Desa i continua

Indica si voleu registrar la base de dades, obrir la base de dades per editar-la o inserir una taula nova.

Sí, registra la base de dades

Seleccioneu aquesta opció per a registrar la base de dades a la vostra còpia d'usuari del LibreOffice. Una vegada l'hàgiu registrada, la base de dades es mostrarà a la finestra Visualitza - Fonts de dades. Només podreu inserir camps de la base de dades en un document (Insereix - Camp - Més Camps) o en una combinació de correu si heu registrat la base de dades.

No, no registris la base de dades

Seleccioneu aquesta opció per mantenir la informació de la base de dades només en el fitxer de la base de dades.

Obrir la base de dades per editar-la

Seleccioneu aquesta opció per mostrar el fitxer de la base de dades, que us permetrà editar-ne l'estructura.

Crear taules utilitzant l'Auxiliar de taules

Seleccioneu aquesta opció per cridar l'Auxiliar de taules quan finalitzi l'Auxiliar de bases de dades.

Auxiliar de bases de dades