Funkce typu runtime

Tato část popisuje běhové funkce LibreOffice Basic.

Konstanty jazyka Basic

Konstanty používané v programech v jazyce Basic

Funkce pro práci s obrazovkou

Tato část popisuje běhové funkce používané k vyvolávání dialogů pro vstup a výstup uživatelských dat.

Funkce pro práci se soubory

S pomocí těchto funkcí je možné vytvářet a spravovat uživatelské soubory.

Datové a časové funkce

Pomocí těchto příkazů a funkcí je možné pracovat s datovými a časovými údaji.

Funkce pro zpracovávání chyb

Pomocí následujících příkazů a funkcí je možné určit způsob, jakým bude LibreOffice Basic reagovat na chyby za běhu.

Logické operátory

LibreOffice Basic podporuje následující logické operátory.

Matematické operátory

LibreOffice Basic podporuje následující matematické operátory.

Číselné funkce

Následující číselné funkce provádějí výpočty. Matematické a logické operátory jsou popsány v samostatné části. Funkce se od operátorů liší tím, že funkci předáváte parametry a vrací výsledek, zatímco operátory vrací výsledek spojením dvou číselných výrazů.

Řízení běhu programu

Následující příkazy řídí běh programu.

Proměnné

Pomocí následujících příkazů a funkcí je možné pracovat s proměnnými. Tyto funkce je možné použít pro deklaraci a definování proměnných, převod proměnných mezi typy nebo pro určení typu proměnné.

Porovnávací operátory

Zde jsou popsány dostupné porovnávací operátory.

Řetězce

Následující funkce a příkazy zpracovávají a vracejí řetězce.

Další příkazy

Toto je seznam funkcí a příkazů, které nespadají do jiné kategorie.