazí se chybové hlášení.

RANK.EQ

Vrátí pořadí zadané hodnoty v dané matici hodnot. Pokud se v seznamu hodnoty opakují, budou mít stejné pořadí.

Ikona poznámky

Rozdíl mezi RANK.AVG a RANK.EQ se projevuje tehdy, pokud se hodnoty v seznamu opakují. Funkce RANK.EQ vrátí vyšší pořadí, zatímco funkce RANK.AVG vrátí průměrné pořadí.


Syntaxe

RANK.EQ(Hodnota; Data; Typ)

Hodnota je hodnota, jejíž pořadí má být určeno.

Data je matice nebo oblast s daty výběru.

Typ (nepovinné) určuje řazení dat.

Typ = 0 znamená sestupné pořadí, od posledního prvku matice k prvnímu (toto je výchozí chování).

Typ = 1 znamená vzestupné pořadí, od prvního prvku k poslednímu.

Příklad

=RANK.EQ(A10;A1:A50) vrátí pořadí hodnoty z A10 v oblasti hodnot A1:A50. Pokud Hodnota v dané oblasti neexistuje, zobrazí se chybové hlášení.

SKEW

Vrátí šikmost rozdělení.

Syntaxe

SKEW(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

Příklad

=SKEW(A1:A50) spočítá hodnotu šikmosti pro odkazovaná data.

SLOPE

Vrátí směrnici přímky lineární regrese. Směrnice je zjištěna podle datových bodů (hodnot x a y).

Syntaxe

SLOPE(DataY; DataX)

DataY je matice nebo oblast dat Y.

DataX je matice nebo oblast dat X.

Příklad

=SLOPE(A1:A50;B1:B50)

STANDARDIZE

Převede náhodnou veličinu na normovaný tvar.

Syntaxe

STANDARDIZE(Číslo; StředníHodnota; StDev)

Číslo je hodnota, která bude normována.

StředníHodnota je střední hodnota rozdělení.

StDev je směrodatná odchylka rozdělení.

Příklad

=STANDARDIZE(11;10;1) vrátí 1. Hodnota 11 je v normálním rozdělení se střední hodnotou 10 a směrodatnou odchylkou 1 o tolik větší než střední hodnota 10, o kolik je hodnota 1 větší než střední hodnota normovaného normálního rozdělení.

STDEV

Odhadne směrodatnou odchylku výběru.

Syntaxe

STDEV(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing a sample based on an entire population.

Příklad

=STDEV(A1:A50) vrátí odhad směrodatné odchylky zjištěný z odkazovaných dat.

STDEV.P

Vypočítá směrodatnou odchylku z celého základního souboru.

Syntaxe

STDEV.P(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing an entire population.

Příklad

=STDEV.P(A1:A50) vrátí směrodatnou odchylku odkazovaných dat.

STDEV.S

Vypočítá směrodatnou odchylku z výběru ze základního souboru.

Syntaxe

STDEV.S(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing a sample of the population.

Příklad

=STDEV.S(A1:A50) vrátí směrodatnou odchylku odkazovaných dat.

STDEVA

Odhadne směrodatnou odchylku výběru.

Syntaxe

STDEVA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1, Value2, ..., Value30 are values or ranges representing a sample derived from an entire population. Text has the value 0.

Příklad

=STDEVA(A1:A50) vrátí odhad směrodatné odchylky zjištěný z odkazovaných dat.

STDEVP

Vypočítá směrodatnou odchylku z celého základního souboru.

Syntaxe

STDEVP(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing an entire population.

Příklad

=STDEVP(A1:A50) vrátí směrodatnou odchylku odkazovaných dat.

STDEVPA

Vypočítá odhad směrodatné odchylky z celého základního souboru.

Syntaxe

STDEVPA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1, Value2, ..., Value30 are values or ranges representing an entire population. Text has the value 0.

