Operadors

Podeu triar entre diversos operadors per estructurar una fórmula del LibreOffice Math. Tots els operadors disponibles apareixen a la part inferior de la subfinestra Elements. També es llisten al menú contextual de la finestra d'ordres. Tots els operadors que no siguin a la subfinestra Elements ni al menú contextual s'han d'introduir manualment a la finestra d'ordres.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu el menú contextual a la finestra d'ordres i trieu Operadors

Trieu Visualitza ▸ Elements; aleshores seleccioneu Operadors en el quadre de llista de la subfinestra Elements.


A continuació es mostra una llista amb tots els operadors disponibles. La icona que hi ha al costat de l'operador indica que s'hi pot accedir a través de la subfinestra Elements (trieu Visualitza ▸ Elements), o bé a través del menú contextual de la finestra d'ordres.

Funcions d'operador

Icona

Límit

Insereix el signe de límit amb un espai reservat. També podeu escriure lim <?> directament a la finestra d'ordres.

Icona

Sumatori

Insereix un signe sumatori amb un espai reservat. També podeu escriure sum <?> directament a la finestra d'ordres.

Icona

Producte

Insereix un signe de producte amb un espai reservat. També podeu escriure prod <?> directament a la finestra d'ordres.

Icona

Coproducte

Insereix un símbol de coproducte amb un espai reservat. També podeu escriure coprod <?> directament a la finestra d'ordres.

Icona

Límits superior i inferior

Insereix una expressió d'interval límit inferior i superior per a les integrals i sumatoris amb un espai reservat. També podeu escriure from{<?>} to{<?>} <?> directament a la finestra d'ordres. Les expressions amb límits s'han de combinar amb els operadors adequats. Els límits se centraran damunt o sota del caràcter sumatori.

Icona

Integral

Insereix un signe d'integral amb un espai reservat. També podeu escriure int <?> directament a la finestra d'ordres.

Icona

Integral doble

Insereix un símbol d'integral doble amb un espai reservat. També podeu escriure iint <?> directament a la finestra d'ordres.

Icona

Integral triple

Insereix un signe d'integral triple amb un espai reservat. També podeu escriure iiint <?> directament a la finestra d'ordres.

Icona

Límit inferior

Insereix una expressió d'interval límit inferior per a integrals i sumes amb espais reservats. També podeu escriure from {<?>}<?> directament a la finestra d'ordres.

Icona

Integral de línia

Insereix un símbol d'integral de línia amb un espai reservat. També podeu escriure lint <?> directament a la finestra d'ordres.

Icona

Integral de línia doble

Insereix un símbol d'integral de línia doble amb un espai reservat. També podeu escriure llint <?> directament a la finestra d'ordres.

Icona

Integral de línia triple

Insereix un signe d'integral de línia triple amb un espai reservat. També podeu escriure lllint <?> directament a la finestra d'ordres.

Icona

Límit superior

Insereix l'expressió d'interval límit superior per a integrals i sumatoris amb espais reservats. També podeu escriure to <?><?> directament a la finestra d'ordres. Només és possible utilitzar les expressions de límit si es combinen amb els operadors adequats.

Icona de consell

També podeu afegir límits a un operador (per exemple, una integral) fent clic en primer lloc a l'operador desitjat i després al símbol de límit. Aquest mètode resulta més ràpid que escriure les ordres directament.


L'ordre liminf insereix el límit inferior amb un espai reservat.

L'ordre limsup insereix el límit superior amb un espai reservat.

Si introduïu oper a la finestra d'ordres, podreu inserir operadors definits per l'usuari al LibreOffice Math, una característica útil per incorporar caràcters especials en una fórmula. Un exemple és oper %theta x. Utilitzant l'ordre oper, podeu inserir caràcters que no apareixen per defecte en el joc de caràcters del LibreOffice. L'ordre oper també es pot utilitzar amb límits; per exemple, oper %union from {i=1} to n x_{i}. En aquest exemple, el símbol d'unió s'especifica amb el nom union; no obstant això, aquest símbol no forma part dels símbols predefinits. Per definir-lo, trieu Eines - Símbols, seleccioneu Especial com a conjunt de símbols en el diàleg que apareix i, a continuació, feu clic al botó Edita. En el diàleg següent, seleccioneu una altra vegada Especial com a conjunt de símbols. Introduïu un nom explicatiu en el quadre de text Símbol, per exemple, "union", i a continuació feu clic al símbol d'unió en el conjunt de símbols. Feu clic a Afegeix i a continuació a D'acord. Feu clic a Tanca per tancar el diàleg Símbols. Ara ja podreu escriure el símbol d'unió a la finestra d'ordres introduint-hi oper %union.

Icona de consell

Podeu col·locar els límits en diverses posicions, a banda de centrar-los damunt o sota l'operador. Utilitzeu les opcions del LibreOffice Math per treballar amb superíndexs i subíndexs. Per exemple, escriviu sum_a^b c a la finestra d'ordres per col·locar els límits a la dreta del símbol de suma. Si les entrades de límit contenen expressions més llargues, les haureu d'escriure dins de claudàtors d'agrupament, per exemple, sum_{i=1}^{2*n} b. En cas que importeu fórmules des de versions anteriors, aquesta disposició s'aplicarà automàticament. Per canviar l'espaiat (les separacions) entre caràcters, trieu Format - Espaiat - Categoria - Índexs, o bé Format - Espaiat - Categoria - Límits. Trobareu més informació bàsica sobre els índexs a l'Ajuda.


Icona d'avís

Quan introduïu informació manualment a la finestra d'ordres, heu de tenir en compte que diversos operadors requereixen espais perquè l'estructura sigui correcta. Això és especialment important quan els operadors s'indiquen amb valors, i no amb espais reservats. Per exemple, lim a_{n}=a.