Matematické funkce

Tato kategorie obsahuje Matematické funkce Calcu. Průvodce funkcí otevřete volbou Vložit - Funkce.

AGGREGATE

Tato funkce vrátí agregovaný výsledek výpočtu v oblasti. Je možné použít různé, dále uvedené agregační funkce. Funkce umožňuje při výpočtu vynechat skryté řádky, chyby a výsledky funkce SUBTOTAL nebo jiné výsledky funkce AGGREGATE.

RAWSUBTRACT

Subtracts a set of numbers and gives the result without eliminating small roundoff errors.

COLOR

Return a numeric value calculated by a combination of three colors (red, green and blue) and the alpha channel, in the RGBA color system. The result depends on the color system used by your computer.

SUMIFS

Vrátí součet hodnot buněk z oblasti, která splňuje více kritérií z více oblastí.

ABS

Vrátí absolutní hodnotu čísla.

Syntaxe

ABS(Číslo)

Číslo je číslo, jehož absolutní hodnota se bude počítat. Absolutní hodnota čísla je jeho hodnota bez znaménka +/-

Příklad

=ABS(-56) vrátí 56.

=ABS(12) vrátí 12.

=ABS(0) vrátí 0.

ACOS

Vrátí inverzní trigonometrický kosinus čísla.

Syntaxe

ACOS(Číslo)

Tato funkce vrátí inverzní trigonometrickou funkci kosinus Čísla, což je úhel (v radiánech), jehož kosinus je Číslo. Vrácený úhel je mezi 0 a PI.

Úhel ve stupních získáte použitím funkce DEGREES.

Příklad

=ACOS(-1) vrátí 3,14159265358979 (PI v radiánech)

=DEGREES(ACOS(0,5)) vrátí 60. Kosinus 60 stupňů je 0,5.

Open file with example:

ACOSH

Vrátí inverzní hyperbolický kosinus zadaného čísla.

Syntaxe

ACOSH(Číslo)

Tato funkce vrátí inverzní hyperbolický kosinus Čísla, což je číslo, jehož hyperbolický kosinus je Číslo.

Číslo musí být větší nebo rovno 1.

Příklad

=ACOSH(1) vrátí 0.

=ACOSH(COSH(4)) vrátí 4.

Open file with example:

ACOT

Vrátí inverzní kotangens (arkus kotangens) daného čísla.

Syntaxe

ACOT(Číslo)

Tato funkce vrátí inverzní kotangens Čísla, což je úhel (v radiánech), jehož kotangens je číslo. Vrácený úhel je mezi hodnotami 0 a PI.

Úhel ve stupních získáte použitím funkce DEGREES.

Příklad

=ACOT(1) vrátí 0,785398163397448 (PI/4 v radiánech).

=DEGREES(ACOT(1)) vrátí 45. Tangens 45 stupňů je 1.

Open file with example:

ACOTH

Vrátí inverzní hyperbolický kotangens zadaného čísla.

Syntaxe

ACOTH(Číslo)

Tato funkce vrací inverzní hyperbolický kotangens Čísla, což je číslo, jehož hyperbolický kotangens je Číslo.

Výsledkem je chyba, je-li číslo v uzavřeném intervalu od -1 do 1.

Příklad

=ACOTH(1,1) vrátí inverzní hyperbolický kotangens čísla 1,1, přibližně 1,52226.

Open file with example:

ASIN

Vrátí inverzní trigonometrický sinus zadaného čísla.

Syntaxe

ASIN(Číslo)

Tato funkce vrátí inverzní sinus čísla, což je úhel (v radiánech), jehož hodnota je Číslo. Vrácený úhel je mezi -PI/2 a +PI/2

Úhel ve stupních získáte použitím funkce DEGREES.

Příklad

=ASIN(0) vrátí 0.

=ASIN(1) vrátí 1,5707963267949 (PI/2 v radiánech).

=DEGREES(ASIN(0,5)) vrátí 30. Sinus 30 stupňů je 0,5.

Open file with example:

ASINH

Vrátí inverzní hyperbolický sinus zadaného čísla.

Syntaxe

ASINH(Číslo)

Tato funkce vrátí inverzní hyperbolický sinus čísla, což je číslo, jehož hyperbolický sinus je Číslo.

Příklad

=ASINH(-90) vrátí přibližně -5,1929877.

=ASINH(SINH(4)) vrátí 4.

Open file with example:

ATAN

Vrátí inverzní trigonometrický tangens zadaného čísla.

Syntaxe

ATAN(Číslo)

Tato funkce vrátí inverzní tangens Čísla, což je úhel (v radiánech), jehož tangens je Číslo. Vrácená hodnota úhlu je mezi -PI/2 a PI/2.

Úhel ve stupních získáte použitím funkce DEGREES.

Příklad

=ATAN(1) vrátí 0,785398163397448 (PI/4 v radiánech).

=DEGREES(ATAN(1)) vrátí 45. Tangens 45 stupňů je 1.

