Text Functions

This section contains descriptions of the Text functions.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Vložit - Funkce - Kategorie Text


ARABIC

Spočítá hodnotu římského čísla. Hodnota musí být v rozmezí od 0 do 3999.

Syntaxe

ARABIC("Text")

Text představuje římské číslo.

Příklad

=ARABIC("MXIV") vrátí 1014

=ARABIC("MMII") vrátí 2002

ASC

Funkce ASC převede ASCII a katakana znaky plné šířky na poloviční šířku. Vrací textový řetězec.

See https://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions for a conversion table.

Syntaxe

ASC("Text")

Text obsahuje znaky pro převod.

Viz též funkce JIS.

BAHTTEXT

Převede číslo na thajský text, včetně názvů thajské měny.

Syntaxe

BAHTTEXT(Číslo)

Číslo je jakékoliv číslo. K celé části čísla se přidá "Baht" a k desetinné části se přidá "Satang".

Příklad

=BAHTTEXT(12.65) vrátí řetězec v thajských znacích s významem "dvanáct bahtů a šedesát pět satangů".

BASE

Převede kladné číslo na text v číselné soustavě o určeném základu. Použijí se číslice 0-9 a písmena A-Z.

Syntaxe

BASE(Číslo; Základ; [MinimálníDélka])

Číslo je kladné číslo pro převod.

Základ označuje základ číselné soustavy. Může se jednat o kladné číslo mezi 2 a 36.

MinimálníDélka (nepovinné) určuje minimální délku řady znaků, která se vytvoří. Pokud bude text kratší než stanovená minimální délka, na levou stranu řetězce se přidají nuly.

Příklad

=BASE(17;10;4) vrátí 0017 v desítkové soustavě.

=BASE(17;2) vrátí 10001 ve dvojkové soustavě.

=BASE(255;16;4) vrátí 00FF v šestnáctkové soustavě.

CHAR

Převede číslo na znak podle aktuální převodní tabulky. Číslo může být dvou- nebo tříciferné celé číslo.

Kódy vyšší než 127 mohou záviset na mapování znaků vašeho systému (například iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252 nebo Windows-1250) a tudíž nemusí být portabilní.

Syntaxe

CHAR(Číslo)

Číslo mezi 1 a 255 představuje hodnotu kódu znaku.

Příklad

=CHAR(100) vrátí znak d.

="abc" & CHAR(10) & "def" vrátí řetězec se znakem konce řádku.

CLEAN

Všechny netisknutelné znaky jsou z řetězce odstraněny.

Syntaxe

CLEAN("Text")

Text představuje text, ze kterého budou všechny netisknutelné znaky odstraněny.

CODE

Vrátí numerický kód prvního znaku řetězce.

Syntaxe

CODE("Text")

Text je text, pro který se nalezne kód jeho prvního znaku.

Kódy vyšší než 127 mohou záviset na mapování znaků vašeho systému (například iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252 nebo Windows-1250) a tudíž nemusí být portabilní.

Příklad

=CODE("Hieronymus") vrátí 72, =CODE("hieroglyfický") vrátí 104.

Ikona poznámky

Tato funkce nepoužívá pro kódování kód ASCII, ale aktuálně načtenou kódovací tabulku.


CONCATENATE

Spojí několik řetězců do jednoho.

Syntaxe

CONCATENATE("Text1"; ...; "Text30")

Text 1; Text 2; ... představuje až 30 částí textů, které se spojí do jednoho řetězce.

Příklad

=CONCATENATE("Dobré ";"ráno, ";"paní ";"Nováková") vrátí: Dobré ráno, paní Nováková.

DECIMAL

Převede text se znaky z číselné soustavy na kladné číslo v soustavě s určeným základem. Základ této soustavy musí být v rozsahu 2 až 36. Mezery a tabulátory jsou ignorovány. U pole text nezáleží na velikosti znaků.

