Round Function [VBA]

The Round function returns a number rounded to a specified number of digits.

Ikona upozornění

Tato funkce nebo konstanta je povolena deklarací Option VBASupport 1 umístěnou před kódem programu.


Syntaxe:

Round( expression as Double [,numdecimalplaces as Integer] ) 

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

expression: Required. The numeric expression to be rounded.

numdecimalplaces: Optional. Specifies how many places to the right of the decimal are included in the rounding. Default is 0.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub Example_Round

 Dim r 

 r = Pi

 print r ' 3,14159265358979

 print Round(r, 5) ' 3,14159

 r = exp(1)

 print r ' 2,71828182845904

 print Round(r) ' 3

End Sub