Add-in Functions, List of Analysis Functions Part Two

Pro přístup k tomuto příkazu...

Vložit funkci - Kategorie Doplňky


IMABS

Vrací absolutní hodnotu komplexního čísla.

Syntaxe

IMABS("KomplexníČíslo")

KomplexníČíslo je komplexní číslo, které je zadané ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMABS("5+12j") vrátí 13.

IMCOS

Vrátí kosinus komplexního čísla.

IMCOSH

Vrátí hyperbolický kosinus komplexního čísla.

IMCOT

Vrátí kotangens komplexního čísla.

IMCSC

Vrátí kosekans komplexního čísla.

IMCSCH

Vrátí hyperbolický kosekans komplexního čísla.

IMSEC

Vrátí sekans komplexního čísla.

IMSECH

Vrátí hyperbolický sekans komplexního čísla.

IMSIN

Vrátí sinus komplexního čísla.

IMSINH

Vrátí hyperbolický sinus komplexního čísla.

IMTAN

Vrátí tangens komplexního čísla.

COMPLEX

Podle zadané reálné a imaginární složky vrátí komplexní číslo.

Syntaxe

COMPLEX(ReálnéČíslo; ImaginárníČíslo; Přípona)

ReálnéČíslo je reálná část komplexního čísla.

ImaginárníČislo imaginární část komplexního čísla.

Přípona je seznam možností, "i" or "j".

Příklad

=COMPLEX(3;4;"j") vrátí 3+4j.

CONVERT

Převede hodnotu z jedné měrné jednotky na odpovídající hodnotu v jiné měrné jednotce. Jednotky zadávejte přímo jako text v uvozovkách nebo jako odkaz. Pokud zadáte měrnou jednotku do buňky, musí přesně odpovídat následujícímu seznamu, včetně velikosti písmen: Např. chcete-li do buňky zadat malé l (pro litr), zadejte apostrof ' a hned za ním l.

Vlastnost

Jednotky

Váha

g, sg, lbm, u, ozm, stone, ton, grain, pweight, hweight, shweight, brton

Délka

m, mi, Nmi, in, ft, yd, ang, Pica, ell, parsec, lightyear, survey_mi

Čas

yr, day, hr, mn, sec, s

Tlak

Pa, atm, at, mmHg, Torr, psi

Síla

N, dyn, dy, lbf, pond

Energie

J, e, c, cal, eV, ev, HPh, Wh, wh, flb, BTU, btu

Výkon

W, w, HP, PS

Intenzita pole

T, ga

Teplota

C, F, K, kel, Reau, Rank

Objem

l, L, lt, tsp, tbs, oz, cup, pt, us_pt, qt, gal, m3, mi3, Nmi3, in3, ft3, yd3, ang3, Pica3, barrel, bushel, regton, Schooner, Middy, Glass

Plocha

m2, mi2, Nmi2, in2, ft2, yd2, ang2, Pica2, Morgen, ar, acre, ha

Rychlost

m/s, m/sec, m/h, mph, kn, admkn

Informace

bit, byte


Měrné jednotky uvedené tučně mohou být uvedeny s použitím následujících předpon:

Předpona

Násobek

Y (yotta)

10^24

Z (zetta)

10^21

E (exa)

10^18

P (peta)

10^15

T (tera)

10^12

G (giga)

10^9

M (mega)

10^6

k (kilo)

10^3

h (hekto)

10^2

e (deka)

10^1

d (deci)

10^-1

c (centi)

10^-2

m (milli)

10^-3

u (mikro)

10^-6

n (nano)

10^-9

p (piko)

10^-12

f (femto)

10^-15

a (atto)

10^-18

z (zepto)

10^-21

y (yokto)

10^-24


Jednotky informace "bit" a "byte" mohou mít jednu z následujících IEC 60027-2 / IEEE 1541 předpon:

ki kibi 1024

Mi mebi 1048576

Gi gibi 1073741824

Ti tebi 1099511627776

Pi pebi 1125899906842620

Ei exbi 1152921504606850000

Zi zebi 1180591620717410000000

Yi yobi 1208925819614630000000000

Ikona poznámky

Funkce, jejichž název končí na _ADD nebo _EXCEL2003, vrací stejné výsledky jako odpovídající funkce (bez přípony) programu Microsoft Excel 2003. Chcete-li získat výsledky podle mezinárodních standardů, použijte funkce bez přípon.


Syntaxe

CONVERT(Number; "FromUnit"; "ToUnit")

Číslo je převáděné číslo.

ZJednotky je jednotka, ze které se převádí.

NaJednotku je jednotka, na kterou se převádí. Obě jednotky musí být stejného typu.

Příklady

=CONVERT(10;"HP";"PS") returns, rounded to two decimal places, 10.14. 10 HP equal 10.14 PS.

=CONVERT(10;"km";"mi") returns, rounded to two decimal places, 6.21. 10 kilometers equal 6.21 miles. The k is the permitted prefix character for the factor 10^3.

FACTDOUBLE

Vrací dvojitý faktoriál čísla.

Syntaxe

FACTDOUBLE(Číslo)

Vrací Číslo!!, dvojitý faktoriál Čísla, kde Číslo je celé číslo větší nebo rovno nule.

Pro sudá čísla FACTDOUBLE(n) vrací:

2*4*6*8* ... *n

Pro lichá čísla FACTDOUBLE(n) vrací:

1*3*5*7* ... *n

FACTDOUBLE(0) vrací 1 (z definice).

Příklad

=FACTDOUBLE(5) vrátí 15.

=FACTDOUBLE(6) vrátí 48.