Příklad

=STDEVPA(A1:A50) vrátí směrodatnou odchylku odkazovaných dat.

STEYX

Vrátí standardní chybu regresního odhadu hodnoty Y pro každé zadané X.

Syntaxe

STEYX(DataY; DataX)

DataY je matice nebo oblast dat Y.

DataX je matice nebo oblast dat X.

Příklad

=STEYX(A1:A50;B1:B50)

T.DIST

Vrátí t rozdělení.

Syntaxe

T.DIST(Číslo; StupněVolnosti; Kumulativní)

Číslo je hodnota, pro kterou se má t rozdělení vypočítat.

StupněVolnosti je počet stupňů volnosti t rozdělení.

Kumulativní: Pro 0 nebo NEPRAVDA se vypočítá hustota pravděpodobnosti, pro 1 nebo PRAVDA distribuční funkce.

Příklad

=T.DIST(1; 10; PRAVDA) vrátí 0,8295534338

T.DIST.2T

Vypočítá dvoustranné Studentovo t rozdělení. Toto spojité rozdělení pravděpodobnosti se často používá k testování hypotéz založenému na malých výběrech.

Syntaxe

T.DIST.2T(Číslo; StupněVolnosti)

Číslo je hodnota, pro niž se má t rozdělení vypočítat.

StupněVolnosti je počet stupňů volnosti t rozdělení.

Příklad

=T.DIST.2T(1; 10) vrátí 0,3408931323.

T.DIST.RT

Vypočítá pravostranné Studentovo t rozdělení. Toto spojité rozdělení pravděpodobnosti se často používá k testování hypotéz založenému na malých výběrech.

Syntaxe

T.DIST.RT(Číslo; StupněVolnosti)

Číslo je hodnota, pro niž se má t rozdělení vypočítat.

StupněVolnosti je počet stupňů volnosti t rozdělení.

Příklad

=T.DIST.RT(1; 10) vrátí 0,1704465662.

T.INV

Vrátí inverzní distribuční funkci jednostranného t rozdělení.

Syntaxe

T.INV(Číslo; StupněVolnosti)

Číslo je pravděpodobnost odpovídající jednostrannému t rozdělení.

StupněVolnosti je počet stupňů volnosti t rozdělení.

Příklad

=T.INV(0.1;6) vrátí -1,4397557473.

T.INV.2T

Vypočítá inverzní distribuční funkci Studentova t rozdělení. Toto spojité rozdělení pravděpodobnosti se často používá k testování hypotéz založenému na malých výběrech.

Syntaxe

T.INV.2T(Číslo; StupněVolnosti)

Číslo je pravděpodobnost odpovídající dvoustrannému t rozdělení.

StupněVolnosti je počet stupňů volnosti t rozdělení.

Příklad

=T.INV.2T(0,25; 10) vrátí 1,221255395.

T.TEST

Vrátí pravděpodobnost odpovídající Studentovu t-testu.

Syntaxe

T.TEST(Data1; Data2; Režim; Typ)

Data1 je matice nebo oblast prvního záznamu závislých dat.

Data2 je matice nebo oblast druhého záznamu závislých dat.

Pro Režim = 1 se spočítá jednostranný test, pro Režim = 2 dvoustranný test.

Typ je druh prováděného t-testu. Typ 1 znamená párový test. Typ 2 znamená dvouvýběrový test se stejnými rozptyly (homoskedastický). Typ 3 znamená dvouvýběrový test s různými rozptyly (heteroskedastický).

Příklad

=T.TEST(A1:A50;B1:B50;2;2)

TDIST

Vrátí t rozdělení.

Syntaxe

TDIST(Číslo; StupněVolnosti; Režim)

Číslo je hodnota, pro kterou se t rozdělení spočítá.

StupněVolnosti je počet stupňů volnosti t rozdělení.

Režim = 1 vrátí jednostranný test, Režim = 2 vrátí oboustranný test.

