Impressió

Especifica els paràmetres d'impressió en un text o en un document HTML.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose - LibreOffice Writer/ LibreOffice Writer/Web - Print.


Icona de nota

Els paràmetres d'impressió definits en aquesta pestanya s'apliquen a totes les feines d'impressió posteriors, fins que els torneu a canviar. Si voleu canviar els paràmetres només per a la feina actual, utilitzeu el diàleg Fitxer ▸ Imprimeix


Continguts

Especifica quin contingut del document cal imprimir.

Imatges i objectes

Indica si s'han d'imprimir els gràfics del document de text.

Controls de formulari

Indica si s'han d'imprimir els camps de control de formulari del document de text.

Fons de la pàgina

Especifica si cal incloure els colors i els objectes que s'insereixen al fons de la pàgina (Format - Pàgina - Fons) al document imprès.

Imprimeix en negre

Indica si s'ha d'imprimir el text sempre en negre.

Text amagat

Activeu aquesta opció per a imprimir el text marcat com a amagat. S'imprimeix el text amagat següent: el text formatat com a amagat a Format ▸ Caràcter ▸ Efectes de lletra ▸ Amagat, i els camps de text Text amagat i paràgrafs amagats.

Espai reservat per a text

Activeu aquesta opció per a imprimir espais reservats per a text. Desactiveu aquesta opció per a deixar en blanc els espais reservats per a text a la impressió. Els espais reservats per a text són camps.

Pàgines

Defineix l'ordre d'impressió per als documents del LibreOffice Writer amb diverses pàgines.

Pàgines de l'esquerra (no per a documents HTML)

Indica si s'han d'imprimir totes les pàgines esquerres (parells) del document.

Pàgines de la dreta (no per a documents HTML)

Indica si s'han d'imprimir totes les pàgines dretes (senars) del document.

Fullet

Seleccioneu l'opció Fullet per a imprimir el document en format de fullet. El format de fullet és el següent al LibreOffice Writer:

Si imprimiu un document vertical en una pàgina horitzontal, dos costats oposats d'un fullet s'imprimiran l'un al costat de l'altre. Si teniu una impressora amb capacitat d'impressió a doble cara, podeu crear un fullet des del document sense haver d'intercalar les pàgines més tard. Si la vostra impressora només disposa d'impressió a una cara, podeu aconseguir aquest efecte imprimint en primer lloc els anversos amb l'opció "Anversos / pàgines de la dreta / pàgines senars" activada, tornant a introduir tota la pila de paper a la impressora i imprimint tots els reversos amb l'opció "Reversos / pàgines de l'esquerra / pàgines parelles" activada.

De dreta a esquerra

Activeu aquesta opció per a imprimir les pàgines del fullet en l'ordre correcte per a una seqüència de dreta a esquerra.

Comentaris

Especifica si s'han d'imprimir els comentaris del document.

Altres

Imprimeix les pàgines en blanc que s'han inserit automàticament

Si s'habilita aquesta opció, s'imprimeixen les pàgines buides inserides automàticament. Aquesta opció és recomanable si imprimiu a doble cara. Per exemple, en un llibre es pot haver definit un estil de paràgraf "capítol" que comenci sempre amb una pàgina senar. Si el capítol anterior acaba en una pàgina senar, el LibreOffice inserirà una pàgina buida amb numeració parella. Aquesta opció controla si cal imprimir aquesta pàgina parella o no.

De la configuració de la impressora

Per a impressores amb diverses safates, l'opció "Safata de paper segons els paràmetres de la impressora" indica si la safata de paper utilitzada és l'especificada pels paràmetres del sistema de la impressora.

Fax

Si heu instal·lat programari de fax al vostre ordinador i voleu enviar el fax directament des del document de text, seleccioneu la màquina de fax desitjada.