Příkaz Function

Definuje podprogram, který lze zavolat z programu a který vrací hodnotu.

Syntaxe

viz Parametr

Parametry:

Syntaxe

Function Název[(Název_proměnné 1 [As Typ][, Název_proměnné 2 [As Typ][,...]]]) [As Typ]

blok příkazů

[Exit Function]

blok příkazů

End Function

Parametr

Název: Název podprogramu.

Název_proměnné: Parametr, který bude předán podprogramu.

Typ: Klíčové slovo deklarace typu.

Příklad:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 to 10 ' Naplní pole testovacími údaji

    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' Linsearch vyhledá v TextArray:sList() položku TextEntry:

' Návratová hodnota je index záznamu nebo 0 (Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit For ' nalezeno sItem

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function