Funkce Format

Převede číslo na řetězec a ten upraví podle zadaného formátu.

Syntaxe:

Format (Číslo [, Formát As String])

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

Číslo: Číselný výraz, který chcete převést na formátovaný řetězec.

Formát: Řetězec, který určuje formátování čísla. Je-li Formát vynechán, funguje funkce Format stejně jako funkce Str.

Formátovací kódy

Následující seznam popisuje kódy, které je možné použít k formátování čísla:

0: Pokud má Číslo na pozici, kde je ve formátovacím kódu 0, číslici, zobrazí se číslice, jinak se zobrazí nula.

Pokud má Číslo méně číslic, než počet nul ve formátovacím kódu (před či za desetinnou čárkou), zobrazí se nuly navíc na začátku nebo na konci. Pokud má číslo před desetinnou čárkou více číslic než počet nul ve formátovacím kódu, číslice navíc se zobrazí bez formátování.

Desetinná část čísla se zaokrouhlí podle počtu nul, které jsou ve formátovacím kódu za desetinným oddělovačem.

#: Pokud Číslo obsahuje ve formátovacím kódu na pozici znaku # číslici, tato číslice se zobrazí, jinak se na této pozici nezobrazí nic.

Tento symbol má stejnou funkci jako 0, kromě toho, že se úvodní a koncové nuly nezobrazí, je-li ve formátovacím kódu více znaků # než číslic v čísle. Zobrazí se pouze relevantní číslice daného čísla.

.: Zástupný znak pro desetinný oddělovač.

Pokud formátovací kód obsahuje zástupné znaky # pouze nalevo od tohoto symbolu, budou čísla menší než 1 začínat desetinnou čárkou. Pokud chcete u zlomkových čísel vždy zobrazit úvodní nulu, použijte 0 jako zástupný znak pro první číslici nalevo od desetinné čárky.

%: Vynásobí číslo 100 a vloží znak procent (%).

E- E+ e- e+ : Pokud formátovací kód obsahuje alespoň jeden zástupný znak pro číslici (0 nebo #) napravo do symbolu E-, E+, e- nebo e+, číslo se naformátuje podle vědeckého (exponenciálního) formátu. Mezi číslo a exponent se vloží písmeno E nebo e. Počet zástupných znaků vpravo symbolu určuje počet číslic exponentu.

Je-li exponent záporný, zobrazí se bezprostředně před exponentem s E-, E+, e-, e+ znaménko minus. Je-li exponent kladný, zobrazí se znaménko plus pouze před exponenty s E+ nebo e+.

Oddělovač tisíců se zobrazí, pokud formátovací kód obsahuje oddělovač obklopený zástupnými znaky pro číslice (0 nebo #).

Použití tečky jako oddělovače tisíců nebo desetinného oddělovače závisí na místním nastavení. Když zadáváte číslo přímo do kódu Basic, vždy používejte tečku jako desetinný oddělovač. Podle místního nastavení vašeho systému se zobrazí skutečný desetinný oddělovač.

- + $ ( ) mezera: Plus (+), mínus (-), dolar ($), mezera nebo závorky zadané ve formátovacím kódu se zobrazí jako znaky.

Chcete-li zobrazit jiné znaky, musíte jim předřadit zpětné lomítko (\) nebo je uzavřít do uvozovek (" ").

\ : Zobrazí přímo další znak ve formátovacím kódu.

Znaky ve formátovacím kódu, které mají zvláštní význam, lze jako znaky zobrazit, pouze pokud před ně přidáte zpětné lomítko. Samotné zpětné lomítko se nezobrazí, pokud nezapíšete dvojité zpětné lomítko (\\).

Znaky, před které musíte přidat zpětné lomítko, aby se zobrazily přímo jako znaky, jsou formátovací znaky pro datum a čas (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), formátovací znaky pro čísla (#, 0, %, E, e, čárka, tečka) a formátovací znaky pro řetězce (@, &, <, >, !).

Také je možné použít následující předdefinované formáty čísla. Kromě "General Number" se všechny předdefinované formáty zobrazují jako čísla zaokrouhlená na dvě desetinná místa.

Pokud používáte předem definované formáty, musí být název formátu uveden v uvozovkách.

Předem definovaný formát

General Number: Čísla se zobrazí, jak jsou zadána.

Currency: Vloží před číslo znak dolaru a záporná čísla uzavře do závorek.

Fixed: Zobrazí před desetinným oddělovačem alespoň jednu číslici.

Standard: Zobrazí čísla s oddělovačem tisíců.

Percent: Vynásobí číslo 100 a přidá k číslu znak procent.

Scientific: Zobrazí čísla ve vědeckém formátu (např. 1.00E+03 místo 1000).

Formátovací kód lze rozdělit na tři části oddělené středníky. První část určuje formát pro kladná čísla, druhá pro záporná čísla a třetí pro nulu. Pokud určíte jen jeden formátovací kód použije se pro všechna čísla.

Národní prostředí použité pro formátování čísel, dat a měny v jazyce LibreOffice Basic můžete nastavit v - Jazyková nastavení - Jazyky. Ve formátovacích kódech se jako zástupný znak pro desetinný oddělovač používá vždy tečka (.), která se při zobrazení nahradí odpovídajícím znakem podle národního prostředí.

Totéž platí pro národní prostředí formátu data, času a měny. Formátovací kódy se interpretují a zobrazí podle aktuálního národního prostředí.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleFormat

    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")

    ' když zadáváte čísla v kódu Basic, vždy jako desetinný oddělovač používejte tečku

    ' zobrazí 6,328.20 pro anglické a 6.328,20 pro německé národní prostředí

End Sub