Open file with example:

ATAN2

Vrátí inverzní trigonometrický tangens zadaných souřadnic x a y, tzn. úhel mezi vodorovnou osou x a přímkou procházející body o souřadnicích (x,y) a (0,0).

Syntaxe

ATAN2(Číslo X; Číslo Y)

Číslo X je hodnota souřadnice x.

Číslo Y je hodnota souřadnice y.

ATAN2 vrací inverzní tangens, což je úhel (v radiánech) mezi osou x a přímkou procházející počátkem a bodem o souřadnicích Číslo X, Číslo Y. Vrácený úhel je mezi -PI a PI.

Úhel ve stupních získáte použitím funkce DEGREES.

Příklad

=ATAN2(20;20) vrátí 0,785398163397448 (PI/4 v radiánech).

=DEGREES(ATAN2(12,3;12,3)) vrátí 45. Tangens 45 stupňů je 1.

Open file with example:

ATANH

Vrátí inverzní hyperbolický tangens zadaného čísla.

Syntaxe

ATANH(Číslo)

Tato funkce vrátí inverzní hyperbolický tangens Čísla, což je číslo, jehož hyperbolický tangens je roven Číslu.

Číslo musí vyhovovat podmínce -1 < číslo < 1.

Příklad

=ATANH(0) vrátí 0.

Open file with example:

CEILING

Zaokrouhlí zadané číslo nahoru na násobek zadaného čísla.

Syntaxe

CEILING(Číslo; Násobek; Režim)

Číslo je číslo, které se bude zaokrouhlovat.

Násobek určuje číslo, na jehož násobky se zaokrouhluje nahoru.

Mode is an optional value. If the Mode value is given and not equal to zero, and if Number and Significance are negative, then rounding is done based on the absolute value of Number, i.e. negative numbers are rounded away from zero. If the Mode value is equal to zero or is not given, negative numbers are rounded towards zero.

Ikona upozornění

If the spreadsheet is exported to Microsoft Excel, the CEILING function is exported as the equivalent CEILING.MATH function that exists since Excel 2013. If you plan to use the spreadsheet with earlier Excel versions, use either CEILING.PRECISE that exists since Excel 2010, or CEILING.XCL that is exported as the CEILING function compatible with all Excel versions. Note that CEILING.XCL always rounds away from zero.


Příklad

=CEILING(-11;-2) vrátí -10

=CEILING(-11;-2;0) vrátí -10

=CEILING(-11;-2;1) vrátí -12

CEILING.MATH

Rounds a number up to the nearest multiple of Significance.

Syntax

CEILING.MATH(Number; Significance; Mode)

Number is the number that is to be rounded up.

Significance is the number to whose multiple the value is to be rounded up.

Mode is an optional value. If the Mode value is given and not equal to zero, and if Number and Significance are negative, then rounding is done based on the absolute value of Number, i.e. negative numbers are rounded away from zero. If the Mode value is equal to zero or is not given, negative numbers are rounded towards zero.

Ikona upozornění

This function exists for interoperability with Microsoft Excel 2013 or newer.


Example

=CEILING.MATH(-10;-3) returns -9

=CEILING.MATH(-10;-3;0) returns -9

=CEILING.MATH(-10;-3;1) returns -12

CEILING.PRECISE

Zaokrouhlí číslo na nejbližší vyšší násobek argumentu, bez ohledu na znaménko tohoto argumentu.

Syntaxe

CEILING.PRECISE(Číslo; Násobek)

Číslo (vyžadováno) je číslo, které se má zaokrouhlit nahoru.

Násobek (nepovinné) je číslo, k jehož násobku má být hodnota zaokrouhlena nahoru.

Příklad

=CEILING.PRECISE(-11;-2) vrátí -10

CEILING.XCL

Rounds a number away from zero to the nearest multiple of Significance.

Syntax

CEILING.XCL(Number; Significance)

Number is the number that is to be rounded.

Significance is the number to whose multiple the value is to be rounded.

Ikona upozornění

This function exists for interoperability with Microsoft Excel 2007 or older versions.


Example

=CEILING.XCL(1;3) returns 3

=CEILING.XCL(7;4) returns 8

=CEILING.XCL(-10;-3) returns -12

COMBIN

Vrátí počet kombinací pro elementy bez opakování.

Syntaxe

COMBIN(Počet1; Počet2)

Počet1 je počet položek v sadě.

Počet2 je počet vybraných položek ze sady.

COMBIN vrátí počet uspořádaných množin pro výběr těchto položek. Například, máte-li 3 položky A, B a C v sadě, můžete vybrat 2 položky 3 různými způsoby takto: AB, AC a BC

COMBIN implementuje vzorec: Počet1!/(Počet2!*(Počet1-Počet2)!)

Příklad

=COMBIN(3;2) vrátí 3.

COMBINA

Vrátí počet kombinací s opakováním.

Syntaxe

COMBINA(Počet1; Počet2)

Počet1 je počet položek v sadě.

Počet2 je počet vybraných položek ze sady.

