Insereix

El menú Insereix d'una finestra de la base de dades.

Formulari

Obre un document de text nou en mode de formulari.

Informe

Inicia la finestra del Constructor d'informes per a la taula, vista o consulta seleccionada.

Consulta (vista de disseny)

Obre una consulta nova en mode de disseny.

Consulta (vista SQL)

Obre una consulta nova en mode SQL.

Disseny de taula

Obre la vista de disseny de la taula.

Mostra el disseny

Obre una vista nova en mode de disseny.

Vista (simple)

Obre una vista nova en mode SQL.

Carpeta

Obre un diàleg on podeu desar una carpeta nova en el fitxer de base de dades.