Selecciona un bloc d'adreça

Select, edit, or delete an address block layout for mail merge.

Select your preferred address block

Seleccioneu el bloc de la llista que voleu utilitzar per a les adreces de combinació de correu, i feu clic a D'acord.

No incloguis mai el país/regió

Exclou la informació de país o regió del bloc d'adreça.

Inclou sempre el país/regió

Inclou la informació del país o regió en el bloc d'adreça.

Inclou només el país/regió si no és que:

Inclou només informació del país o regió en el bloc d'adreça si el valor és diferent del que heu entrat en el quadre de text.

Introduïu la cadena país/regió que no s'ha d'imprimir.

Nou

Obre el diàleg Bloc d'adreça nova on podeu definir un format de bloc d'adreça nou.

Edita

Opens the Edit Address Block dialog where you can edit the selected address block layout.

Suprimeix

Suprimeix el format de bloc d'adreça seleccionat.