COMBINA vrátí počet jedinečných možností jak vybrat tyto položky, pokud nezáleží na pořadí výběru a pokud se položky mohou opakovat. Například pro 3 položky A, B a C v sadě můžete vybrat 2 položky 6 různými způsoby, konkrétně AA, AB, AC, BB, BC a CC.

COMBINA používá vzorec: (Počet1+Počet2-1)! / (Počet2!(Počet1-1)!)

Příklad

=COMBINA(3;2) vrátí 6.

CONVERT_OOO

Převede hodnotu z jedné měrné jednotky na jinou. Koeficienty pro převod jsou dány v seznamu v nastavení.

Kdysi tento seznam pro převod zahrnoval bývalé evropské měny a euro (viz příklady níže). Pro převod těchto měn nyní doporučujeme použít novou funkci EUROCONVERT.

Syntaxe

CONVERT_OOO(value;"text";"text")

Příklad

=CONVERT_OOO(100;"ATS";"EUR") returns the Euro value of 100 Austrian Schillings.

=CONVERT_OOO(100;"EUR";"DEM") converts 100 Euros into German Marks.

COS

Vrátí kosinus daného úhlu (v radiánech).

Syntaxe

COS(Číslo)

Vrátí (trigonometrický) kosinus Čísla, což je úhel v radiánech.

Kosinus úhlu ve stupních získáte použitím funkce RADIANS.

Příklady

=COS(PI()*2) vrátí 1, kosinus 2*PI v radiánech.

=COS(RADIANS(60)) vrátí 0,5, kosinus 60 stupňů.

Open file with example:

COSH

Vrátí hyperbolický kosinus zadaného čísla.

Syntaxe

COSH(Číslo)

Vrací hyperbolický kosinus Čísla.

Příklad

=COSH(0) vrátí 1, hyperbolický kosinus 0.

Open file with example:

COT

Vrátí kotangens daného úhlu (v radiánech).

Syntaxe

COT(Číslo)

Vrátí (trigonometrický) kotangens Čísla, což je úhel v radiánech.

Kotangens úhlu ve stupních získáte použitím funkce RADIANS.

Kotangens úhlu je roven 1/tangens tohoto úhlu.

Příklady:

=COT(PI()/4) vrátí 1, kotangens PI/4 v radiánech.

=COT(RADIANS(45)) vrátí 1, kotangens 45 stupňů.

Open file with example:

COTH

Vrátí hyperbolický kotangens zadaného čísla (úhlu).

Syntaxe

COTH(Číslo)

Vrátí hyperbolický kotangens Čísla.

Příklad

=COTH(1) vrátí hyperbolický kotangens 1, přibližně 1,3130.

Open file with example:

CSC

Vrátí kosekans zadaného úhlu (v radiánech). Kosekans úhlu se rovná 1 děleno sinem zadaného úhlu

Syntaxe

CSC(Číslo)

Vrátí (trigonometrický) kosekans Čísla, což je úhel v radiánech.

Pro získání kosekans úhlu ve stupních použijte funkci RADIANS.

Příklady

=CSC(PI()/4) vrátí přibližně 1,4142135624, což je inverzní hodnota sinus PI/4 v radiánech.

=CSC(RADIANS(30)) vrátí 2, kosekans 30 stupňů.

Open file with example:

CSCH

Vrátí hyperbolický kosekans čísla.

Syntaxe

CSCH(Číslo)

Vrátí hyperbolický kosekans Čísla.

Příklad

=CSCH(1) vrátí přibližně 0,8509181282, hyperbolický kosekans čísla 1.

Open file with example:

DEGREES

Převede radiány na stupně.

Syntaxe

DEGREES(číslo)

Číslo je úhel v radiánech, který má být převeden na stupně.

Příklad

=DEGREES(PI()) vrátí 180 stupňů.

EUROCONVERT

Převádí mezi starými národními měnami EU a eurem.

Syntaxe

EUROCONVERT(Hodnota; "Z_měny"; "Do_měny", plná_přesnost, přesnost_mezipřevodu)

Hodnota je hodnota měny, která má být překonvertována.

Z_měny a Do_měny jsou měny, z a do kterých se převádí. Musí být zadány jako text a oficiální zkratky měn (např. "EUR"). Kurzy byly určeny Evropskou komisí.

Plná_přesnost je volitelný parametr. Pokud je vynechán nebo Nepravda, výsledek je zaokrouhlen na desetinná místa výsledné měny. Pokud je Plná_přesnost Pravda, výsledek se nezaokrouhluje.

Přesnost_mezipřevodu je volitelný parametr. Pokud je Přesnost_mezipřevodu zadána a je >=3, mezivýsledek dvojitého převodu (měna 1, EUR, měna 2) se zaokrouhlí na určenou přesnost. Pokud je Přesnost_mezipřevodu vynechána, mezivýsledek se nezaokrouhluje. A také pokud je cílová měna "EUR", použije se Přesnost_mezipřevodu, jako by se počítel mezivýsledek a poté se použije převod z EUR do EUR.

Příklady

=EUROCONVERT(100;"ATS";"EUR") převede 100 rakouských šilinků na eura.

