Funkce ChrW [VBA]

Vrátí znak Unicode odpovídající zadanému kódu.

Ikona upozornění

Tato funkce nebo konstanta je povolena deklarací Option VBASupport 1 umístěnou před kódem programu.


Syntaxe:

ChrW(Výraz As Integer)

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

Výraz: Číselná proměnná, která představuje platnou 16bitovou hodnotu Unicode (0-65535). Prázdná hodnota vrátí chybový kód 5. Hodnota mimo rozsah [0,65535] vrátí chybový kód 6.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

6 Přetečení

Příklad:

Sub ExampleChrW

 ' Tento příklad vloží do řetězce řecká písmena alfa a omega.

 MsgBox "Od "+ ChrW(913)+" do " + ChrW(937)

 ' Výstup se zobrazí v dialogovém okně jako: Od Α do Ω

End Sub