Příklady programů pro ovládací prvky v Editoru dialogových oken

Následující příklady jsou pro nové dialogové okno nazvané "Dialog1". Vytvořte dialogové okno pomocí nástrojů z lišty Nástroje v editoru dialogových oken a přidejte následující ovládací prvky: zaškrtávací pole nazvané "CheckBox1", pole popisku nazvané "Label1", tlačítko nazvané "CommandButton1" a seznam nazvaný "ListBox1".

Ikona upozornění

Při propojení ovládacího prvku k proměnné objektu použijte jednotnou velikost písma (velká nebo malá písmena).


Globální funkce pro načítání dialogových oken

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

Zobrazení dialogového okna

REM globální definice proměnných

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Čtení nebo úpravy vlastností ovládacích prvků v programu

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM získat model dialogového okna

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM zobrazit text Label1

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM nastavit nový text pro ovládací prvek Label1

  oLabel1.Text = "Nové soubory"

  REM zobrazit vlastnosti ovládacího prvku CheckBox1

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  REM nastavit nový stav pro model ovládacího prvku CheckBox1

  oCheckBox1Model.State = 1

  REM zobrazit vlastnosti ovládacího prvku CommandButton1

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  REM zobrazit vlastnosti ovládacího prvku CommandButton1

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  REM spustit dialogové okno

  oDialog1.Execute()

End Sub

Přidání položky do seznamu

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM přidat nový záznam do ListBoxu

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)

End Sub

Odebrání položky ze seznamu

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM odstranit první položku z ListBoxu

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub