Edició i supressió d'entrades d'índexs i taules

Les entrades d'índex s'insereixen com a camps en el document. Per visualitzar els camps en el document, trieu Visualitza i assegureu-vos que Ombreigs dels camps estigui seleccionat.

  1. Col·loqueu el cursor immediatament davant de l'entrada d'índex del document.

  2. Choose Edit - Reference - Index Entry..., and do one of the following:

Per navegar entre les entrades d'índex del document, feu clic a les fletxes de següent o anterior del diàleg Edita l'entrada d'índex.

Creació d'una taula de continguts

Definició d'entrades en índexs o en taules de continguts

Actualització, edició i supressió d'índexs i taules de continguts

Formatació d'un índex o d'una taula de continguts

Creació d'índexs alfabètics

Índexs definits per l'usuari

Creació d'una bibliografia

Índexs per a diversos documents