Esdeveniments

La pestanya Esdeveniments us permet assignar una macro a determinats esdeveniments que tenen lloc en un formulari.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu el menú contextual de l'element del formulari seleccionat, trieu la pestanya Formulari - Esdeveniments

Obriu la barra d'eines Controls de formulari o Disseny de formulari, feu clic a la icona Formulari - pestanya Esdeveniments


Per enllaçar un esdeveniment amb una macro, escriviu primer una macro que contingui totes les ordres que s'han d'executar quan l'esdeveniment té lloc. Tot seguit assigneu aquesta macro a l'esdeveniment corresponent fent clic al botó ... que apareix al costat de l'esdeveniment corresponent. S'obre el diàleg Selector de macros on podeu seleccionar la macro.

Les accions següents es poden configurar individualment, la qual cosa vol dir que podeu utilitzar els vostres diàlegs per representar una acció:

  1. Visualització d'un missatge d'error,

  1. Confirmació d'un procés de supressió (per a registres de dades),

  1. Consulta de paràmetres,

  1. Comprovació de les entrades quan es desa un registre de dades.

Per exemple, podeu emetre una sol·licitud de "confirmació de supressió" com ara "Segur que voleu suprimir el client xyz?" quan suprimiu un registre de dades.

Icona de nota

Els esdeveniments que es mostren al diàleg d'esdeveniments no es poden editar directament. Podeu eliminar un esdeveniment de la llista prement la tecla Supr.


Tot seguit s'enumeren i es descriuen tots els esdeveniments d'un formulari que poden estar enllaçats a una macro:

Abans d'actualitzar

L'esdeveniment Abans d'actualitzar té lloc abans que el contingut del control canviat per l'usuari s'escrigui a la font de dades. La macro enllaçada, per exemple, pot evitar aquesta acció retornant "FALSE".

Després d'actualitzar

L'esdeveniment Després d'actualitzar té lloc després que el contingut del control canviat per l'usuari s'escrigui a la font de dades.

Abans de reinicialitzar

L'esdeveniment Abans de reinicialitzar té lloc abans que un formulari es reinicialitzi. La macro enllaçada, per exemple, pot evitar aquesta acció retornant "FALSE".

Un formulari es reinicialitza si es compleix una de les condicions següents:

  1. L'usuari prem un botó (HTML) que està definit com a botó de reinicialització.

  2. Es crea un registre nou buit en un formulari que està enllaçat a una font de dades. Per exemple, a l'últim registre, es pot prémer Registre següent.

Després de reinicialitzar

L'esdeveniment Després de reinicialitzar té lloc després que un formulari s'hagi reinicialitzat.

Abans d'enviar

L'esdeveniment Abans d'enviar té lloc abans que s'enviïn les dades del formulari.

Abans de baixar

L'esdeveniment Abans de baixarté lloc abans que es baixi el formulari; és a dir, separat de la seva font de dades.

Abans de l'acció del registre

L'esdeveniment Abans de l'acció del registre té lloc abans que es canviï el registre actual. Per exemple, la macro enllaçada pot sol·licitar confirmació en un diàleg.

Abans de tornar a carregar

L'esdeveniment Abans de tornar a carregar té lloc abans que es torni a carregar el formulari. El contingut de les dades encara no s'ha refrescat.

Abans del canvi al registre

L'esdeveniment Abans del canvi al registre té lloc abans que es canviï la busca de registre actual. Per exemple, la macro enllaçada pot evitar aquesta acció retornant "FALSE".

Després de l'acció del registre

L'esdeveniment Després de l'acció del registre té lloc directament després que s'hagi canviat el registre actual.

Després del canvi al registre

L'esdeveniment Després del canvi al registre té lloc directament després que s'hagi canviat la busca de registre actual.

Emplenament de paràmetres

L'esdeveniment Emplenament de paràmetres té lloc quan el formulari que s'ha de carregar té paràmetres que s'han d'omplir. Per exemple, la font de dades del formulari pot ser l'expressió SQL següent:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

Aquí :name és un paràmetre que s'ha d'emplenar quan es carrega. Si és possible, el paràmetre es carrega automàticament a partir del formulari pare. Si el paràmetre no es pot emplenar, es crida aquest esdeveniment i una macro enllaçada pot emplenar el paràmetre.

En baixar

L'esdeveniment En baixarté lloc directament després que s'hagi baixat el formulari; és a dir, separat de la seva font de dades.

En carregar

L'esdeveniment En carregar té lloc directament després que s'hagi carregat el formulari.

En confirmar la supressió

L'esdeveniment En confirmar la supressió té lloc després que s'hagin suprimit dades del formulari. Per exemple, la macro enllaçada pot sol·licitar confirmació en un diàleg.

En tornar a carregar

L'esdeveniment En tornar a carregar té lloc directament després que s'hagi tornat a carregar el formulari. El contingut de les dades ja s'ha refrescat.

S'ha produït un error

L'esdeveniment S'ha produït un error s'activa si es produeix un error quan s'accedeix a la font de dades. Això s'aplica a formularis, quadres de llista i quadres combinats.