Příkaz Line Input #

Načítá řetězce ze sekvenčního souboru do proměnné.

Syntaxe:

Line Input #FileNumber As Integer, Var As String

Parametry:

ČísloSouboru: Číslo souboru, který obsahuje data, která chcete načíst. Soubor musí být předem otevřen příkazem Open s klíčovým slovem INPUT.

var: Název proměnné, která bude obsahovat výsledek.

Příkazem Line Input# je možné načítat řetězce z otevřeného souboru do proměnné. Řetězcové proměnné se načítají řádek po řádku, až do prvního znaku návrat vozíku (Asc=13) nebo nový řádek (Asc=10). Znaky konce řádku nejsou zahrnuty ve výsledném řetězci.

Příklad:

Sub ExampleWorkWithAFile

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

Dim sMsg As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "Toto je řádek textu"

  Print #iNumber, "Toto je další řádek textu"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As iNumber

  While Not EOF(iNumber)

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)

    End If

  Wend

  Close #iNumber

  MsgBox sMsg

End Sub