Definició d'entrades en índexs o en taules de continguts

Per definir entrades en índexs

  1. Feu clic a una paraula o seleccioneu les paraules del document que vulgueu utilitzar com a entrada de l'índex.

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry, and do one of the following:

Per definir entrades en les taules de continguts

La millor manera de generar una taula de continguts consisteix a aplicar estils de paràgraf predefinits, com ara "Encapçalament 1", als paràgrafs que vulgueu incloure a la taula de continguts.

Per utilitzar un estil de paràgraf personalitzat com a entrada d'una taula de continguts

  1. Choose Tools - Chapter Numbering and click the Numbering tab.

  2. Seleccioneu l'estil de paràgraf que vulgueu incloure a la taula de continguts en el quadre Estil de paràgraf.

  3. A la llista Nivell, feu clic al nivell jeràrquic que vulgueu aplicar a l'estil de paràgraf.

  4. Feu clic a D'acord. Ara podreu aplicar l'estil als encapçalaments del document i incloure'ls a la taula de continguts.

Creació d'una taula de continguts

Actualització, edició i supressió d'índexs i taules de continguts

Formatació d'un índex o d'una taula de continguts

Edició i supressió d'entrades d'índexs i taules

Creació d'índexs alfabètics

Índexs definits per l'usuari

Creació d'una bibliografia

Índexs per a diversos documents