=FACTDOUBLE(0) vrátí 1.

IMAGINARY

Vrací imaginární část komplexního čísla.

Syntaxe

IMAGINARY("KomplexníČíslo")

KomplexníČíslo je komplexní číslo, které je zadané ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMAGINARY("4+3j") vrátí 3.

IMARGUMENT

Vrací argument (úhel fí) komplexního čísla.

Syntaxe

IMARGUMENT("KomplexníČíslo")

KomplexníČíslo je komplexní číslo, které je zadané ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMARGUMENT("3+4j") vrátí 0.927295.

IMCONJUGATE

Vrací komplexní doplněk komplexního čísla.

Syntaxe

IMCONJUGATE("KomplexníČíslo")

KomplexníČíslo je komplexní číslo, které je zadané ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMCONJUGATE("1+j") vrátí 1-j.

IMDIV

Vrací podíl dvou komplexních čísel.

Syntaxe

IMDIV("Čitatel"; "Jmenovatel")

Čitatel, Jmenovatel jsou komplexní čísla zadaná ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMDIV("-238+240i";"10+24i") vrátí 5+12i.

IMEXP

Vrací mocninu e (Eulerovo číslo) a komplexního čísla. Konstanta e má hodnotu přibližně 2.71828182845904.

Syntaxe

IMEXP("KomplexníČíslo")

KomplexníČíslo je komplexní číslo, které je zadané ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMEXP("1+j") vrací 1.47+2.29j (zaokrouhleno).

IMLN

Vrací přirozený logaritmus komplexního čísla. Konstanta e má hodnotu přibližně 2.71828182845904.

Syntaxe

IMLN("KomplexníČíslo")

KomplexníČíslo je komplexní číslo, které je zadané ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMLN("1+j") vrátí 0.35+0.79j (zaokrouhleno).

IMLOG10

Vrací logaritmus (o základu 10) komplexního čísla.

Syntaxe

IMLOG10("KomplexníČíslo")

KomplexníČíslo je komplexní číslo, které je zadané ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMLOG10("1+j") vrátí 0.15+0.34j (zaokrouhleno).

IMLOG2

Vrací dvojkový logaritmus komplexního čísla.

Syntaxe

IMLOG2("KomplexníČíslo")

KomplexníČíslo je komplexní číslo, které je zadané ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMLOG2("1+j") vrátí 0.50+1.13j (zaokrouhleno).

IMPOWER

Vrátí KomplexníČíslo umocněné na Číslo.

Syntaxe

IMPOWER("KomplexníČíslo"; Číslo)

KomplexníČíslo je komplexní číslo, které je zadané ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Číslo je exponent.

Příklad

=IMPOWER("2+3i";2) vrátí -5+12i.

IMPRODUCT

Vrací součin až 29 komplexních čísel.

Syntaxe

IMPRODUCT("KomplexníČíslo"; "KomplexníČíslo1"; ...)

KomplexníČíslo je komplexní číslo, které je zadané ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMPRODUCT("3+4j";"5-3j") vrátí 27+11j.

IMREAL

Vrací reálnou část komplexního čísla.

Syntaxe

IMREAL("KomplexníČíslo")

KomplexníČíslo je komplexní číslo, které je zadané ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMREAL("1+3j") vrátí 1.

IMSQRT

Vrátí druhou odmocninu komplexního čísla.

Syntaxe

IMSQRT("KomplexníČíslo")

KomplexníČíslo je komplexní číslo, které je zadané ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMSQRT("3+4i") vrátí 2+1i.

IMSUB

Vrátí rozdíl dvou komplexních čísel.

Syntaxe

IMSUB("KomplexníČíslo1"; "KomplexníČíslo2")

KomplexníČíslo je komplexní číslo, které je zadané ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMSUB("13+4j";"5+3j") vrátí 8+j.

IMSUM

Vrátí součet až 29 komplexních čísel.

Syntaxe

IMSUM("Komplexní̌Číslo1"; "KompexníČíslo2"; ...)

KomplexníČíslo je komplexní číslo, které je zadané ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMSUM("13+4j";"5+3j") vrátí 18+7j.

OCT2BIN

Převede číslo z osmičkové soustavy do dvojkové.

Syntaxe

OCT2BIN(Číslo; Místa)

Číslo je osmičkové číslo. Toto číslo může mít maximálně 10 míst. Nejvýznamnější bit je znaménkový bit, ostatní bity vrátí hodnotu. Záporná čísla jsou zadána ve dvojkovém doplňku.

Místa znamená počet míst, která mají být na výstupu.

Příklad

=OCT2BIN(3;3) vrátí 011.

OCT2DEC

Převede číslo z osmičkové soustavy do desítkové.

Syntaxe

OCT2DEC(Číslo)

Číslo je osmičkové číslo. Toto číslo může mít maximálně 10 míst. Nejvýznamnější bit je znaménkový bit, ostatní bity vrátí hodnotu. Záporná čísla jsou zadána ve dvojkovém doplňku.

Příklad

=OCT2DEC(144) vrátí 100.

OCT2HEX

Převede číslo z osmičkové soustavy do šestnáctkové.

Syntaxe

OCT2HEX(Číslo; Místa)

Číslo je osmičkové číslo. Toto číslo může mít maximálně 10 míst. Nejvýznamnější bit je znaménkový bit, ostatní bity vrátí hodnotu. Záporná čísla jsou zadána ve dvojkovém doplňku.

Místa znamená počet míst, která mají být na výstupu.

Příklad

=OCT2HEX(144;4) vrátí 0064.