=EUROCONVERT(100;"EUR";"DEM") převede 100 euro na německé marky.

EVEN

Zaokrouhlí kladné číslo nahoru na nejbližší sudé celé číslo a záporné číslo dolů na nejbližší sudé celé číslo.

Syntaxe

EVEN(číslo)

Vrátí číslo zaokrouhlené na další sudé celé číslo, a to směrem od nuly.

Příklady

=EVEN(2,3) vrátí 4.

=EVEN(2) vrátí 2.

=EVEN(0) vrátí 0.

=EVEN(-0,5) vrátí -2.

EXP

Vrátí číslo e umocněné na zadané číslo. Konstanta e má hodnotu přibližně 2,71828182845904.

Syntaxe

EXP(číslo)

Číslo je mocnina, na kterou bude e umocněno.

Příklad

=EXP(1) vrátí 2,71828182845904, matematickou konstantu e s přesností aplikace Calc.

FACT

Vrátí faktoriál čísla.

Syntaxe

FACT(číslo)

Vrátí číslo!, faktoriál čísla vypočtený jako 1*2*3*4* ... *číslo.

=FACT(0) vrátí z definice číslo 1.

Faktoriál záporného čísla vrátí chybu "neplatný argument".

Příklad

=FACT(3) vrátí 6.

=FACT(0) vrátí 1.

FLOOR

Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší nižší násobek parametru Násobek.

Syntaxe

FLOOR(Číslo; Násobek; Režim)

Číslo je číslo, které se má zaokrouhlit dolů.

Násobek je hodnota, k jejímuž násobku má být číslo zaokrouhleno dolů.

Mode is an optional value. If the Mode value is given and not equal to zero, and if Number and Significance are negative, then rounding is done based on the absolute value of Number, i.e. negative numbers are rounded towards zero. If the Mode value is equal to zero or is not given, negative numbers are rounded away from zero.

Ikona upozornění

If the spreadsheet is exported to Microsoft Excel, the FLOOR function is exported as the equivalent FLOOR.MATH function that exists since Excel 2013. If you plan to use the spreadsheet with earlier Excel versions, use either FLOOR.PRECISE that exists since Excel 2010, or FLOOR.XCL that is exported as the FLOOR function compatible with all Excel versions. Note that FLOOR.XCL always rounds towards zero.


Příklad

=FLOOR( -11;-2) vrátí -12

=FLOOR( -11;-2;0) vrátí -12

=FLOOR( -11;-2;1) vrátí -10

FLOOR.PRECISE

Zaokrouhlí číslo k nejbližšímu násobku argumentu, bez ohledu na znaménko tohoto argumentu.

Syntaxe

FLOOR.PRECISE(Číslo; Násobek)

Číslo je číslo, které se má zaokrouhlit dolů.

Násobek je hodnota, k jejímuž násobku má být číslo zaokrouhleno dolů.

Příklad

=FLOOR.PRECISE( -11;-2) vrátí -12

GCD

Vrátí největší společný dělitel dvou nebo více celých čísel.

Největší společný dělitel je největší kladné celé číslo, kterým lze beze zbytku dělit všechna zadaná celá čísla.

Syntaxe

GCD(Celé číslo 1; Celé číslo 2; ...; Celé číslo 30)

Celé číslo 1 až 30 je až 30 celých čísel, jejichž největší dělitel bude vypočten.

Příklad

=GCD(16;32;24) dá výsledek 8, protože 8 je největší číslo, které dělí čísla 16, 32, 24 beze zbytku.

=GCD(B1:B3), kde buňky B1, B2, B3 obsahují 9, 12, 9, dá 3.

GCD_EXCEL2003

The result is the greatest common divisor of a list of numbers.

Ikona poznámky

Funkce, jejichž název končí na _ADD nebo _EXCEL2003, vrací stejné výsledky jako odpovídající funkce (bez přípony) programu Microsoft Excel 2003. Chcete-li získat výsledky podle mezinárodních standardů, použijte funkce bez přípon.


Syntaxe

GCD_EXCEL2003(Number(s))

Čísla jsou seznam až 30 čísel.

Příklad

=GCD_EXCEL2003(5;15;25) returns 5.

INT

Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší nižší celé číslo.

Syntaxe

INT(číslo)

Vrátí číslo zaokrouhlené dolů na nejbližší celé číslo.

Záporná čísla jsou zaokrouhlována směrem dolů.

Příklad

=INT(5,7) vrátí 5.

=INT(-1,3) vrátí -2.

ISO.CEILING

Zaokrouhlí číslo na nejbližší vyšší násobek argumentu, bez ohledu na znaménko tohoto argumentu.

Syntaxe

ISO.CEILING(Číslo; Násobek)

Číslo (vyžadováno) je číslo, které se má zaokrouhlit nahoru.

Násobek (nepovinné) je číslo, k jehož násobku má být hodnota zaokrouhlena nahoru.

Příklad

=ISO.CEILING(-11;-2) vrátí -10

LCM

Vrátí nejmenší společný násobek jednoho či více celých čísel.

