Instruccions per a la utilització del LibreOffice Writer

A la pàgina d'ajuda per al LibreOffice en general podeu trobar instruccions aplicables a tots els mòduls, com ara treballar amb finestres i menús, personalitzar el LibreOffice, fonts de dades, la galeria i la funció d'arrossegar i deixar anar.

Si voleu ajuda per a un altre mòdul, passeu a l'ajuda d'aquell mòdul amb el quadre combinat de l'àrea de navegació.

Introducció i formatació de text

Commutació entre el mode d'inserció i el mode de sobreescriptura

Utilització del cursor directe

Navegació i selecció amb el teclat

Inserció de caràcters especials

Compleció de paraules per a documents de text

Inserció d'espais protegits, de guionets i de separadors condicionals

Aplicació de formatació de text en teclejar

Emfasització de text

Modificació del color del text

Gir del text

Utilització d'un marc per centrar el text en una pàgina

Sagnat de paràgrafs

Definició de vores per a pàgines

Definició de vores de paràgrafs

Definició de vores per a taules i cel·les d'una taula

Definició de vores per a objectes

Formatar el text com a superíndex o subíndex

Canviar el text a majúscules o minúscules

Moure i copiar text en documents

Reinicialització dels atributs de tipus de lletra

Chapter Numbering

Organització de capítols amb el Navegador

Anar a una adreça d'interès concreta

Utilització de seccions

Inserció de seccions

Edició de seccions

Còpia de la formatació amb l'eina de clonar el format

Plantilles i estils

Creació d'estils nous a partir de seleccions

Aplicació d'estils en mode de format d'emplenament

Actualització d'estils a partir de seleccions

Utilització d'estils des d'un altre fitxer o plantilla

Creació d'una plantilla de document

Canviar la plantilla per defecte

Impressió conforme al registre

Registre i visualització de canvis

Introducció i formatació de text automàtiques

Desactivació de la correcció automàtica

Creació de llistes numerades o amb pics en teclejar

Verificació ortogràfica automàtica

Utilització del text automàtic

Addició d'excepcions a la llista de correcció automàtica

Alternar estils de pàgina en pàgines senars i parelles

Desactivació de pics i numeració per a paràgrafs individuals

Supressió de salts de línia

Utilització d'estils, numeració de pàgines, utilització de camps

Números de pàgina

Canviar l'orientació de la pàgina

Canviar el fons de la pàgina

Aplicació d'estils en mode de format d'emplenament

Creació d'estils nous a partir de seleccions

Actualització d'estils a partir de seleccions

Desfer la formatació directa d'un document

Formatació de capçaleres i peus

Inserció d'enllaços

Definició d'intervals de nombres

Inserció i supressió de salts de pàgina

Creació i aplicació d'estils de pàgina

Quant als camps

Addició de camps d'entrada

Consultar dades de l'usuari en camps o condicions

Convertir un camp en text

Inserció d'un camp de data fixa o variable

Edició de taules en el text

Selecció de taules, files i columnes

Inserció de taules

Supressió de taules o dels continguts d'una taula

Càlculs en documents de text

Càlcul de fórmules complexes en documents de text

Calcular una fórmula i enganxar-ne el resultat en un document de text

Mostrar el resultat del càlcul d'una taula en una altra taula

Càlculs entre taules

Càlcul de totals de cel·les en taules

Inserció de text abans d'una taula situada a la part superior de la pàgina

Fusió i divisió de cel·les

Addició o supressió d'una fila o d'una columna d'una taula mitjançant el teclat

Repetició d'una capçalera de taula en una pàgina nova

Redimensionament de files i de columnes en una taula de text

Modificació de files i de columnes mitjançant el teclat

Còpia d'àrees d'un full de càlcul a documents de text

Inserció de salts de línia en cel·les

Imatges, dibuixos, imatges, Fontwork

Col·locació d'objectes

Utilització de llegendes

Addició de numeració de capítols a les llegendes

Fontwork per a text gràfic

Inserció de gràfics

Inserir, suprimir i desar mapes de bits

Inserció d'un gràfic des d'un fitxer

Inserció de gràfics des del LibreOffice Draw o el LibreOffice Impress

Inserir gràfics de la Galeria arrossegant i deixant anar

Inserció d'una imatge escanejada

Inserció d'un diagrama del Calc en un document de text

Animació de text

Gir del text

Definició de gràfics o de colors al fons de les pàgines (filigrana)

