Visualitza

El menú Visualitza d'una finestra de la base de dades.

Objectes de la base de dades

Obre un submenú.

Formularis

Selecciona el contenidor de formularis i mostra tots els formularis en vista de detall.

Informes

Selecciona el contenidor d'informes i mostra tots els informes en vista de detall.

Consultes

Selecciona el contenidor de consultes i mostra totes les consultes en vista de detall.

Taules

Selecciona el contenidor de taules i mostra totes les taules en vista de detall.

Ordena

Obre un submenú.

Ordre ascendent

Ordena les entrades de la vista de detall en ordre ascendent.

Ordre descendent

Ordena les entrades de la vista de detall en ordre descendent.

Previsualització

Obre un submenú.

Cap

Desactiva la previsualització a la finestra de la base de dades.

Informació del document

La finestra de previsualització mostra la informació de document d'un formulari o un informe.

Document

La previsualització mostra el document d'un formulari o un informe.

Refresca les taules

Refresca les taules.