Syntaxe

LCM(Celé číslo 1; Celé číslo 2; ...; Celé číslo 30)

Celé číslo 1 až 30 je až 30 celých čísel, jejichž nejmenší společný násobek bude vypočítán.

Příklad

Pokud vložíte do polí Celé číslo 1, 2 a 3 čísla 512;1024 a 2000, výsledkem bude 128000.

LCM_EXCEL2003

The result is the lowest common multiple of a list of numbers.

Ikona poznámky

Funkce, jejichž název končí na _ADD nebo _EXCEL2003, vrací stejné výsledky jako odpovídající funkce (bez přípony) programu Microsoft Excel 2003. Chcete-li získat výsledky podle mezinárodních standardů, použijte funkce bez přípon.


Syntaxe

LCM_EXCEL2003(Number(s))

Čísla jsou seznam až 30 čísel.

Příklad

=LCM_EXCEL2003(5;15;25) returns 75.

LN

Vrátí přirozený logaritmus čísla, jeho základ je konstanta e. Konstanta e má hodnotu přibližně 2,71828182845904.

Syntaxe

LN(číslo)

Číslo je číslo, jehož přirozený logaritmus se má vypočítat.

Příklad

=LN(3) vrátí přirozený logaritmus čísla 3 (přibližně 1,0986).

=LN(EXP(321)) vrátí 321.

LOG

Vrátí logaritmus o daném základu ze zadaného čísla.

Syntaxe

LOG(číslo; základ)

Číslo je číslo, jehož logaritmus se bude počítat.

Základ (nepovinné) je základ pro výpočet logaritmu. Není-li zadán, předpokládá se základ 10.

Příklad

=LOG(10;3) vrátí logaritmus 10 při základu 3 (přibližně 2.0959).

=LOG(7^4;7) vrátí 4.

LOG10

Vrací dekadický logaritmus z daného čísla.

Syntaxe

LOG10(číslo)

Vrací dekadický logaritmus čísla.

Příklad

=LOG10(5) vrátí dekadický logaritmus čísla 5 (přibližně 0.69897).

MOD

Vrátí zbytek po celočíselném dělení.

Syntaxe

MOD(Dělenec; Dělitel)

Pro celočíselný argument tato funkce vrátí dělenec modulo dělitel, tedy zbytek po dělení Dělence Dělitelem.

Tato funkce je implementována jako Dělenec - Dělitel * INT(Dělenec/Dělitel). Pomocí tohoto vzorce se vypočte výsledek, pokud argumenty nejsou celá čísla.

Příklad

=MOD(22;3)vrátí 1, což je zbytek po dělení 22 třemi.

=MOD(11,25;2,5) vrátí 1,25.

MROUND

Vrací číslo zaokrouhlené na nejbližší násobek jiného čísla.

Syntaxe

MROUND(Číslo; Násobek)

Vrací Číslo zaokrouhlené na nejbližší násobek Násobku.

Alternativně lze použít Násobek * ROUND(Číslo/Násobek).

Příklad

=MROUND(15.5;3) vrátí 15, protože 15.5 je blíže k 15 (= 3*5) než 18 (= 3*6).

=MROUND(1.4;0.5) vrátí 1.5 (= 0.5*3).

MULTINOMIAL

Returns the factorial of the sum of the arguments divided by the product of the factorials of the arguments.

Syntaxe

MULTINOMIAL(Číslo(a))

Čísla jsou seznam až 30 čísel.

Příklad

=MULTINOMIAL(F11:H11) vrátí 1260, pokud F11 až H11 obsahují hodnoty 2, 3 a 4. Toto odpovídá vzorci =(2+3+4)! / (2!*3!*4!)

ODD

Zaokrouhlí kladné číslo na nejbližší vyšší liché celé číslo a záporné číslo na nejbližší nižší liché celé číslo.

Syntaxe

ODD(Číslo)

Vrátí Číslo zaokrouhlené nahoru na další liché celé číslo, a to směrem od nuly.

Příklad

=ODD(1,2) vrátí 3.

=ODD(1) vrátí 1.

=ODD(0) vrátí 1.

=ODD(-3,1) vrátí -5.

PI

Vrátí 3.14159265358979, hodnotu matematické konstanty Pi na 14 desetinných míst.

Syntaxe

PI()

Příklad

=PI() vrátí 3.14159265358979.

POWER

Vrátí číslo umocněné na jiné číslo.

Syntaxe

POWER(Základ; Exponent)

Vrátí Základ umocněný na Exponent.

Stejného výsledků docílíte použitím operátoru umocňování ^:

Základ^Exponent

Příklad

=POWER(4;3) vrátí 64,kde 4 je základ a 3 mocnitel.

=4^3 také vrátí 4 na 3.

PRODUCT

Vynásobí všechna zadaná čísla a vrátí jejich součin.

Syntaxe

PRODUCT(Číslo1; Číslo2; ...; Číslo30)

Číslo1 až 30 je až 30 argumentů, jejichž produkt bude počítán.