Pokud použijete šestnáctkovou soustavu, ignoruje se počáteční x, X, 0x nebo 0X a koncové h nebo H. Pokud použijete dvojkovou soustavu, ignoruje se koncové b nebo B. Jiné znaky, které nepatří do číselné soustavy, vyvolají chybu.

Syntaxe

DECIMAL("Text"; Základ)

Text je text, který se převede. Abyste odlišili číslo v šestnáctkové soustavě, například A1, od odkazu na buňku A1, musíte číslo zapsat do uvozovek, například "A1" nebo "FACE".

Základ označuje základ číselné soustavy. Může se jednat o kladné číslo mezi 2 a 36.

Příklad

=DECIMAL("17";10) vrátí 17.

=DECIMAL("FACE";16) vrátí 64206.

=DECIMAL("0101";2) vrátí 5.

DOLLAR

Převede číslo na hodnotu s jednotkou měny a zaokrouhlí na určený počet desetinných míst. Jako parametr Hodnota zadejte číslo, které chcete převést na měnu. Volitelně je také možné zadat počet desetinných míst parametrem Desetinná místa. Pokud tento počet neurčíte, zobrazí se výsledek na dvě desetinná místa.

Formát měny je nastaven podle vašeho systému.

Syntaxe

DOLLAR(Hodnota; Desetinná místa)

Hodnota je číslo, odkaz na buňku s číslem nebo vzorec, který vrací číslo.

Desetinná místa je nepovinný počet desetinných míst.

Příklad

=DOLLAR(255) vrátí $255.00.

=DOLLAR(367.456;2) vrátí $367.46. Použijte oddělovač desetinných míst, který odpovídá aktuálnímu národnímu prostředí.

EXACT

Porovná dva řetězce a vrátí PRAVDA, pokud jsou stejné. Tato funkce rozlišuje velikost písmen.

Syntaxe

EXACT("Text1"; "Text2")

Text1 představuje první text na porovnání.

Text2 je druhý text na porovnání.

Příklad

=EXACT("mikrosystémy";"Mikrosystémy") vrátí NEPRAVDA.

FIND

Returns the position of a string of text within another string.You can also define where to begin the search. The search term can be a number or any string of characters. The search is case-sensitive.

Syntaxe

FIND("HledanýText"; "Text"; Pozice)

HledanýText představuje hledaný text.

Text je text, ve kterém se bude vyhledávat.

Pozice (volitelné) je pozice v textu, na které hledání začne.

Příklad

=FIND(76;998877665544) vrátí 6.

FIXED

Vrátí číslo jako text s určeným počtem desetinných míst a volitelným oddělovačem tisíců.

Syntaxe

FIXED(Číslo; Desetinná místa; Nerozdělovat tisíce)

Číslo představuje číslo, které se bude formátovat.

Desetinná místa udává, kolik desetinných míst se zobrazí.

Nerozdělovat tisíce (volitelné) určuje, zda se použije oddělovač tisíců. Pokud je tento parametr číslo různé od 0, oddělovač tisíců se neobjeví. Pokud je tento parametr 0 nebo není-li zadán, zobrazí se oddělovač tisíců podle aktuálního národního prostředí.

Příklad

=FIXED(1234567.89;3) vrátí 1,234,567.890 jako textový řetězec.

=FIXED(1234567.89;3;1) vrátí 1234567.890 jako textový řetězec.

JIS

Funkce JIS převede ASCII a katakana znaky poloviční šířky na plnou šířku. Vrací textový řetězec.

See https://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions for a conversion table.

Syntaxe

JIS("Text")

Text obsahuje znaky pro převod.

Viz též funkce ASC.

LEFT

Vrátí první znak nebo znaky textu.

Syntaxe

LEFT("Text"; Počet)

Text je text, u nějž se určí počáteční část.

Počet (volitelné) počet znaků počátečního textu. Není-li tento parametr zadán, vrátí se jeden znak.

Příklad

=LEFT("výstup";3) vrátí “výs”.

LEFTB

Vrátí první znak nebo znaky textu s DBCS.