Taula de continguts, índex

Documents mestres i subdocuments

Definició d'entrades en índexs o en taules de continguts

Actualització, edició i supressió d'índexs i taules de continguts

Edició i supressió d'entrades d'índexs i taules

Formatació d'un índex o d'una taula de continguts

Creació d'una taula de continguts

Creació d'índexs alfabètics

Creació d'una bibliografia

Índexs definits per l'usuari

Índexs per a diversos documents

Navegador per a documents de text

Encapçalaments, tipus de numeració

Numeració i estils de numeració

Addició de pics

Addició de numeració

Chapter Numbering

Creació de llistes numerades o amb pics en teclejar

Utilització de llegendes

Addició de numeració de capítols a les llegendes

Definició d'intervals de nombres

Documents mestres i subdocuments

Canviar el nivell d'esquema de llistes numerades i de llistes amb pics

Combinació de llistes numerades

Modificació de la numeració en una llista numerada

Desactivació de pics i numeració per a paràgrafs individuals

Addició de números de línia

Capçaleres, peus i notes al peu

Quant a les capçaleres i els peus

Inserció de números de pàgina en els peus

Inserció del nom i del número de capítol en una capçalera o en un peu

Definició de capçaleres i peus diferents

Formatació de capçaleres i peus

Inserció i edició de notes al peu o de notes finals

Espaiat entre notes al peu

Edició d'altres objectes en el text

Col·locació d'objectes

Creació de llistes numerades o amb pics en teclejar

Utilització de llegendes

Addició de numeració de capítols a les llegendes

Dibuix de línies al text

Aplicació d'estils de línia mitjançant la barra d'eines

Definició de finals de línia

Definició d'estils de línia

Inserir, editar i enllaçar marcs de text

Ortografia, diccionaris i partició de mots

Verificació ortogràfica i gramatical

Verificació ortogràfica automàtica

Addició d'excepcions a la llista de correcció automàtica

Supressió de paraules d'un diccionari definit per l'usuari

Partició de mots

Tesaurus

Cartes de formulari, etiquetes i targetes de visita

Creació d'una carta de formulari

Creació i impressió d'etiquetes i de targetes de visita

Impressió d'etiquetes d'adreces

Text condicional

Text condicional per al recompte de pàgines

Treballar amb documents

Impressió d'un fullet

Documents mestres i subdocuments

Previsualització d'una pàgina abans d'imprimir-la

Impressió més ràpida amb dades reduïdes

Impressió de pàgines múltiples en un full

Impressió en ordre invers

Selecció de safates de paper de la impressora

Desar documents de text en format HTML

Inserció de tot un document de text

Desar documents en altres formats

Obertura de documents desats en altres formats

Enviament de documents com a correu electrònic

Canvi del directori de treball

Diversos

Utilització de tecles de drecera (accessibilitat del LibreOffice Writer)

Utilització del text automàtic

Utilització d'etiquetes intel·ligents

Enviament de faxos i configuració del LibreOffice per enviar faxos

Enganxament de continguts en formats especials

Creació d'un estil de pàgina basat en la pàgina actual

Text condicional

Text condicional per al recompte de pàgines

Moure i copiar text en documents

Amagar text

Visualització de text amagat

Creació de text no imprimible

Inserció d'enllaços amb el Navegador

Navegador per a documents de text

Acoblament i redimensionament de finestres

Activació i desactivació del reconeixement de nombres en taules

Previsualització d'una pàgina abans d'imprimir-la

Impressió de pàgines múltiples en un full

Selecció de safates de paper de la impressora

Inserció de referències creuades

Utilització de comodins en cerques de text

Desar documents de text en format HTML

Aplicació de formatació de text en teclejar

Utilització del cursor directe

Inserir, editar i enllaçar marcs de text

Inserció de tot un document de text

Recompte de paraules

Ajustament del text al voltant d'objectes

Enregistrament d'una macro