Fórmula

Opens a submenu, from which you can insert a formula into the cell of a table. Place the cursor in a cell in the table or at the position in the document where you want the result to appear. Click the Formula icon and choose the desired formula from the submenu.

La fórmula apareix a la línia d'entrada. Per indicar una àrea de cel·les en una taula, seleccioneu amb el ratolí les cel·les que voleu. Les referències corresponents de la cel·la també apareixen a la línia d'entrada. Introduïu paràmetres addicionals, si són necessaris, i feu clic a Aplica per confirmar la vostra entrada. També podeu introduir directament la fórmula si coneixeu la sintaxi apropiada. Això és necessari, per exemple, en els diàlegs Insereix els camps i Edita els camps.

Icon

Fórmula

Resum de les opcions de fórmula

Funcions bàsiques de càlcul

Suma

+

Calcula el total.

Exemple: <A1> + 8

Resta

-

Calcula la diferència

Exemple: 10 - <B5>

Multiplicació

MUL o *

Calcula el producte.

Exemple: 7 MUL 9

Divisió

DIV o /

Calcula el quocient

Exemple: 100 DIV 15


Funcions bàsiques en el submenú

Suma

SUMA

Calculates the sum of the selected cells.

Exemple: SUMA <A2:C2> mostra la suma dels valors de les cel·les A2 a la C2

Arrodoneix

ARROD

Rounds a number to the specified decimal places.

Exemple: 15,678 ARROD 2 mostra 15,68

Percentatge

PHD

Calculates a percentage

Exemple: 10 + 15 PHD mostra 10,15

Arrel quadrada

ARRELQ

Calculates the square root.

Exemple: ARRELQ 25 mostra 5,00

Potència

POTENCIA

Calculates the power of a number.

Exemple: 2 POTENCIA 8 mostra 256,00


Operadors

You can insert various operators in your formula. Choose from the following functions:

Separador de llista

|

Separates the elements in a list.

Exemple de l'ús d'una llista:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Igual

EQ o ==

Checks if selected values are equal. If they are unequal, the result is zero, otherwise 1 (true) appears.

Exemple: <A1> EQ 2 mostra 1, si el contingut de A1 és igual a 2.

No igual

NEQ o !=

Tests for inequality between selected values.

Exemple: <A1> NEQ 2 mostra 0 (incorrecte), si el contingut de A1 és igual a 2.

Menor que o igual a

LEQ

Tests for values less than or equal to a specified value.

Exemple: <A1> LEQ 2 mostra 1 (cert), si el contingut de A1 és menor o igual que 2.

Major que o igual a

GEQ

Tests for values greater than or equal to a specified value

Exemple: <A1> GEQ 2 mostra 1 (cert), si el contingut de A1 és més gran o igual que 2.

Menys

L

Tests for values less than a specified value

Exemple: <A1> L 2 mostra 1 (cert), si el contingut de A1 és inferior a 2.

Més gran que

G

Tests for values greater than a specified value

Exemple: <A1> G 2 mostra 1 (cert), si el contingut de A1 és més gran que 2.

Booleà OR

OR

Tests for values matching the Boolean OR

Exemple: 0 O 0 mostra 0 (fals), la resta dóna 1 (cert)

Operador booleà O exclusiu

XOR

Tests for values matching the Boolean exclusive OR

Exemple: 1 XOR 0 mostra 1 (cert)

Booleà AND

AND

Tests for values matching the Boolean AND

Exemple: 1 I 2 mostra 1 (cert)

Booleà NOT

NOT

Tests for values matching the Boolean NOT

Exemple: NO 1 (cert) mostra 0 (fals)


Funcions estadístiques

You can choose from the following statistical functions:

Mitjana

MITJANA

Calculates the arithmetic mean of the values in an area or a list.

Exemple: MITJANA 10|30|20 mostra 20

Valor mínim

MIN

Calculates the minimum value in an area or a list.

Exemple: MIN 10|30|20 mostra 10

Valor màxim

MAX

Calculates the maximum value in an area or a list.

Exemple: MAX 10|30|20 mostra 30,00


Funcions trigonomètriques

You can choose from the following trigonometric functions:

Sinus

SIN

Calculates the sine in radians

Exemple: SIN (PI/2)

Cosinus

COS

Calculates the cosine in radians.

Exemple: COS 1

Tangent

TAN

Calculates the tangent in radians.

Exemple: TAN <A1>

Arc sinus

ASIN

Calculates the arc sine in radians.

Exemple: ASIN 1

Arc cosinus

ACOS

Calculates the arc cosine in radians.

Exemple: ACOS 1

Arc tangent

ATAN

Calculates the arc tangent in radians.

Exemple: ATAN 1


Variables per a les propietats del document

Les propietats següents del document també es troben a Fitxer ▸ Propietats ▸ Estadístiques.

CARAC

Nombre de caràcters en el document

WORD

Nombre de paraules en el document

PARA

Nombre de paràgrafs en el document

GRAF

Nombre de gràfics en el document

TAULES

Nombre de taules en el document

OLE

Nombre d'objectes OLE en el document

PÀGINA

Nombre total de pàgines en el document


Més valors definits

PI

PI

3,1415...

Constant d'Euler

E

2,71828...

Cert

CERT

no és igual a 0

Fals

FALS

0