Syntaxe

LEFTB("Text"; Počet_bajtů)

Text je text, u nějž se určí počáteční část.

Počet_bajtů (nepovinné) udává na základě bajtů počet znaků počátečního textu. Není-li tento parametr zadán, vrátí se jeden znak.

Příklady

LEFTB("中国";1) vrátí " " (1 bajt je pouze polovina znaku DBCS a místo ní se vrátí znak mezery).

LEFTB("中国";2) vrátí "中" (2 bajty představují jeden úplný znak DBCS).

LEFTB("中国";3) vrátí "中 " (3 bajty představují jeden a půl znaku DBCS; místo posledního znaku se proto vrátí znak mezery).

LEFTB("中国";4) vrátí "中国" (4 bajty představují dva úplné znaky DBCS).

LEFTB("office";3) vrátí "off" (3 znaky bez DBCS, z nichž je každý tvořen 1 bajtem).

LEN

Vrátí délku řetězce včetně mezer.

Syntaxe

LEN("Text")

Text je text, jehož délka se zjistí.

Příklad

=LEN("Dobré odpoledne") vrátí 15.

=LEN(12345.67) vrátí 8.

LENB

U jazyků s dvoubajtovou znakovou sadou (DBCS) vrátí počet bajtů použitých pro reprezentaci znaků textového řetězce.

Syntaxe

LENB("Text")

Text je text, jehož délka se má zjistit.

Příklady

LENB("中") vrátí 2 (1 znak DBCS tvořený 2 bajty).

LENB("中国") vrátí 4 (2 znaky DBCS, z nichž je každý tvořen 2 bajty).

LENB("office") vrátí 6 (6 znaků bez DBCS, z nichž je každý tvořen 1 bajtem).

=LENB("Dobré odpoledne") vrátí 15.

=LENB(12345.67) vrátí 8.

LOWER

Převede všechna velká písmena v textovém řetězci na malá.

Syntaxe

LOWER("Text")

Text představuje text, který se převede.

Příklad

=LOWER("Slunce") vrátí slunce.

MID

Vrátí podřetězec textu. Parametry určují počáteční pozici a počet znaků.

Syntaxe

MID("Text"; Začátek; Počet)

Text obsahuje znaky, které se vyčlení.

Začátek je pozice v textu, na které se vyčlení první znak.

Počet udává počet znaků ve vyčleněné části textu.

Příklad

=MID("office";2;2) vrátí ff.

MIDB

Vrátí podřetězec textu s DBCS. Parametry určují počáteční pozici a počet znaků.

Syntaxe

MIDB("Text"; Začátek; Počet_bajtů)

Text obsahuje znaky, které se vyčlení.

Začátek je pozice v textu, na které se vyčlení první znak.

Počet_bajtů udává počet znaků vráceného textu v bajtech.

Příklady

MIDB("中国";1;0) vrátí "" (0 bajtů vždy představuje prázdný řetězec).

MIDB("中国";1;1) vrátí " " (1 bajt je pouze polovina znaku DBCS, a proto je výsledkem znak mezery).

MIDB("中国";1;2) vrátí "中" (2 bajty představují jeden úplný znak DBCS).

MIDB("中国";1;3) vrátí "中 " (3 bajty představují jeden a půl znaku DBCS; místo posledního znaku se proto vrátí znak mezery).

MIDB("中国";1;4) vrátí "中国" (4 bajty představují dva úplné znaky DBCS).

MIDB("中国";2;1) vrátí " " (bajt na pozici 2 není na začátku znaku řetězce DBCS; vrátí se 1 znak mezery).

MIDB("中国";2;2) vrátí " " (bajt na pozici 2 představuje druhou polovinu prvního znaku řetězce DBCS; požadované 2 bajty proto představují druhou polovinu prvního znaku a první polovinu druhého znaku řetězce; vrátí se tudíž 2 znaky mezery).

MIDB("中国";2;3) vrátí " 国" (bajt na pozici 2 není na začátku znaku řetězce DBCS; vrátí se pro něj proto znak mezery).

