Funkce Space

Vrátí řetězec, který se skládá ze zadaného počtu mezer.

Syntaxe:

Space (n As Long)

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

n: Číslo určující počet mezer v řetězci. Maximální dovolená hodnota je 65535.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleSpace

Dim sText As String,sOut As String

Dim iLen As Integer

  iLen = 10

  sText = "Las Vegas"

  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)

  MsgBox sOut,0,"Info:"

End Sub