Selecciona una llista d'adreces

Select the address list that you want to use for mail merge, then click OK.

Afegeix

Seleccioneu el fitxer de base de dades que conté les adreces que voleu utilitzar com a llista d'adreces. Si el fitxer conté més d'una taula, s'obre el diàleg Seleccioneu una taula.

Crea

Obre el diàleg Llista d'adreces nova, on podeu crear una llista d'adreces nova.

Filtre

Obre el diàleg Filtre estàndard, on podeu aplicar filtres a la llista d'adreces per mostrar els destinataris que vulgueu veure.

Edita

Obre el diàleg Llista d'adreces nova, on podeu editar la llista d'adreces seleccionada.

Canvia la taula

Obre el diàleg Seleccioneu una taula, on podeu seleccionar una altra taula per a utilitzar-la amb la combinació de correu.