MIDB("中国";3;1) vrátí " " (bajt na pozici 3 je na začátku znaku řetězce DBCS, ale 1 bajt představuje pouze polovinu znaku DBCS, a proto se místo ní vrátí znak mezery).

MIDB("中国";3;2) vrátí "国" (bajt na pozici 3 je na začátku znaku řetězce DBCS a 2 bajty představují jeden znak DBCS).

MIDB("office";2;3) vrátí "ffi" (bajt na pozici 2 je na začátku znaku řetězce bez DBCS a 3 bajty řetězce bez DBCS představují 3 znaky).

PROPER

Upraví první písmeno ve všech slovech textového řetězce na velké.

Syntaxe

PROPER("Text")

Text představuje text, který se převede.

Příklad

=PROPER("open office") vrátí Open Office.

REPLACE

Nahradí část textového řetězce jiným textovým řetězcem. Tuto funkci je možné využít k náhradě znaků i čísel (která se automaticky převedou na text). Výsledek funkce se vždy zobrazí jako text. Pokud chcete s číslem po náhradě provádět další výpočty, musíte jej převést zpět na číslo pomocí funkce VALUE.

Text, který obsahuje čísla, musí být uzavřen v uvozovkách. V opačném případě se interpretuje jako číslo a automaticky převede na text.

Syntaxe

REPLACE("Text"; Pozice; Délka; "NovýText")

Text představuje text, jehož část bude nahrazena.

Pozice představuje pozici v textu, od které se začne nahrazovat.

Délka je počet znaků v Textu, který se nahradí.

NovýText představuje text, kterým bude nahrazen Text.

Příklad

=REPLACE("1234567";1;1;"444") vrátí "444234567". Jeden znak na pozici 1 je nahrazen celým NovýmTextem.

REPT

Opakuje textový řetězec tolikrát, kolikrát je uvedeno v parametru počet.

Syntaxe

REPT("Text"; Počet)

Text je text, který se bude opakovat.

Číslo udává počet opakování.

Výsledek funkce může mít maximálně 255 znaků.

Příklad

=REPT("Dobré ráno";2) vrátí Dobré ránoDobré ráno.

RIGHT

Vrátí poslední znak nebo znaky textu.

Syntaxe

RIGHT("Text"; Počet)

Text je text, jehož pravá část se má zjistit.

Počet (nepovinné) je počet znaků z pravé části textu.

Příklad

=RIGHT("Slunce";2) vrátí ce.

RIGHTB

Vrátí poslední znak nebo znaky textu s dvoubajtovou znakovou sadou (DBCS).

Syntaxe

RIGHTB("Text"; Počet_bajtů)

Text je text, jehož pravá část se má zjistit.

Počet_bajtů (nepovinné) udává počet znaků vyčleněného textu založený na bajtech.

Příklady

RIGHTB("中国";1) vrátí " " (1 bajt představuje pouze polovinu znaku DBCS a místo ní se vrátí znak mezery).

RIGHTB("中国";2) vrátí "国" (2 bajty představují jeden úplný znak DBCS).

RIGHTB("中国";3) vrátí " 国" (3 bajty představují půl a jeden úplný znak DBCS; místo první poloviny se vrátí mezera).

RIGHTB("中国";4) vrátí "中国" (4 bajty představují dva úplné znaky DBCS).

RIGHTB("office";3) vrátí "ice" (3 znaky bez DBCS, z nichž je každý tvořen 1 bajtem).

ROMAN

Převede číslo na římské číslice. Hodnota musí být v rozsahu 0 až 3999, režim může být celé číslo od 0 do 4.

Syntaxe

ROMAN(číslo; režim)

Číslo je číslo, které se převede na římské číslice.

Režim (nepovinné) značí stupeň zjednodušení. Čím vyšší je hodnota, tím jednodušší bude zápis v římských číslicích.

