Příkaz Exit

Ukončí Do...Loop, For...Next, funkci nebo proceduru.

Syntaxe:

viz Parametry

Parametry:

Exit Do

Je platné pouze v příkazu Do...Loop a ukončí smyčku. Běh programu pokračuje příkazem, který následuje za příkazem Loop. Pokud jsou příkazy Do...Loop vnořeny, předá se řízení smyčce na vyšší úrovni.

Exit For

Platné pouze uvnitř smyčky For...Next pro ukončení smyčky. Běh programu pokračuje příkazem, který následuje za příkazem Next. Pokud jsou příkazy smyčky vnořeny, předá se řízení smyčce na vyšší úrovni.

Exit Function

Okamžitě ukončí Function. Provádění programu pokračuje příkazem, který následuje po volání Function.

Exit Sub

Okamžitě ukončí proceduru. Provádění programu pokračuje příkazem, který následuje po volání Sub.

Ikona poznámky

Příkaz Exit neurčuje konec struktury, nepleťte si jej s příkazem End.


Příklad:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 to 10 ' Naplní pole testovacími údaji

    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' LinSearch hledá v TextArray:sList() položku TextEntry:

' Vrátí index záznamu nebo 0 (Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit For ' nalezeno sItem

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function