Addició de pics

Per afegir pics

  1. Seleccioneu el paràgraf o els paràgrafs als quals vulgueu afegir pics.

  2. Feu clic a la icona Pics activats/desactivats Icona de la barra Formatació.

Icona de nota

Per suprimir els pics, seleccioneu els paràgrafs amb pics i feu clic a la icona Pics activats/desactivats de la barra Formatació.


Per formatar els pics

Per canviar la formatació d'una llista amb pics, trieu Format - Pics i numeració.

Per exemple, per canviar el símbol per als pics, feu clic a la pestanya Opcions, premeu el botó de navegació (...) que hi ha al costat de Caràcter i seleccioneu un caràcter especial. També podeu fer clic a la pestanya Imatge i, a continuació, a l'estil de símbol a l'àrea Selecció.