PRODUCT vrací číslo1 * číslo2 * číslo3 * ...

Příklad

=PRODUCT(2;3;4) vrátí 24.

QUOTIENT

Vrací výsledek celočíselného dělení.

Syntaxe

QUOTIENT(Čitatel; Jmenovatel)

Vrátí celočíselnou část Čitatele děleného Jmenovatelem.

QUOTIENT is equivalent to INT(numerator/denominator) for same-sign numerator and denominator, except that it may report errors with different error codes. More generally, it is equivalent to INT(numerator/denominator/SIGN(numerator/denominator))*SIGN(numerator/denominator).

Příklad

=QUOTIENT(11;3) vrátí 3. Zbytek po dělení 2 je zanedbán.

RADIANS

Převede stupně na radiány.

Syntaxe

RADIANS(Číslo)

Číslo je úhel ve stupních, který bude převeden na radiány.

Příklad

=RADIANS(90) vrátí 1.5707963267949, což PI/2 v přesnosti aplikace Calc.

RAND

Vrátí náhodné číslo z intervalu 0 až 1.

Syntaxe

RAND()

Funkce vytvoří nové náhodné číslo při každém přepočítání Calcu. Ručně spustíte přepočítání Calcu stisknutím klávesy F9.

Pro vytvoření náhodných čísel, která se nikdy nepřepočítají, zkopírujte buňky obsahující =RAND() a použijte Úpravy - Vložit jinak (s neoznačenými položkami Vložit vše a Vzorce a s označenou položkou Čísla).

Příklad

=RAND() vrátí náhodné číslo mezi 0 a 1.

RANDBETWEEN

Vrátí náhodné celé číslo ze zadaného intervalu.

Syntaxe

RANDBETWEEN(Od; Do)

Vrátí náhodné celé číslo mezi mezemi Od a Do (včetně mezí).

Funkce vytvoří nové náhodné číslo při každém přepočítání Calcu. Ručně spustíte přepočítání Calcu stisknutím kláves Shift++F9.

Pro vytvoření náhodných čísel, která se nikdy nepřepočítají, zkopírujte buňky obsahující tuto funkci a použijte Úpravy - Vložit jinak (s neoznačenými možnostmi Vložit vše a Vzorce a s označenou možností Čísla).

Příklad

=RANDBETWEEN(20;30) vrátí celé číslo mezi 20 a 30.

ROUND

Zaokrouhluje číslo na určitý počet desetinných míst.

Syntaxe

ROUND(Číslo; Počet)

Vrátí Číslo zaokrouhlené na určitý Počet desetinných míst. Pokud je počet vynechán nebo zadán jako nula, funkce zaokrouhlí dané číslo na nejbližší celé číslo. Pokud je počet záporný, funkce zaokrouhlí dané číslo na nejbližších 10, 100, 1000, atd.

Tato funkce zaokrouhluje k nejbližšímu číslu. Další možnosti nabízí ROUNDDOWN a ROUNDUP.

Příklad

=ROUND(2.348;2) vrátí 2.35

=ROUND(-32.4834;3) vrátí -32.483. Změňte formát buněk, aby jste viděli všechny desetiny.

=ROUND(2.348;0)vrátí 2.

=ROUND(2.5) vrátí 3.

=ROUND(987.65;-2) vrátí 1000.

ROUNDDOWN

Zaokrouhluje dolů, směrem k nule, na zadaný počet míst.

Syntaxe

ROUNDDOWN(Číslo; Počet)

Vrátí Číslo zaokrouhlené dolů (směrem k nule) na určitý Počet desetinných míst. Pokud je Počet vynechán nebo je zadán jako nula, funkce zaokrouhlí dané číslo dolů na celé číslo. Pokud je Počet záporný, funkce zaokrouhlí dané číslo dolů na 10, 100, 1000, atd.

Tato funkce zaokrouhluje směrem k nule. Další možnosti nabízí ROUNDUP a ROUND.

Příklad

=ROUNDDOWN(1.234;2) vrátí 1.23.

=ROUNDDOWN(45.67;0) vrátí 45.

=ROUNDDOWN(-45.67) vrátí -45.

=ROUNDDOWN(987.65;-2) vrátí 900.

ROUNDUP

Zaokrouhlí číslo nahoru (směrem od nuly) na určitý počet desetinných míst.

Syntaxe

ROUNDUP(Číslo; Počet)

Vrátí Číslo zaokrouhlené nahoru (pryč od nuly) na určitý Počet desetinných míst. Pokud je počet vynechán nebo zadán jako nula, funkce zaokrouhlí dané číslo nahoru na celé číslo. Pokud je počet záporný, funkce zaokrouhlí dané číslo na 10, 100, 1000, atd

Tato funkce zaokrouhluje směrem nahoru. Další možnosti nabízí ROUNDDOWN a ROUND.

Příklad

=ROUNDUP(1.1111;2) vrátí 1.12.

=ROUNDUP(1.2345;1) vrátí 1.3.

=ROUNDUP(45.67;0) vrátí 46.

