Funkce InStrRev [VBA]

Vrátí pozici řetězce v jiném řetězci, přičemž začne z pravé strany řetězce.

Ikona upozornění

Tato funkce nebo konstanta je povolena deklarací Option VBASupport 1 umístěnou před kódem programu.


Funkce InstrRev vrátí pozici, na které nalezne směrem zprava shodný řetězec. Pokud řetězec nenalezne, vrátí funkce 0.

Syntaxe:

InStrRev (Text1 As String, Text2 As String [,Začátek As Long] [, Porovnání As Integer])

Návratová hodnota:

Typu Long

Parametry:

Text1: Řetězec, který chcete prohledat.

Text2: Řetězec, který chcete najít.

Začátek: Nepovinný číselný výraz, který označuje směrem zleva pozici v řetězci, kde začíná hledání podřetězce. Pokud tento parametr vynecháte, hledání začne na posledním znaku řetězce. Maximální povolená hodnota je 65535.

Porovnání: Nepovinný číselný výraz, který určuje druh porovnání. Hodnota tohoto parametru může být

1: Výchozí hodnota 1 určuje porovnání textů, u kterého není rozlišována velikost písmen.

0: Hodnota 0 určuje binární porovnání, u kterého je rozlišována velikost písmen.

Chcete-li se vyhnout chybám, nenastavujte parametr Porovnání, pokud vynecháte první parametr.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExamplePosition

Dim sInput As String

Dim iPos As Integer

 sInput = "Kniha leží na stole"

 iPos = InStrRev(sInput,"kniha",10,1) ' Vrátí 1, hledání nerozlišuje velikost písmen

 Print iPos 

 iPos = InStrRev(sInput,"kniha",10,0) ' Vrátí 0, hledání rozlišuje velikost písmen

 Print iPos

End Sub