Funkce Err

Vrátí chybový kód identifikující chybu, k níž došlo za běhu programu.

Syntaxe:

Err

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametry:

Funkcí Err se v rutinách pro zpracování chyb zjišťuje typ chyby a určuje způsob jejího odstranění.

Příklad:

Sub ExampleError

On Error GoTo ErrorHandler ' Nastaví zpracování chyb

Dim iVar as Integer

Dim sVar As String

REM Chyba kvůli neexistujícímu souboru

    iVar = Freefile

    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar

    Line Input #iVar, sVar

    Close #iVar

Exit Sub

ErrorHandler:

    MsgBox "Chyba " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "Na řádku : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Nastala chyba"

End Sub