Konstanty jazyka Basic

Konstanty používané v programech v jazyce Basic

Booleovské konstanty

Název

Typ

Hodnota

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Příklad:

Dim bPositive as Boolean

bPositive = True

Matematické konstanty

Název

Typ

Hodnota

Pi

Double

3.14159265358979


Příklad:

Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double

 Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi

End Function

Konstanty objektu

Název

Typ

Použití

Empty

Variant

Hodnota Empty označuje, že proměnná nebyla inicializována.

Null

null

Označuje, že proměnná neobsahuje data.

Nothing

Object

Přiřazením objektu Nothing proměnné odstraníte předchozí přiřazení.


Příklad:

SubExampleEmpty

Dim sVar As Variant

 sVar = Empty

 Print IsEmpty(sVar) ' Returns True

End Sub

Sub ExampleNull

Dim vVar As Variant

 MsgBox IsNull(vVar)

End Sub

Sub ExampleNothing

Dim oDoc As Object

 Set oDoc = ThisComponent

 Print oDoc.Title

 oDoc = Nothing

 Print oDoc ‘ Error

End Sub

Doplňkové konstanty VBA

Následující konstanty jsou k dispozici, pokud je povolen režim kompatibility VBA

Ikona upozornění

Tato funkce nebo konstanta je povolena deklarací Option VBASupport 1 umístěnou před kódem programu.


Pojmenovaná konstanta

Šestnáctková (desítková) hodnota

Popis

vbCr

\x0D (13)

CR - carriage return

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - carriage return a line feed

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - form feed

vbLf

\x0A (10)

LF - line feed

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) pro 32bitový systém Windows

\x0A (10) pro jiné 64bitové systémy

LF nebo CRLF

vbNullString

""

nulový řetězec

vbTab

\x09 (9)

HT - horizontální tabulátor

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - vertikální tabulátor