=ROUNDUP(-45.67) vrátí -46.

=ROUNDUP(987.65;-2) vrátí 1000.

SEC

Vrátí sekans zadaného úhlu (v radiánech). Sekans úhlu se rovná 1 děleno kosinem zadaného úhlu

Syntaxe

SEC(Číslo)

Vrací (trigonometrický) sekans Čísla, které udává hodnotu úhlu v radiánech.

Pro získání sekans úhlu ve stupních použijte funkci RADIANS.

Příklady

=SEC(PI()/4) vrátí přibližně 1.4142135624, což je inverzní hodnota kosinu PI/4 radiánů.

=SEC(RADIANS(60)) vrátí 2, sekans 60 stupňů.

Open file with example:

SECH

Vrátí hyperbolický sekans čísla.

Syntaxe

SECH(Číslo)

Vrací hyperbolický sekans Čísla.

Příklad

=SECH(0) vrátí 1, hyperbolický sekans 0.

Open file with example:

SERIESSUM

Sečte první prvky mocninné řady.

SERIESSUM(x;n;m;koeficienty) = koeficient_1*x^n + koeficient_2*x^(n+m) + koeficient_3*x^(n+2m) +...+ koeficient_i*x^(n+(i-1)m)

Syntaxe

SERIESSUM(X; N; M; Koeficienty)

X je vstupní hodnota mocninné řady.

N je počáteční mocnina.

M je přírůstek, o který se bude N zvětšovat.

Koeficienty je řada koeficientů. Každý koeficient přísluší v řadě součtu jednomu sčítanci.

SIGN

Vrací znaménko čísla. Vrátí 1 pro kladná a -1 pro záporná a 0, pokud je to 0.

Syntaxe

SIGN(Čísla)

Číslo je číslo, jehož znaménko má být zjištěno.

Příklad

=SIGN(3.4) vrátí 1.

=SIGN(-4.5) vrátí -1.

SIN

Vrátí sinus daného úhlu (v radiánech).

Syntaxe

SIN(Číslo)

Vrátí sinus Čísla, což je úhel v radiánech.

Sinus úhlu ve stupních získáte použitím funkce RADIANS.

Příklad

=SIN(PI()/2) vrátí 1, sinus PI/2 v radiánech.

=SIN(RADIANS(30)) vrátí 0,5, sinus 30 stupňů.

Open file with example:

SINH

Vrátí hyperbolický sinus zadaného čísla (úhlu).

Syntaxe

SINH(Číslo)

Vrátí hyperbolický sinus Čísla.

Příklad

=SINH(0) vrátí 0, hyperbolický sinus 0.

Open file with example:

SQRT

Vrací druhou odmocninu čísla.

Syntaxe

SQRT(Číslo)

Vrátí kladnou druhou odmocninu Čísla.

Číslo musí být kladné.

Příklad

=SQRT(16) vrátí 4.

=SQRT(-16) vrátí chybu neplatný argument.

SQRTPI

Vrátí druhou odmocninu z (PI krát číslo).

Syntaxe

SQRTPI(Číslo)

Vrátí kladnou hodnotu druhé odmocniny z (PI násobené Číslem).

Toto je ekvivalent k SQRT(PI()*Číslo).

Příklad

=SQRTPI(2) vrátí druhou mocninu (2PI), přibližně 2.506628.

SUBTOTAL

Počítá mezisoučty. Jestliže oblast již mezisoučty obsahuje, ty nebudou pro výpočet dalšího mezisoučtu použity. Chcete-li zpracovávat pouze filtrované záznamy, použijte tuto funkci spolu s automatickým filtrem.

Syntaxe

SUBTOTAL(Funkce; Oblast)

Funkce je číslo zastupující jednu z následujících funkcí:

Číslo funkce

(includes hidden values)

Function index

(ignores hidden values)

Funkce

1

101

AVERAGE

2

102

COUNT

3

103

COUNTA

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

PRODUCT

7

107

STDEV

8

108

STDEVP

9

109

SUM

10

110

VAR

11

111

VARP


Use numbers 1-11 to include manually hidden rows or 101-111 to exclude them; filtered-out cells are always excluded.

Oblast je oblast, jejíž buňky budou zpracovány.

Příklad

You have a table in the cell range A1:B6 containing a bill of material for 10 students. Row 2 (Pen) is manually hidden. You want to see the sum of the figures that are displayed; that is, just the subtotal for the filtered rows. In this case the correct formula would be:

A

B

1

ITEM

QUANTITY

2

Pen

10

3

Pencil

10

4

Notebook

10

5

Rubber

10

6

Sharpener

10


=SUBTOTAL(9;B2:B6) returns 50.

=SUBTOTAL(109;B2:B6) returns 40.

SUM

Sečte všechna čísla v zadané oblasti buněk.

Syntaxe

SUM(Číslo1; Číslo2; ...; Číslo30)

Číslo 1 až Číslo 30 je až 30 argumentů, jejichž součet bude spočten.

Příklad

Pokud vložíte čísla 2; 3 a 4 do textových políček 1; 2 a 3 , získáte výsledek 9.

