Příkaz Static

Deklaruje proměnnou na úrovni podprogramu v rámci procedury nebo funkce, takže hodnota proměnné je platná i po ukončení procedury či funkce. Také platí konvence příkazu Dim.

Ikona upozornění

Příkaz Static nelze použít k definici dynamických polí. Pole musí mít pevnou velikost.


Syntaxe:

Static NázevProměnné[(začátek To konec)] [As TypProměnné][, NázevProměnné2[(začátek To konec)] [As TypProměnné][,...]]

Příklad:

Sub ExampleStatic

Dim iCount As Integer, iResult As Integer

  For iCount = 0 To 2

    iResult = InitVar()

  Next iCount

  MsgBox iResult,0,"Výsledek je"

End Sub

 

' Funkce pro inicializaci statické proměnné

Function InitVar() As Integer

  Static iInit As Integer

  Const iMinimum as Integer = 40 ' minimální návratová hodnota této funkce

  if iInit = 0 then ' kontrola inicializace

    iInit = iMinimum

  Else

    iInit = iInit + 1

  End If

  InitVar = iInit

End Function