Příklad

=TDIST(12;5;1)

TINV

Vrátí inverzní distribuční funkci t rozdělení.

Syntaxe

TINV(Číslo; StupněVolnosti)

Číslo je pravděpodobnost příslušná k dvoustrannému t rozdělení.

StupněVolnosti je počet stupňů volnosti t rozdělení.

Příklad

=TINV(0,1;6) vrátí 1,94

TTEST

Vrátí pravděpodobnost pro t-test.

Syntaxe

TTEST(Data1; Data2; Režim; Typ)

Data1 je matice nebo oblast prvního záznamu závislých dat.

Data2 je matice nebo oblast druhého záznamu závislých dat.

Pro Režim = 1 se spočítá jednostranný test, pro Režim = 2 dvoustranný test.

Typ je druh prováděného t-testu. Typ 1 znamená párový test. Typ 2 znamená dvouvýběrový test se stejnými rozptyly (homoskedastický). Typ 3 znamená dvouvýběrový test s různými rozptyly (heteroskedastický).

Příklad

=TTEST(A1:A50;B1:B50;2;2)

VAR

Odhadne rozptyl na základě výběru.

Syntaxe

VAR(Number1 ; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing a sample based on an entire population.

Příklad

=VAR(A1:A50)

VAR.P

Vypočte rozptyl z celého základního souboru.

Syntaxe

VAR.P(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing an entire population.

Příklad

=VAR.P(A1:A50)

VAR.S

Odhadne rozptyl na základě výběru.

Syntaxe

VAR.S(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing a sample based on an entire population.

Příklad

=VAR.S(A1:A50)

VARA

Odhadne rozptyl na základě výběru. Hodnota textu je 0.

Syntaxe

VARA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1, Value2, ..., Value30 are values or ranges representing a sample derived from an entire population. Text has the value 0.

Příklad

=VARA(A1:A50)

VARP

Vypočte rozptyl z celého základního souboru.

Syntaxe

VARP(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing an entire population.

Příklad

=VARP(A1:A50)

VARPA

Vypočte rozptyl z celého základního souboru. Hodnota textu je 0.

Syntaxe

VARPA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1, Value2, ..., Value30 are values or ranges representing an entire population.

Příklad

=VARPA(A1:A50)

WEIBULL

Vrátí Weibullovo rozdělení.

Weibullovo rozdělení je spojité rozdělení pravděpodobnosti s parametry alfa > 0 (určuje tvar) a beta > 0 (určuje měřítko).

Je-li C 0, WEIBULL vypočítá hustotu pravděpodobnosti rozdělení.

Je-li C 1, WEIBULL vypočítá distribuční funkci.

Syntaxe

WEIBULL(Číslo; Alfa; Beta; C)

Číslo je hodnota, pro kterou se vypočítá Weibullovo rozdělení.

Alfa je parametr tvaru Weibullova rozdělení.

Beta je parametr měřítka Weibullova rozdělení.

C značí typ funkce.

Příklad

=WEIBULL(2;1;1;1) vrátí 0,86.

See also the Wiki page.

WEIBULL.DIST

Vrátí hodnoty Weibullova rozdělení.

Weibullovo rozdělení je spojité rozdělení pravděpodobnosti s parametry alfa > 0 (určuje tvar) a beta > 0 (určuje měřítko).

Je-li C 0, WEIBULL.DIST vypočítá hustotu pravděpodobnosti rozdělení.

Je-li C 1, WEIBULL.DIST vypočítá distribuční funkci.

Syntaxe

WEIBULL.DIST(Číslo; Alfa; Beta; C)

Číslo je hodnota, pro kterou se vypočítá Weibullovo rozdělení.

Alfa je parametr tvaru Weibullova rozdělení.

Beta je parametr měřítka Weibullova rozdělení.

C značí typ funkce.

Příklad

=WEIBULL.DIST(2;1;1;1) vrátí 0,8646647168.

See also the Wiki page.