=SUM(A1;A3;B5) vypočítá součet tří buněk. =SUM (A1:E10) vypočítá součet všech buněk v oblasti A1 až E10.

Podmínky spojené pomocí AND lze ve funkci SUM() používat v následujícím smyslu:

Modelová situace: Vložme fakturu do tabulky. Sloupec A obsahuje datum položek faktury, sloupec B částky. Chceme nalézt vzorec, který použijeme pro vypsání celkové částky pouze za zvolené měsíce, např. pouze za období >=2008-01-01 do < 2008-02-01. Oblast s hodnotami datumu je zahrnuta v buňkách A1:A40, oblast s částkami, které mají být sečteny, jsou zahrnuty v buňkách B1:B40. Buňka C1 obsahuje počáteční datum, 2008 -01-01 vložené faktury a buňka C2 datum 2008-02-01, které již není zahrnuto.

Zadejte následující vzorec jako maticový vzorec:

=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)

Abyste toto zadali jako maticový vzorec, musíte vzorec ukončit místo prostého stisknutí Enteru stisknutím kláves Shift+ Enter. Vzorec se poté zobrazí na liště Vzorec uzavřený ve složených závorkách.

{=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)}

Vzorec je založen na skutečnosti, že výsledek porovnání je 1, je-li kritérium splněno, a 0, není-li splněno. Jednotlivé výsledky porovnání budou zpracovány jako matice a použity při násobení matic. Výsledné hodnoty budou seskupeny do matice.

SUMIF

Sečte buňky určené kritérii. Tato funkce se používá pro procházení oblasti buněk v závislosti na jejich hodnotě.

Vyhledávání podporuje regulární výrazy. Například můžete zadat "all.*", abyste našli první výskyt "all" následovaný jakýmikoliv znaky. Chcete-li hledat text, který je rovněž regulárním výrazem, musíte před každý znak napsat znak \. Vypnout a zapnout automatické vyhodnocování regulárních výrazů můžete v - LibreOffice Calc - Výpočty.

Syntaxe

SUMIF(Oblast; Kritéria; SumaOblasti)

Oblast je oblast, která bude posuzována pomocí kritérií.

Kritéria: buňka, ve které se nachází vyhledávací kritéria, nebo přímo vyhledávací kritéria. Pokud jsou kritéria zapsána do vzorce, musí být uzavřena v uvozovkách.

SumaOblasti je oblast, ve které jsou sečteny hodnoty. Pokud není tento parametr zadán, hodnoty nalezené v dané oblasti jsou sečteny.

Ikona poznámky

SUMIF podporuje operátor řetězení (~) pouze v parametru Kritéria a pouze tehdy, není-li zadán volitelný parametr SumaOblasti.


Příklad

Pro součet pouze záporných čísel: =SUMIF(A1:A10;"<0")

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:10) - sečte hodnoty z oblasti B1:B10, pouze pokud odpovídající hodnoty v oblasti A1:A10 jsou >0.

Podívejte se na nápovědu funkce COUNTIF(), najdete tam příklady syntaxe, které lze použít také se SUMIF();

SUMSQ

Spočítá součet druhých mocnin (kvadrátů) zadaných čísel.

Syntaxe

SUMSQ(Číslo1; Číslo2; ...; Číslo30)

Číslo1 až 30 je až 30 argumentů součtu, jehož čtverec bude počítán.

Příklad

Pokud vložíte čísla 2; 3 a 4 do textových políček Číslo1; 2 a 3, získáte výsledek 29.

TAN

Vrátí tangens daného úhlu (v radiánech).

Syntaxe

TAN(číslo)

Vrátí (trigonometrický) tangens Čísla, úhel v radiánech.

Tangens úhlu ve stupních získáte použitím funkce RADIANS.

Příklad

=TAN(PI()/4) vrátí 1, tangens PI/4 v radiánech.

=TAN(RADIANS(45)) vrátí 1, tangens 45 stupňů.

Open file with example:

TANH

Vrátí hyperbolický tangens zadaného čísla.

Syntaxe

TANH(Číslo)

Vrátí hyperbolický tangens Čísla.

Příklad

=TANH(0) vrátí 0, hyperbolický tangens 0.

Open file with example:

TRUNC

Odřízne z čísla desetinná místa.

Syntaxe

TRUNC(číslo; počet)

Vrátí číslo, jehož počet desetinných míst je nejvýše Počet. Nadbytečná desetinná místa jsou jednoduše odstraněna bez ohledu na znaménko.

TRUNC(číslo; 0) se chová stejně jako INT(číslo) pro kladná čísla, ale efektivně zaokrouhlí k nule záporná čísla.

Ikona upozornění

Počet viditelných desetinných míst výsledky se určuje v - LibreOffice Calc - Výpočet.


Příklad

=TRUNC(1.239;2) vrátí 1.23. Číslice 9 bude odříznuta.

=TRUNC(-1.234999;3) vrátí -1.234. Všechny devítky budou odříznuty.