Příklad

=ROMAN(999) vrátí CMXCIX

=ROMAN(999;0) vrátí CMXCIX

=ROMAN (999;1) vrátí LMVLIV

=ROMAN(999;2) vrátí XMIX

=ROMAN(999;3) vrátí VMIV

=ROMAN(999;4) vrátí IM

SEARCH

Vrátí pozici části textu v řetězci. Možné je také nastavit začátek hledání. Hledaný text může být číslo nebo sekvence znaků. U hledání nezávisí na velikosti písmen.

Vyhledávání podporuje regulární výrazy. Například můžete zadat "all.*", abyste našli první výskyt "all" následovaný jakýmikoliv znaky. Chcete-li hledat text, který je rovněž regulárním výrazem, musíte před každý znak napsat znak \. Vypnout a zapnout automatické vyhodnocování regulárních výrazů můžete v - LibreOffice Calc - Výpočty.

Syntaxe

SEARCH("HledanýText"; "Text"; Pozice)

HledanýText je text, který se bude hledat.

Text je text, ve kterém se bude hledat.

Pozice (nepovinné) je pozice v textu, od které hledání začne.

Příklad

=SEARCH(54;998877665544) vrátí 10.

SUBSTITUTE

Nahradí část textu v řetězci jiným textem.

Syntaxe

SUBSTITUTE("Text"; "HledanýText"; "NovýText"; Výskyt)

Text je text, jehož části se nahradí.

HledanýText je část textu, která bude nahrazena (vícekrát).

NovýText je text, kterým bude nahrazena část textu.

Výskyt (nepovinné) značí, kolikátý výskyt hledaného textu se nahradí. Není-li tento parametr zadán, nahradí se všechny výskyty.

Příklad

=SUBSTITUTE("123123123";"3";"abc") vrátí 12abc12abc12abc.

=SUBSTITUTE("123123123";"3";"abc";2) vrátí 12312abc123.

T

Tato funkce vrátí cílový text nebo prázdný řetězec, pokud cíl není text.

Syntaxe

T(Hodnota)

Pokud je Hodnota textový řetězec nebo odkaz na textový řetězec, T vrátí tento řetězec; jinak vrátí prázdný textový řetězec.

Příklad

=T(12345) vrátí prázdný řetězec.

=T("12345") vrátí řetězec 12345.

TEXT

Převede číslo na text podle určeného formátu.

Syntaxe

TEXT(číslo; formát)

Číslo je číselná hodnota, která se převede.

Formát je text, který určuje formát. Použijte oddělovače desetinných míst a tisíců v souladu s tím, jaký jazyk je nastaven ve formátu buňky.

Příklad

=TEXT(12.34567;"###.##") vrátí text 12.35

=TEXT(12.34567;"000.00") vrátí text 012.35

TRIM

Odstraní mezery z řetězce a ponechá mezi slovy jen jednoznakovou mezeru.

Syntaxe

TRIM("Text")

Text je text, ve kterém mají být odstraněny mezery.

Příklad

=TRIM(" hello world ") returns hello world without leading and trailing spaces and with single space between words.

UNICHAR

Převede číselný kód na znak nebo písmeno Unicode.

Syntaxe

UNICHAR(number)

Příklad

=UNICHAR(169) vrátí znak copyright - ©.

Ikona tipu

See also the UNICODE() function.


UNICODE

Vrátí numerický kód prvního Unicode znaku řetězce.

Syntaxe

UNICODE("Text")

Příklad

=UNICODE("©") vrátí číslo Unicode 169 pro znak copyrightu.

Ikona tipu

See also the UNICHAR() function.


UPPER

Převede řetězec v parametru text na velká písmena.

Syntaxe

UPPER("Text")

Text představuje malá písmena, která chcete převést na velká písmena.

Příklad

=UPPER("Dobré ráno") vrátí DOBRÉ RÁNO.

VALUE

Převede textový řetězec na číslo.

Syntaxe

VALUE("Text")

Text je text, který se převede na číslo.

Příklad

=VALUE("4321") vrátí 4321.